Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

18 ЛЮБОПИТНО Можете да се доверите на висок професионализъм, етика и желание за сътрудничество в името на здравето на пациента! Желаем ви професионални успехи! Д-р Бранимир Кирилов Клиника „Медикъл Дент“ Уважаеми колеги, Бихме искали да споделим с вас нашия опит в оралната хирургия, имплантологията и ендодонтията. В съчетание с модерните технологии, с които разполагаме, гарантираме високо качество при лечението на пациенти. Сега клиника „Медикъл Дент“ има възможност да ви предложи сътрудничество в две направления при пълна прозрачност и колегиална етика. Ако се опасявате от усложнения при лечение с импланти, можете да се доверите на нашия опит в различни комплексни случаи и да ни поверите пациента си за конкретна манипулация: обучение, планиране и асистенция за поставяне на дентални импланти; подготовка на челюст, водена костна регенерация, синус-лифт и лечение с дентални импланти върху напълно обеззъбена челюст; обучение за протезиране върху импланти; консултация и участие във всички направления на мекотъканната хирургия; лечение на периимплантити; костна резорбция и мекотъканни рецесии; усложнения при водена костна и мекотъканна регенерация. Ако предпочитате, можем да планираме заедно лечението с дентални импланти на ваш пациент, като ви предлагаме: асистенция по време на самата операция; дентален картон с пълен отчет на проведените манипулации; избор по отношение на протезиране – съвместно с наш специалист или самостоятелно от ваша страна. След манипулацията ще получите пълно описание на извършеното лечение и съответните документи и снимки към него. Ако се опасявате от усложнения при хирургични интервенции, можете да се доверите на нашия опит в различни комплексни случаи и да ни поверите пациента си за конкретна манипулация: оперативно изваждане на ретинирани зъби; отстраняване на челюстни кисти; отстраняване на доброкачествени тумори на челюстните кости; отстраняване на доброкачествени тумори на меките тъкани в устната кухина; биопсия на туморни процеси; пластика за затваряне на комуникация с максиларния синус; хирургично лечение на възпалителни процеси в лицево- челюстната област; разкриване на зъби за ортодонтско лечение. Ако предпочитате, можем да планираме заедно лечението на ваш пациент, като ви предлагаме: асистенция по време на самата операция; дентален картон с пълен отчет на проведените манипулации. След манипулацията ще получите пълно описание на извършените манипулации и съответните документи и снимки към тях. Планиране и провеждане на лечение с дентални импланти Орална хирургия А: София, бул. „Джеймс Баучер“ 114 M: +359 897 087 685 Е: office@medicaldent.bg W: www.medicaldent.bg Социалното тревожно разстройство повишава риска от появата на дентални проблеми Т ревожните разстрой- ства са най-често сре- щаните в света пси- хични разстройства. Те включват паническото раз- стройство, посттравматич- ното стресово разстройство, обсесивно-компулсивното раз- стройство и социалното тре- вожно разстройство. Ново проучване, проведено от уче- ните от Университета в Тел Авив, е установило, че тревож- ността в социална обстанов- ка повишава риска от брукси- зъм, причиняващ износване на зъбите, фрактури и болки в че- люстта. западните култури. Социалната фобия, позната като социално тревожно разстройство, се ха- рактеризира с прекалени и безпри- чинни чувства на страх, стрес и тревожност в социални ситу- ации. Обикновено започва рано в живота на човек и причинява продължителна тревожност. „Това не е дентален проблем, а по-скоро проблем с ясни по- следствия за зъбите“, обясня- ва д-р Уинакър. „Ако сме запозна- ти с проблема, можем да привле- чем вниманието на обществото върху него. Психиатрите могат да разпознаят пациенти, предраз- положени към бруксизъм, и да по- могнат за предотвратяването му, като така денталните спе- циалисти веднага ще знаят какво трябва да лекуват.“ Учените оценили 75 мъже и жени на около 30-годишна въз- раст с помощта на тестове. Едната група се състояла от 40 души, страдащи от социална фо- бия, характеризираща се с преко- мерен страх в социални ситуа- ции. Почти половината от учас- тниците приемали антидепре- санти (селективни инхибитори на обратното захващане на се- ротонина). Контролната група била съставена от 35 души, кои- то не страдали от социална фо- бия. Всички участници премина- ли през психиатричен и зъболекар- ски преглед. Били оценени симп- томите на бруксизма и орални- те навици, като дъвчене на дъв- ка, гризане на ноктите и леки дви- жения на челюстта без зъбен кон- такт („играене на челюстта“). Въпреки че в миналото антиде- пресантите са свързвани с нали- чието на бруксизъм, проучване- то не установило никаква връз- ка между двата фактора. Учени- те обаче открили средно до теж- ко износване на зъбите при 42.1% от страдащите от социална фо- бия и при 28.6% от хората в кон- тролната група. Честотата на случаите на играене на челюстта била 32.5% в групата със страда- щи от фобия и 12.1% в контрол- ната група. 42.5% от страдащи- те от социална фобия и 3% от изследваните в контролната гру- па съобщили за симптоми на бу- ден бруксизъм. „Общуването с хора, изглеж- да, е нужно за отключването на бруксизъм при индивиди със со- циална тревожност“, обяснява д-р Уинакър. „Като лекуваме со- циалната тревожност, ще мо- жем да се справим и с бруксизма.“ Понастоящем д-р Уинакър проуч- ва ефекта на посттравматични- те стресови разстройства върху съня и будния бруксизъм. Проучването, озаглавено „Бруксизъм и орална парафунк- ционална хиперактивност при амбулаторни пациенти“, е пуб- ликувано във февруарския брой на Journal of Oral Rehabilitation. Според проучването, ръково- дено от д-р Ефраим Уинакър от Отдела по орална рехабилита- ция към Факултета по дентал- на медицина „Морис и Габриела Голдшлегър“, общуването с хора може да отключи скърцане със зъби при страдащите от соци- ална тревожност. Д-р Уинакър е провел изследването в сътруд- ничество с учени от Центъра по психично здраве „Геха“ в Петах Тиква, Израел. Проучване от 2012 г. е дока- зало, че тревожните разстрой- ства засягат средно 7.3% от све- товното население, като са зна- чително по-разпространени сред DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL Dental Tribune Bulgarian Edition | юни, 2015 г. M: +359897087685

Преглед на страниците