Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

6 НОВИНИ | „БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ“ Събитието за трети път представи интригуващи теми и лектори DENTAL TRIBUNE BULGARIA Н а 14 и 15 май в Ин- тер Експо Цен- тър–София по вре- ме на „Булмеди- ка/Булдентал“ се проведе DT Study Club Symposia – проек- тът на групата Dental Тribune International, който българско- то издателство реализира из- ключително успешно за тре- та поредна година. В Палата 2, точно до щанда на Dental Tribune, бе ситуирана отворена зала, в която всички дентални специалисти, посети- ли изложението, имаха възмож- ност да присъстват с вход сво- боден. В първия ден (14 май) лекцион- ната програма на тема „Им- плантология от следващо по- коление“ предостави на посе- тителите на „Булмедика/Бул- дентал“ възможността да се за- познаят с иновативни методи за лечение, имплантни системи и материали, както и с практи- ката на всеобщо познати бъл- гарски и международни специа- листи. Началото на програмата в първия лекционен ден бе поставено от лекция- та на д-р Павел Панов и д-р Пресиян Кръстев. Двамата специалисти представи- ха блестящо опита си с имплантната система BIOHORIZONS чрез множество кли- нични случаи, фотодокументацията на които бе проектирана на екрана в зала- та. В двете части на лекцията си клиницистите обясниха на аудиторията тех- ническите спецификации и дизайна на имплантите, описаха подходите при им- плантиране със и без присадки, наблегнаха върху индивидуалното планиране при отделните пациенти и обобщиха работния процес с BIOHORIZONS. Dental Tribune Study Club Symposia Dental Tribune: Д-р Ядах, благо- дарим ви, че сте на сцената на DT SC Symposia. Споделете мне- нието си за резултатите, кои- то постигате със системата CAMLOG? Първия път, когато работих със системата, бях леко шоки- ран, тъй като е сложна и с мно- го компоненти. Същото е като с нова кола – сядате вътре и за- почвате да се чудите как да я запалите. Но производителят предлага услуги и курсове, съ- вети и трикове, и подхожда с внимание, така че през цяло- то време се чувствах уверен в това, което правя, защото зна- ех, че имам подкрепата им. Сега вече мога да оценя колко полез- на е системата за мен и моите пациенти. Намирам тази им- плантна система за изключите- лен продукт. Има ли нещо в системата, кое- то бихте променили, ако вие я бяхте разработвали? Да, има неща, които бих искал да са по-различни. Надявам се, че скоро ще разполагаме с пове- че решения за CAD/CAM систе- ми. Съпругата ми е протетик и често боравим с CAD/CAM отпечатъци, така че бихме ис- кали да работим повече в тази насока. Знам, че вече се работи по въпроса и се произвеждат ре- шения за този тип технология, но на този етап все още е рано да се каже. Надявам се, че до края на годината нещата ще се про- менят. Все пак говорим за гер- мански продукт. За германците няма невъзможни неща. Защо да изберат CAMLOG бъл- гарските зъболекари? Истината е, че дори да даде- те най-добрия имплант на един некомпетентен лекар, в край- на сметка това ще бъде лош имплант. Първо трябва да по- знаваме биологичните правила, да сме добри хирурзи – и тога- ва можем да си позволим да ра- ботим с каквито си пожела- ем импланти. Няма универсал- ни имплантни системи. Затова по мое мнение специалистите трябва да умеят да работят с различни системи. CAMLOG е система, която е подходяща за 90% от случаите, което оз- начава, че ще ми трябва нещо, което работи в останалите 10%. Както казах в началото на лекцията си, в кабинета си работя с 9 системи, като най- често ползвам само 2 от тях, в това число CAMLOG. Имплан- толозите трябва да бъдат пре- ди всичко хирурзи, да имат по- знания по фармакология, физи- ология, цитология и т.н. – все пак става дума за жив органи- зъм. Класата на хирурга се по- знава не само по това как той се справя с усложненията, но и колко често самият той съз- дава такива усложнения. Зато- ва е толкова важно, на първо място, един специалист да е хи- рург, а едва след това имплан- толог. д-р Радослав Ядах Лекцията на д-р Кирил Динов на тема „Пълна рехабилитация при компроме- тирани функционално-естетични ситуации. Подход. Етапи. Ефективност“ пре- дизвика голям интерес сред присъстващите. Специалистът по имплантология и оклузия представи философията си в рехабилитацията на функционално-ес- тетично компрометирани ситуации и показа различните подходи и протоко- ли на работа в отделните клинични случаи, като даде полезни съвети на колеги- те си относно вземането на решения в ежедневната им практика. Той изтъкна още нуждата от категоризиране на пациентите по нива на спешност и посо- чи стъпките, които трябва да бъдат предприети при рехабилитацията на ком- плексни случаи. Dental Tribune Bulgarian Edition | юни, 2015 г.

Преглед на страниците