Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

8 ИНТЕРВЮ | ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ Дигиталната система за отпечатъци допринесе за професионалното ми развитие DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL Д -р Симон Колд от Herning Implant Center в Дания работи с диги- талния скенер TRIOS от 2011 година. Той казва, че вече не би се върнал към тради- ционната отпечатъчна тех- ника. Д-р Колд споделя, че пре- парационната му техника и крайните резултати от лече- нието на пациентите са се по- добрили значително, след като е започнал да работи с TRIOS. Тази технология е пренесла не- говия бизнес на ново, по-високо ниво. Както казва той: „С ин- траоралното сканиране пред- лагам по-добро дентално лече- ние на моите пациенти“. Каква беше първоначалната при- чина да преминете от тради- ционното вземане на отпечатъ- ци към дигитално сканиране? В нашата клиника практикува- ме насочена имплантна хирургия от 2005 година. С появата на но- вите технологии ние осъзнахме невероятния потенциал в комби- нирането на дигиталните отпе- чатъци с конично-лъчевата ком- пютърна томография, което би осигурило прецизно и естетич- но имплантно лечение. След като изпробвахме различните интра- орални скенери, които се пред- лагат на пазара, накрая направи- хме най-добрия избор по отноше- ние на неизменна точност и оп- тимална резолюция на сканирани- те образи. Вече в болшинството от случаите използваме апарата за дигитални отпечатъци 3Shape TRIOS. С какво ви впечатли TRIOS? Основно с това, че работата със системата е изключително лесна. При многото други интра- орални скенери, които съм използ- вал, по време на сканирането ръ- ката ми трябваше да бъде напъл- но неподвижна. И най-малкото мое или на пациента движение беше достатъчно, за да направи сканирания образ негоден за кли- нична употреба и процедурата трябваше да започне отначало. TRIOS позволява по-естествена свобода на движенията.Сканира- нето може да бъде преустанове- но и след това възобновено от същото място, може и да се ска- нират повторно отделни учас- тъци и след това да бъдат обе- динени в едно цялостно изобра- жение. Всичко това значително улеснява и ускорява вземането на отпечатъци. А какви са впечатленията ви за точността на дигиталните от- печатъци? Скоро след като започнахме да използваме системата TRIOS, ус- пешно приключих протетично възстановяване на горна челюст с 14 нови конструкции, всички из- градени с помощта на дигитални отпечатъци. Сканирането и ко- лаборацията със зъботехническа- та лаборатория преминаха глад- ко и всички 14 конструкции бяха фиксирани без никакви корекции. Все пак, за да се застраховам, взех и традиционни отпечатъци. По- късно от чисто любопитство изпратих конвенционалния от- печатък в лабораторията, като помолих зъботехниците да оце- нят отпечатъка в сравнение със сканираното изображение. Спо- ред тях източниците на грешка са били редуцирани с до 70 про- цента. А дори половината от тази стойност би ме впечатли- ла сериозно. Срещнахте ли трудности при адаптирането ви към новата технология? Това, което ме изненада, бяха вълнението и ентусиазмът на целия персонал от предстояща- та работа с новата технология. Нейното въвеждане в практика- та ни повиши професионалното самочувствие на целия екип. Сега вече мога ясно да разбера значението на тази промяна за нашата клиника. Инсталиране- то и използването на система- та за дигитални отпечатъци ни усъвършенства професионално, подобри качеството на нашата работа и разкри нови перспекти- ви пред нашия бизнес. Пациенти- те също проявяват интерес към технологията – те задават въ- проси и очевидно са впечатлени от нея. Смятам, че им допада фа- ктът, че се лекуват в дентална клиника от най-висок клас, разпо- лагаща с най-доброто оборудване. Как протече обучителният про- цес? Естествено, персоналът тряб- ваше да бъде обучен да подхож- да индивидуално при сканиране- то на всеки клиничен случай. Как- то с всяка нова апаратура, колко- то повече се работи и привиква с нея, толкова по-добри са край- ните резултати. Първия ден, в който получихме системата, ска- нирахме шестима пациенти един след друг съвместно с консултан- ти от 3Shape, които ни обучава- ха и инструктираха. След това бяхме готови за самостоятелна работа. В нашата клиника ден- талните асистенти сканират толкова често, колкото и ден- талните лекари, защото систе- мата TRIOS е изключително ин- туитивна. Имайки предвид опита ви с ин- траорални сканиращи апарати, какви според вас са основните им предимства? Дигиталното вземане на от- печатъци има много предимства, а някои системи предлагат и до- пълнителни възможности. Най- общо с дигиталното вземане на отпечатъци се избягват несигур- ностите и потенциалните въз- можности за грешка, които мо- гат да възникнат при тради- ционните отпечатъчни методи и отливането на модели. Прециз- ността сигнификантно се пови- шава. Съществуват и други тех- нологични предимства, както и оптимизация на процеси, които могат да бъдат извършени успо- редно с вземането на отпечатъ- ци, а не като допълнителни ета- пи. Така например с помощта на TRIOS аз мога да определя цве- та, докато сканирам, и да правя фотографии с голяма резолюция, които да улавят важни подроб- ности и да помогнат на зъботе- хническата лаборатория да изра- боти по-качествени възстановя- вания за моите пациенти. Цве- товете на възстановяването са изключително естествени и ви- тални и затова използвам 3D изо- бражението при обсъждане на ле- чебния план с пациентите. Фактът, че използвате дигитал- ни технологии за вземане на от- печатък, прави ли ви по-добър дентален лекар? Адекватното оформяне на пра- гова препарационна граница вина- ги е било предизвикателство за денталния лекар и поставя уме- нията му на изпитание. Сега ми е много по-лесно да оценя качество- то на отпечатъците, които съм взел, тъй като мога да видя вед- нага препарацията в 3D формат и на фотографии с висока резолю- ция, които правя по време на ска- нирането. Пълният дигитален работен процес, който осигурява TRIOS, подобрява качеството на им- плантното лечение, което е в ос- новата на предлаганите от нас услуги. Дигиталното вземане на отпечатъци, комбинирано с ко- нично-лъчева компютърна то- мография, се използва за вирту- ално планиране на позицията на имплантите, моделиране на въз- становяването и за планиране на хирургични водачи, които да бъ- дат изработени от 3D принтер. Този дигитален метод ни даде възможност да предложим на па- циентите насочено хирургично лечение, което е по-бързо и по-ев- тино, така че повече пациенти могат да си позволят лечение с импланти. Финансово приемлива ли е тази технология за пациентите? Едно невероятно предимство на TRIOS е, че могат да се изра- ботват корони изцяло от цирко- ниев диоксид и IPS e.max (Ivoclar Vivadent), без да е необходимо от- ливане на модел. Пропускането на този етап значително ускоря- ва и облекчава финансово работ- ния процес и дава алтернатива на конвенционалното лечение с ко- рони. Благодарение на това мно- го пациенти, които при други ус- ловия биха предпочели лечение с композит от финансови съобра- жения, могат да си позволят по- добно лечение. Имате ли някакъв съвет за ден- талните лекари, които все още обмислят въвеждането на диги- талните технологии в своята практика? Да. Не отлагайте! Започнете сега, за да сте напред пред други- те. Да, това е значителна инвес- тиция, която обаче спестява вре- ме, средства и най-вече би спомо- гнала за професионалното ви раз- витие, за вашите репутация, ден- тални умения и бизнес успех. Така се случи при нас. Зъботехнически- те лаборатории и денталните факултети по цял свят все пове- че дават предимство в учебния процес на CAD/CAM системите и на технологиите, включващи дигитални отпечатъци. Скоро всички лаборатории и дентални клиники ще работят дигитално, защото технологията дава из- ключително много предимства. А вие не искате да изоставате, нали? Бележка на редакцията: Това ин- тервю е публикувано за пръв път в 3Shape News. Д-р Симон Колд, собственик на Herning Implant Center в Дания, е учил във Факултета по дентална медици- на в Орхус заедно със своята съпру- га Луис. През 2006 г. те основават Herning Implant Center, референт- на клиника за хирургия, имплантоло- гия и екстензивни протетични ре- конструкции. Понастоящем в цен- търа има зъботехническа лаборато- рия и 18 служители, включително по- стоянен анестезиолог и анестезио- логична медицинска сестра. В него се предлага лечение с импланти вече над 20 години. Д-р Колд е популярен и активен лектор, който изнася семи- нари на водещи дентални мероприя- тия по цял свят. Dental Tribune Bulgarian Edition | юни, 2015 г.

Преглед на страниците