Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

Фиг. 20 Фиг. 22 Фиг. 21 Фиг. 23 5КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ | КОМПОЗИТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ректното изпълнение на все- ки етап на лечението – от от- страняването на кариозния ма- териал до финирането на сте- ните на кавитета. Всеки ком- промис може да опорочи дъл- готрайните резултати и есте- тическите показатели на въз- становяването7 . При адхезив- ната техника от изключител- но голямо значение е стриктно- то спазване на протокола на ра- бота, за да се предотврати раз- витието на вторичен кариес и да се осигури дълготрайността на възстановяването8 . След приключване на адхезив- ната стъпка беше изградена ап- роксималната стена9 с Enamel Function 2 (фиг. 24) и накрая, бла- годарение на специалния дизайн на новата матрична система V4-Ring, беше възможно да се фо- тополимеризират вестибулар- ната, палатиналната и оклузал- ната повърхност на композит- ното възстановяване. След като възстановяване- то беше изградено с Enamel Plus HRi Dentine UD3 и Enamel Plus HRi Function EF2, фисурите бяха охарактеризирани със Stain brown 2, а маргиналният ръб – с Intensive White10, 11 . След моделажа възстановява- нето беше финирано апрокси- мално с полирни лентички. Ок- лузалното ажустиране (фиг. 25), рентгенографският контрол (фиг. 26) и внимателното по- лиране са задължителни етапи. Добре полираната обтурация е с по-малка вероятност за ре- тенция на плака, оказва по-бла- гоприятен ефект върху паро- донталните структури и за- пазва по-дълго естетичните си качества (фиг. 27)3-12 . Фиг. 13 Прозрачният пръстен на V-Ring 4. Фиг. 14 V-Ring 4, демонстрирано е преминаването на светлина през матрицата. Фиг. 15 Клинчето на прозрачната V-Ring 4. Фиг. 16 ENAetch, Micerium. Фиг. 17 Ецване с ENAetch за 30 секунди с използване на четка за равномерно раз- насяне на гела. Фиг. 18 Промиване с воден спрей за 30 секунди и след това с 0.2% разтвор на хлорхексидин диглюконат. Фиг. 19 Нанасяне на ENAbond за 60 секунди. Фиг. 20 Фотополимеризация за 40 секунди. Фиг. 21 Нанасяне на ENAseal за 30 секунди. Фиг. 22 ENAbond и ENAseal, Micerium. Фиг. 23 Полимеризация за 40 се- кунди. Фиг. 24 Enamel Plus HRi Function 2 Micerium. Фиг. 25 Проверка на оклузията. Фиг. 26 Рентгенографски контрол, очевидна е оптималната интегра- ция на възстановяването. Фиг. 27 Оклузален вид на възстано- вяването. MICERIUM S.p.A. Via Marconi, 83 16036 Avegno, Italy www.micerium.com За контакти: Фиг. 13 Фиг. 16 Фиг. 18 Фиг. 17 Фиг. 19 Фиг. 14 Фиг. 15 Фиг. 26 Фиг. 24 Фиг. 25 Фиг. 27 Библиографията е на разположе- ние в редакцията. new Бизнес партньор за България - АЛБА ТМ 1233 София, ул. Клокотница 35-37, вх. Г Тел./Факс: 02-9314719, 02-8320067 e-mail: carestream_albatm@abv.bg www.albatm-carestream.com CS 8100 3D Дигитален панорамен и 3D апарат 4 обема на реконструкция 4х4, 5х5, 8х5, 8х9 см CAD/CAM съвместими ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ Dental Tribune Bulgarian Edition | юни, 2015 г.

Преглед на страниците