Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

15СЪБИТИЯ Д-р Политано обърна сериоз- но внимание на т. нар. Facebook училище, в което често се пуб- ликуват клинични случаи, съби- ращи огромно одобрение, въпре- ки че може да са изпълнени в раз- рез с всички правила на дентал- ната медицина, като добави, че дори и естетично добре изпъл- нените случаи могат да бъдат със съмнителна прогноза, ако не са съобразени с основни принци- пи и изисквания. Лекторът акцентира и вър- ху двата основни проблема, от които зависи появата на чувствителност при дъвче- не след обтуриране – качест- вото на дентина и качество- то на процедурата за хибриди- зация. Той наблегна на протоко- ла за нанасяне на тристъпкова- та система за адхезия. След лекцията д-р Политано проведе практически курс на съ- щата тематика, в който учас- тие взеха 17 дентални лекари. Всеки един от тях имаше въз- можността да възстанови II клас дефект на молар по съот- ветната триламинарна тех- ника, след като лекторът я де- монстрира. Тя включва послoй- но изграждане на постериорни- те зъби с дентинтинова маса, транспарент, имитиращ скле- ротичния слой, в дебелина 0.1 мм (цвят CT (Gradia Direct), TE (Gаenial) или FT0 (Gradia Lab flow) и емайлова маса. Тъй като д-р Политано не успя да покрие всички теми, за които беше споменато в програ- мата му, той писмено се извини на всички присъстващи и обеща, че на SDM 2015 ще допълни лек- цията си. Малко по-късно той написа на организаторите: „За втори път през живота ми имах удоволствието да бъда в София. Първото ми посещение беше на SDM 2014. Нямам думи да опиша ентусиазма, който усе- тих сред младите дентални ле- кари по време моите лекции тук. Впечатлен съм от вниманието, любопитството и демонстрира- ните знания от всички пръсъст- ващи. Беше наистина страхот- но преживяване в професионален и личен план. Щастлив съм да се върна отново във вашата пре- красна страна още тази година за SDM 2015. Надявам се искре- но да се срещна отново със стари и нови приятели и последовате- ли на нашата идея, наречена Bio Emulation“. ТЪРСИ РЕДАКТОР Вестник „Дентал Трибюн“ търси редактор на 4-часов работен ден за работа в офиса. Кандидатът трябва да е със завършено висше образование, специалност „Дентална медицина“, или студент 4-ти или 5-и курс, специалност „Дентална медицина“. Ако денталната медицина ви е страст, желаете да посещавате дентални научни събития, които след това да отразя- вате, и имате отношение към писменото слово... бихме искали да работим с вас. Изпратете ни CV, снимка и мотивационно писмо. Общи изисквания и предимства: Можете да създадете или редактирате текст до ясно и кратко съдържание. Можете да редактирате голяма научна статия след професионалните ни пре- водачи. Английският е задължителен, а всеки друг език, който владеете, е плюс. Оценяваме, ако сте активен в социалните мрежи и ползвате интернет през телефона си. Интересът към снимане също е предимство. Пишете ни на: office@dental-tribune.net Dental Tribune Bulgarian Edition | юни, 2015 г.

Преглед на страниците