Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

4 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ | КОМПОЗИТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ Клиничен случай След задълбочен клиничен пре- глед и подробен анализ на рент- генографското изследване на ка- риозната лезия на втория пре- молар горе вляво (фиг. 1 и 2) беше поставена локална анесте- зия с артикаин 1:100 000. Пре- ди отстраняване на кариозна- та маса съседният зъб тряб- ва да бъде предпазен с матри- ца и клинче (фиг. 3). След това се осигурява достъп до кариоз- ната лезия и се поставя кофер- дам. След изолиране на опера- тивното поле следва отстра- няване на кариозната маса, пър- воначално с диамантено бор- че със средна абразивност, мон- тирано на ускоряващ наконе- Композитни възстановявания с нови матрична система и композитен материал Д-Р ФРАНЧЕСКО СИМОНИ И Д-Р ЛОРЕНЦО ВАНИНИ, ИТАЛИЯ чник (фиг. 4), а след това с кръг- ло борче, монтирано на конвен- ционален наконечник (фиг. 5). Препарирането на кавитета завършва с финирно диаманте- но борче, монтирано на ускоря- ващ наконечник (фиг. 6), и с чер- вена гумичка върху стандартен наконечник (фиг. 7). За допълни- телно оформяне на апроксимал- ните ръбове на кавитета се из- ползват метална (фиг. 8), а след това и обикновена абразивна лента (фиг. 9). След оформянето на препа- рацията се поставя матрица- та V-Ring 4 (фиг. 10 и 11) с по- мощта на специални пинсе- ти, които прилягат в отво- ра й, което значително улесня- ва процедурата (фиг. 11). След проверка на правилното пози- циониране се поставят клинче- то и прозрачните връхчета на V4-Ring (фиг. 12–15), които поз- воляват оптимален достъп на светлина за постигане на 360° полимеризация. След позициониране на ма- трицата се поставя ENAetch гел за 30 секунди с четчица за равномерно разнасяне на ецва- щия агент (фиг. 16 и 17) и ка- витетът се промива с водна струя в продължение на 30 се- кунди и с 0.2% разтвор на хлор- хексидин диглюконат (фиг. 18)3. Следва нанасянето на Ena Bond за 60 секунди (фиг. 19). Той трябва да бъде фотополимери- зиран в продължение на 40 се- кунди4 (фиг. 20), след което в продължение на 30 секунди се втрива ENAseal (фиг. 21-22)5 . Следва окончателно полимери- зиране на кавитета за 40 секун- ди (фиг. 23)6 . Изключително важно е ко- Фиг. 1 Клиничен изглед на дисталната кариозната лезия на зъб 24. Фиг. 2 Рентгенография на дистална- та кариозна лезия на зъб 24. Фиг. 3 Първи достъп до дисталната кариозна лезия на зъб 24 с предпазва- не на зъб 25 с матрица и клинче. Фиг. 4 Отстраняване на кариозната маса чрез диамантено борче със сред- на абразивност. Фиг. 7 Полиране на емайла с червена гумичка и конвенционален обратен на- конечник. Фиг. 8 За оформяне на маргинални- те ръбове на кавитета се използ- ват метални абразивни ленти. Фиг. 9 За оформяне на маргинални- те ръбове на кавитета се използват обикновени абразивни ленти. Фиг. 10 Препарацията на кавитета е завършена. Фиг. 11 След приключване на препара- цията се позиционира матрицата V- Ring 4 с пинсети, които се поставят в специална вдлъбнатина на матрица- та, улесняващи поставянето й. Фиг. 12 След проверка на правилно- то позициониране се поставят клин- чето и прозрачният пръстен на V- Ring 4. Фиг. 5 Отстраняване на кариозната маса с помощта на кръгло борче, мон- тирано на конвенционален обратен наконечник. Фиг. 6 Финиране с диамантено борче на ускоряващ наконечник. Леснота при протезиране Коничната връзка на вътрешният хекс е цветово кодирана за бърза идентификация и лесен избор на точният компонент Прикрепване на съединителна тъкан Отлично закрепване на съединителнотъканните влакна към зоната Laser-Lok® Прикрепване към костта Микроканалите Laser-Lok постигат отлична остеоинтеграция Без повече компромиси С КАНАЛИ LASER-LOK® ТAPERED ИМПЛАНТИ Универсален хирургичен сет 0800 12 464 | 0896 890 821 | office@implanti.bg | www.implanti.bg стр. 1 Dental Tribune Bulgarian Edition | юни, 2015 г. зия с артикаин 1:100000. Пре- 080012464 | 0896890821 | office@implanti.bg | www.implanti.bg

Преглед на страниците