Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

16 ДЕНТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ | МОНОЛИТЕН СЪЮЗ Е стетичната и функ- ционалната рехаби- литация на фронтал- ното съзъбие и на ви- сочината на оклузията мо- гат да бъдат осъществени в рамките на един ден чрез из- ползването на литиево-диси- ликатната (LS2 ) керамика IPS e.max® CAD в комбинация с CAD/CAM технология (в кон- кретния случай беше използ- вана системата CEREC® на Sirona, Германия). За оцен- ка на артикулацията използ- ваме технологията T-Scan® („Текскан“, САЩ), което ни даде възможност да постиг- нем превъзходни резултати. Доскоро затварянето на пространства в дисталните участъци при пациенти, отказ- ващи лечение с импланти, беше свързано с отсрочване на те- рапевтичния процес във вре- мето. Циркониевите мостови конструкции предоставят ре- шение на подобни случаи. За да можем да осигурим лечение на нашите пациенти в рамките на няколко часа (но не повече от 48), търсехме възможност да ус- корим или опростим този те- рапевтичен модел. След като се запознахме с резултатите от различни научни проучва- ния, изследващи характеристи- ките на повърхността и изно- соустойчивостта на различни полирани монолитни възстано- вявания от ZrO2 , решихме, че в конкретния случай подходяща би била CAD/CAM системата Zenotec® на Wieland. Тя дава въз- можност за изработване дори на многочленни циркониеви мо- стови конструкции. Представяне на клиничния случай Представяният в този слу- чай пациент беше 60-годишна жена, чието съзъбие беше въз- становено с металокерамич- ни корони във фронталната и с мостови конструкции в дис- талната област. Нейното ос- новно оплакване беше свърза- но с оцветяването и дължина- та на зъбите. Те бяха напълно незабележими както при говор, така и при усмивка (фиг. 1–3). Тя изрази желание за блестяща „холивудска усмивка“, като от- каза всякакво лечение с имплан- Изработване на индивидуализирани монолитни възстановявания от IPS e.max CAD LS2 и Zenostar ZrO2 Д-Р ПЕТЪР ХАЙНИ, ПРАГА/ЧЕХИЯ Пациентите, които посещават своя дентален лекар с желанието да подобрят своята усмивка, искат това да се случи бързо, ефикасно и безопасно. използваме IPS e.max CAD за из- работването на тричленни мо- стове до втори премолар. В представения случай обаче се налагаше изработването на че- тиричленни мостове и мост с висящо тяло в дисталния учас- тък; IPS e.max CAD не отгова- ря на тези индикации. Това е доста необичаен тера- певтичен план, особено като се има предвид, че понастоящем лечението с импланти обикно- вено е предпочитаният метод за лечение при подобни случаи. Клинична процедура След отстраняване на на- личните конструкции в зъби с мостове Telio® CAD. Долни- те фронтални зъби бяха възста- новени с фасети, изработени от IPS e.max CAD (техника с оцветяване). Преди поставяне на мостовете Telio CAD с Telio CS Link бяха взети отпечатъ- ци (Virtual® 380), както и от- печатък в захапка при новите вертикални размери със силико- нов материал Virtual CADbite. Мостовите конструкции бяха изработени с помощта на ске- нер Wieland® и минифрезовъ- чен апарат Zenotec. Дизайнът на възстановяванията беше проектиран чрез компютър- на програма 3Shape® (фиг. 6–8). При планирането на мосто- вата конструкция от зъб 23 до 26 беше копирана огледално анатомията на кучешкия зъб, на първия и на втория премо- лар от първи квадрант на съ- зъбието, а морфологията на първия молар беше пресъздаде- на, използвайки базата данни на 3Shape. Първоначалните ха- рактеристики на анатомия- та на молара бяха изключител- но ясни и подробни. Не се нало- жи никакво допълнително ръч- но оформяне на оклузалния ре- леф. Възстановяванията бяха фрезовани, синтеровани в пещ Programat® S1, след което бяха индивидуализирани с помощта на бои от Zenostar Art Module по техниката с оцветяване. Накрая бяха полирани оклузал- ните контакти (фиг. 9). Окончателно циментиране При второто посещение бяха отстранени временни- те мостове Telio CAD и зъби- те бяха почистени с вода за уста, съдържаща хлорхексидин Cervitec® . Интраоралната про- ба беше проведена без никакви проблеми и не се наложи никак- во допълнително ажустиране. Конструкциите бяха почисте- ни с Ivoclean® и след това сила- низирани с Monobond® Plus. Възстановяванията бяха об- работени с Multilink® Automix Primer A + B, след което бяха циментирани с композит Multilink Automix (с жълт цвят). След предварително- то полимеризиране на компо- зитния цимент с фотополиме- ризационна лампа Bluephase® и отстраняването на излишния Фиг. 1 Преди: изглед на устните. Фиг. 2 Преди: с OptraGate® . ти за затваряне на простран- ствата в дисталните области. По тази причина решихме да из- ползваме изцяло керамични мо- стови конструкции. Лечебни- ят план включваше изработ- ването на мостова конструк- ция от 23 до 26, мост от 33 до 35 с висящо тяло на 36 и на мо- стова конструкция от 45 до 47. Гингивалните тъкани бяха в значително увредено състоя- ние, най-вече поради ефекта на металокерамичните конструк- ции. На фиг. 4 е очевидна необ- ходимостта от повишаване на вертикалните размери на оклу- зията. Избор на материали Пациентката избра цвят BL2 от разцветката за избеле- ни зъби, като не пожела кори- гиране на цвета с материали с по-тъмен нюанс. Ето защо ре- шихме да използваме неоцветен (изходен) материал за изработ- ване на мостовете Zenostar® и блокчета IPS e.max CAD LT с цвят BL2 (фиг. 5). Обикновено 21, 23, 35, 44 и 45 бяха поста- вени коренови щифтове FRC Postec® , подсилени с глас-фибро- влакна, последвано от изгражда- не с композит MultiCore® Flow. След това заменихме всички налични единични възстановя- вания с корони, изработени от IPS e.max CAD чрез система- та CEREC MCXL CAD/CAM и блокчета IPS e.max CAD LT с цвят BL2 (техника с оцветява- не). При същото посещение ви- сочината на оклузия беше увели- чена и временно стабилизирана Фиг. 3 Преди: страничен изглед с OptraGate. Фиг. 4 Клинична ситуация след отстраняването на короните на горна челюст. Фиг. 5 Работна станция Wieland и блокче ZrO2 block. Фиг. 6 Дизайн на мостовата конструкция от 23 до 26 в компютърна- та програма 3Shape. Фиг. 7 Дизайн на моста с висящо тяло от зъб 33 до 35 с висящо тяло на мястото на 36 и мост от зъб 45 до 47. Фиг. 8 Вертикална артикулация за определяне на функционалните характеристики. Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 4 Фиг. 5 Фиг. 6 Фиг. 7 Фиг. 8 Фиг. 4 Dental Tribune Bulgarian Edition | юни, 2015 г.

Преглед на страниците