Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

7НОВИНИ | „БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ“ Dental Tribune: Д-р Дячкова, бла- годарим за лекцията ви. Защо Salvecoll предизвика интереса ви? Работя със Salvecoll от около 5 години. Това, което ме заин- тригува, беше ефектът от ко- лагеновите материали. Освен това Salvecoll се разпада лесно, има добра биодеградация. Какви са най-често срещани- те усложнения при работа със Salvecoll? Винаги могат да възникнат някакви усложнения, независимо за каква процедура или матери- ал става въпрос. В нашия случай говорим не толкова за усложне- ния, колкото за индивидуални реакции към продукта. Често се получават такива в рамките на седем дни след операция, но това отминава след прилагане- то на противоалергични меди- каменти. Вие имали ли сте в своята прак- тика по-сложни или екстремни случаи? Моят опит със Salvecoll е клиничен, не амбулаторен. За по-сложните случаи се консул- тираме с колеги, обсъждаме ин- дивидуалния случай преди опе- рация, така че, ако пациентът получи алергична реакция или просто се страхува от опера- цията, разполагаме с обща анес- тезия. Имаме и възможността за добра диагностика. Препаратът достъпен ли е за болшинството от общопрак- тикуващите зъболекари? Разбира се, продуктът е лес- нодостъпен за общопракти- куващите зъболекари, хирур- зи, терапевти, имплантолози. Предлага се под различни фор- ми, като пастата е особено лес- на за употреба, така че всеки ле- кар може да избере според нуж- дите. Има много приложения. Какви са препоръките ви към българските зъболекари, използ- ващи Salvecoll? В Русия имаме специално ръ- ководство, една малка книжка с клинични случаи, която веро- ятно ще бъде преведена скоро за Европа. Също така, ако някой има въпроси, може да се свър- же с дистрибутора на Salvecoll д-р Екатерина Дячкова за България или пък лично с мен, ще се радвам да отговоря на всички въпроси. Искам да използвам възмож- ността да благодаря много за изложението, за мненията, за възможността да работим за- едно. Радвам се, че успях да се за- позная с толкова хора тук, и се надявам скоро да се върна в Со- фия. Благодарим ви! В рамките на DT Study Club Symposia гост-лекторът от Полша д-р Радослав Ядах представи пред аудиторията собстве- ния си опит в областта на направляваната тъканна и костна регенерация с помощта на имплантната система CAMLOG, която бе представена за първи път в България. Д-р Ядах, който е уважаван имплантолог от световна величина, обър- на внимание на трудностите, които е срещнал в клиничната си практика, и методите, по които се е справил с тях. Той представи и алтернативния подход за извършване на синус-лифт чрез достъп откъм твърдото небце – метод, на чиито анатомични индикации е създател самият той. Гост-лектор в програмата на симпозиума бе д-р Екатерина Дячкова, к.м.н., от Русия, която запозна публиката със Salvecoll – биопластичен биорезорбируем материал на базата на колаген тип I, получен от говежди или конски тъкани. В лекцията си руският хирург и имплантолог включи свойствата, предимствата, индикациите и контраиндикациите на ма- териала, като даде насоки за употребата му като алтернатива на съвременните импланти, използвани в костната и ме- котъканната пластика в различните сфери на денталната медицина – орална хирургия, имплантология, пародонтология и дори в общата дентална медицина. През втория ден на симпозиума (15 май) бяха представени два от победилите клинични случаи в конкурса „Усмивка на годината 2015“, който раздаде своите награди вечерта на 14 май на официална церемония. Младият специалист д-р Софиен Риахи, който в екип със зъботехник Стефан Петров грабна първото място в категория „Керамични възстановявания“ на конкурса, представи победилия клиничен случай, който третира естетично въз- становяване на фронта с керамични фасети. БЛИЦ СЛЕД ЛЕКЦИЯТА Своя клиничен случай представи и носителят на приза в категория „Комплекс- но естетично възстановяване“ – д-р Бояна Бянова. Тук зъботехникът бе отно- во Стефан Петров. От презентацията за присъстващите без съмнение стана ясно, че решението на сложната клинична ситуация чрез успешното съчетание на ендодонтско, имплантологично и протетично лечение, както и майсторска- та изработка на възстановяването от зъботехник Стефан Петров са помогна- ли на д-р Бянова да се сдобие с престижната статуетка. Следващото издание на Dental Tribune Study Club Symposia пред- стои от 17 до 19 май 2016 г. отно- во в рамките на изложението „Бул- медика/Булдентал“. Dental Tribune Bulgarian Edition | юни, 2015 г.

Преглед на страниците