Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

17ДЕНТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ | МОНОЛИТЕН СЪЮЗ материал възстановяванията бяха дефинитивно циментира- ни чрез неколкократно активи- ране на „Турбо“ функцията на фотополимеризационната лам- па. Артикулацията и оклузал- ните контакти бяха оценени с T-Scan, след което оклузални- те повърхности бяха полирани (фиг. 10 и 11). Заключение Видима е лека разлика в яр- костта между циркониевите мостове Zenostar и короните от IPS e.max CAD. Ретроспек- тивно стигнахме до заключе- нието, че в подобни случаи би- хме могли да коригираме цвета на скелета от Zenostar с оцве- тяващ разтвор Zenostar Color Zr преди синтероването, за да постигнем съответствие в яр- костта. Като алтернатива би могло да се използва предва- рително оцветено фабрично блокче, а не да се разчита един- ствено на коригирането на цве- та впоследствие чрез техника- та на оцветяване. За пациентката новата ус- мивка беше една сбъдната меч- та (фиг. 12 и 13). От наша глед- на точка компютърната про- грама 3Shape ни позволи да осъ- ществим тази цялостна ре- хабилитация на съзъбието по един изключително ефикасен на- чин. Морфологията на зъбите беше лесна за пресъздаване. Още от самото начало разполагахме с първоначалното предложе- ние за дизайн на оклузалните по- върхности на дисталните зъби, а корекциите можеха да бъдат извършени бързо и с предсказуем ефект. Конструкциите се от- личаваха с гладка повърхност и ясно изразен оклузален релеф както при компютърната ви- зуализация, така и след фрезо- ването им с апарата с четири фрезовъчни глави. Успяхме вед- нага да фиксираме конструкци- ите, тъй като не се наложиха допълнителни корекции. В кли- нични условия монолитните циркониеви възстановявания са демонстрирали сходна, ако не и по-ниска степен на емайлово из- триване на антагонистите в сравнение с другите керамични възстановявания. Използване- то на монолитни конструкции дава възможност някои кли- нични случаи да бъдат завърше- ни в рамките на един ден. Ако разгледаме резултатите от ня- кои наскоро проведени проуч- вания, изследващи изтриване- то на емайла, причинено от мо- нолитни циркониеви корони и други керамични конструкции, и ако сравним тези резултати с емайловото изтриване, при- чинено от естествените зъби антагонисти, можем да заклю- чим, че сме взели функционално оправдано и разумно решение. Фиг. 9 Монолитните циркониеви мостови конструкции преди циментирането. Фиг. 10 Монолитните възстановявания след единадесет месеца: конструкциите от IPS e.max CAD и Zenostar Zr. Фиг. 11 Фронтален изглед на възстановяванията. Фиг. 12 Изглед на устните: пациентката изрази задоволство от постигнатия резул- тат. Нейната мечта беше осъществена. Фиг. 13 Близък изглед на монолитните корони от IPS e.max CAD, изработени чрез техниката с оцветяване. MUDr Petr Hajný Nerudova 9 118 00, Prague 1 Czech Republic cerec.hajny@email.cz За контакти: Zenostar® – системата за универсална фабрикация на възстановявания от циркониев оксид • Икономична – с подобрени свойства на фрезоване. • Гъвкава – заради координираните цветове с две нива на прозрачност. • Ефикасна – благодарение на автоматизирания, усъвършенстван Zenotec® CAD/CAM процес. • Естетична – поради оптималната цветова съвместимост със системата IPS e.max® . all ceramics all options СЕГА ДОРИ ОЩЕ ПО-ДОБРА! Звездата сред циркониевите оксиди НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК: allceramicalloptions.com Производител: Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG Lindenstr. 2 75175 Pforzheim Germany Tel. +49 7231 3705 0 info@wieland-dental.de www.wieland-dental.de Дистирбутор: Фиг. 9 Фиг. 10 Фиг. 11 Фиг. 13 Фиг. 12 Dental Tribune Bulgarian Edition | юни, 2015 г. 11800, Prague 1 Tel. +49723137050

Преглед на страниците