Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

33НОВИНИDental Tribune Bulgarian Edition | юни, 2015 г. С тези цифри 49-ото из- дание на специализира- ното международно изложение „Булмеди- ка/Булдентал“, което се прове- де от 13 до 15 май в Интер Екс- по Център, за пореден път по- каза, че е успешна платформа за среща на специалистите в бран- ша. По официална информация на организаторите посетите- лите през трите дни са общо 12 974 на брой – лекари и дентални лекари, зъботехници, медицин- ски сестри, здравни специали- сти, мениджъри на здравни заве- дения, хора от бизнеса. 180 ком- пании от България и 14 други държави показаха своите нови и доказани продукти, техноло- гии и консумативи за медицин- ската практика. Това са тра- диционни и нови компании от България, Германия, Гърция, Ис- пания, Италия, Китай, Корея, Пакистан, Полша, Румъния, Ру- сия, Словения, Тайван, Турция, Унгария. Голяма част от тях вече потвърдиха присъствие и на следващото издание на „Бул- медика/Булдентал“. Традицион- ните участници успяха да на- правят добри сделки, да срещ- нат свои клиенти и да намерят нови партньори. Бизнесът представи над 120 нови продукта от Австра- лия, Австрия, Белгия, Велико- британия, Германия, Гърция, Да- ния, Италия, Китай, Корея, Ли- хтенщайн, Полша, САЩ, Слова- кия, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Япония и др. В последния ден на изложбата бяха изтеглени имената на спече- лилите медици в инициативата с анкетни карти за 7 ваучера по 2000 лв. Ваучерът дава право на спечелилия да закупи продукт от фирма/и, участвала/и на изложе- нието. Сред печелившите тази година са също чуждестранни по- сетители от Сърбия и Македо- ния. Инициативата се провежда за трета поредна година от ор- ганизаторите на изложбата Ин- тер Експо Център. Идеята е да се помогне на медиците да по- стигнат по-висок стандарт и ка- чество на здравното обслужване. Традиционно изложбата се ор- ганизира под патронажа на Ми- нистерството на здравеопазва- нето и с подкрепата на съсловни- те организации в сектора – Бъл- гарския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фар- мацевтичен съюз. Богата съпътстваща програма с форуми, обучения и демонстра- ции предложи на специалисти- те повече техники за подобрява- не на тяхната практика, възмож- ност да обменят опит и да из- пробват новите системи и тех- нологии. За трета поредна годи- на „Дентал Трибюн България“ ор- ганизира Dental Tribune Study Club Symposia. Форумът събра водещи български и чуждестранни спе- циалисти, които обсъдиха тема- та „Имплантология от следващо поколение“. Професионалистите в бранша дискутираха и най-акту- алните теми в мениджмънта на денталния биофилм, както и пре- димствата на оригиналната три- ламинарна техника във възстано- вителната дентална медицина. Компаниите в бранша предста- виха своите продукти на редица фирмени презентации. Сред те- мите бяха ортодонтско лечение с ново поколение активатори, по- стигане на максимално естетични резултати в няколко стъпки. Бяха представени и предимствата на първите в света универсални на- нохибридни ормоцерни възстано- вителни материали. По време на изложбата специа- листите получиха възможност да изпробват новите продукти и техники. Фирмите предста- виха практически демонстрации за работа с CAD/CAM системи, специалистите видяха на живо из- работване на естетични фасети и зъби от литиев дисиликат и но- вите, обогатени с цирконий, ком- позитни блокове за възстановява- не с импланти. На изложението бе учредена ор- ганизация за развитието на те- лемедицината в България – „Вива Пулс“. Учредителите се обедини- ха около идеята, че ще работят за по-бързото въвеждане на един- на електронна здравна система, което ще съкрати разходите, ще подобри обслужването, ще нама- ли престоя в болниците. Посолството на Република Пол- ша предложи различни варианти за сътрудничество на български и полскикомпаниивобласттанаме- дицинското оборудване. Медицинският колеж „Йордан- ка Филаретова“ в София предста- ви повечето от специалностите в учебното заведение и възмож- ностите за кандидатстване и ре- ализация. Медицинският универ- ситет в Плевен наблегна на две изключително нови теми. Първа- та презентация акцентира върху възможностите на ХАЙФУ тех- нологията – хирургията на XXI век без скалпел. Втората презен- тация подчерта предимствата 12 974 посетители на „Булмедика/Булдентал“ Близо 180 фирми от 14 държави представиха 120 новости в медицината DENTAL TRIBUNE BULGARIA Лазерното лечение може да представлява алтернатива или допълнение към конвенционалното лечение в пародонтологията, като се превръща в необходим и незаменим начин на лечение. То не замества конвенционалната терапия, но предлага допълнителни предимства, когато се използват правилните протоколи и подходящите параметри. НастоящотоDVDдетайлноилюстрираклиничнитепротоколиицялостнатагрижазапациентиспародонтални заболявания от първото посещение до реоценката, която преминава в поддържаща фаза с цел да се постигне клинична стабилност. Видеото представя краткосрочно и дългосрочно проследяване. С помощта на няколко високодидактични рисунки и анимации напълно са описани ръчното и ултразвуковото инструментиране, винаги специфично за конкретното място. „Диодният лазер“ също така представя индикациите за лазерно лечение в случаи на мукозити и периимплантити. Напълно илюстриран е лазерно асистираният нехирургичен терапевтичен подход с 1-, 7- и 23-годишен период на проследяване. 1. КЛИНИЧНА СТАБИЛНОСТ. 2. ЛАЗЕРНО АСИСТИРАНО НЕХИРУРГИЧНО ПАРОДОНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ. 3. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ. 4. ПРОТОКОЛ ЗА ПАРОДОНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ С ДИОДЕН ЛАЗЕР. 5. БИОСТИМУЛАЦИЯ. 6. ДИОДЕН ЛАЗЕР. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДЕКОНТАМИНАЦИЯ. 7. ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ СТЪПКА ПО СТЪПКА. 8. ГИНГИВОПЛАСТИКА. 9. ПРОТОКОЛИ ЗА НЕХИРУРГИЧНО ПАРОДОНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ. 10. ЕРГОНОМИЧНА ПОЗИЦИЯ НА ЛЕКУВАЩИЯ ОКОЛО СТОЛА. 11. МУКОЗИТИ И ПЕРИИМПЛАНТИТИ, ЛАЗЕРНО АСИСТИРАН НЕХИРУРГИЧЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД. 12. ЛАЗЕРНО ЛЕЧЕНИЕ НА HERPES LABIALIS. 13. ЛАЗЕРНО ЛЕЧЕНИЕ НА УЛЦЕРОЗНИ АФТИ. 14. ЛАЗЕРНО АСИСТИРАНО ИЗБЕЛВАНЕ НА ВИТАЛНИ ЗЪБИ. ДИОДНИЯТ ЛАЗЕРВИДЕОТО, ПРЕДСТАВЯЩО СТЪПКА ПО СТЪПКА ОПЕРАТИВНИТЕ ТЕХНИКИ, ИНДИКАЦИИ, ПРОТОКОЛИ И КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ С ПРОСЛЕДЯВАНЕ ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 46 МИНУТИ ЦЕНА: 260 ЛВ. Допълнително е описано лазерното лечение на лабиален херпес и улцерозни афти, а също така и лазерно асистираното избелване на витални зъби. СЪДЪРЖАНИЕ: DVD НОВО ИЗДАНИЕ и недостатъците на роботизира- ната хирургия. По време на изложението всеки посетител имаше възможност да се изследва за проблеми с щито- видната жлеза, за хепатит B и С, за наднормено тегло. Инициати- вата беше подготвена от Нацио- налната пациентска организация. Българският Червен кръст пред- стави ефективността на свои- те младежки екипи при работа по време на кризи. Датите на следващото изда- ние на „Булмедика/Булдентал“ са 17–19 май 2016 г. „Все повече дентални лекари закупуват и използват диодни лазери в своите практики. Въпреки тази положителна тенденция „бързият старт“ и ефективното интегриране на лазера в клиничната ни работа често стават по-бавно от очакванията. Липсата на специализирано обучение и страхът от грешки са част от причините за това. Ето защо появата на видеонаръчника на д-р Мариса Ронкати с качествено филмирани клинични процедури в реално време, коментари върху индикациите и правилата за изпълнение, както и проследяване на лечебните резултати е безспорно полезно помагало. Видеонаръчникът на д-р М. Ронкати ни поднася актуална информация за клиничните приложения на диодните лазери, като едновременно с това ни дава обективна оценка и верни решения за лазера, с който работим, за да бъдем по-добри професионалисти.“ Доц. Георги Томов ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 0897 958 321 12974 посетители 0897958321

Преглед на страниците