Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

14 СЪБИТИЯ Е дин от водещите све- товни специалисти в денталната медици- на – д-р Джанфранко Политано, беше гост-лектор по време на 49-ото междуна- родно изложение „Булмеди- ка/Булдентал 2015“ в Интер Експо център–София. Орга- низатор на събитието, кое- то се състоя на 15 май, бе GC Europe. Съоснователят на влия- телната в Европа група Bio Emulation изнесе лекция на тема „Оригиналната триламинарна техника: всеобхватен подход към директните адхезивни въз- становявания в постериорна- та област“. Той представи теми, свърза- ни с деконтаминацията на зъб- ните повърхности (на оклуза- лния биофилм, ендодонтски- те кавитети след обтурира- не на кореновите канали, пре- ди циментиране на индирект- ни възстановявания), които за- интригуваха всички 230 българ- ски лекари по дентална медици- на, посетили събитието. По време на първата част Съоснователят на Bio-Emulation Джанфранко Политано бе гост-лектор по време на „Булмедика/Булдентал“ от лекцията беше засегната те- мата за въздушното абразио и неинвазивния подход при от- страняване на бактериалния биофилм от оклузалните по- върхности преди силанизация. Д-р Политано показа свои кли- нични случаи с успех, без да от- странява здрави ТЗТ. Негови- ят протокол на работа включ- ва изолация с кофердам, въздуш- но абразио, тристъпкова ад- хезивна система, течен фото- полимер (GC Gaenial Universal Flo с високо съдържание на флу- ор), глицеринов гел и апликация на GC Tooth Mousse за начална реминерализация. „Беше споме- ната и ролята на деконтами- нацията в ендодонтията след запълване на КК за перфектно почистване на пулпната каме- ра от остатъците от обтура- ционния материал. Винаги пре- ди окончателно циментира- не на индиректни възстановя- вания той деконтаминира зъб- ните повърхности, за да пре- махне остатъците от време- нен цимент. Обаятелният лек- тор разказа и за биохимичния анализ на препарацията, който включва определяне дебелината на маргиналните ръбове, нали- чието на пулпен под, големина- та на медиодисталния истмус и дебелината на емайла и денти- на на запазените туберкули. Д-Р НОРА ДАМЯНОВА Джанфранко Политано завърш- ва дентална медицина в Универ- ситета в Модена, Италия. По- настоящем практикува в една от водещите дентални клини- ки в света – „Студио Калесини“ в Рим. Той е специалист по адхе- зивна възстановителна дентал- на медицина и клинична ендодон- тия, бивш преподавател е в уни- верситетите в Модена, Сиена и Рим. Активен член на IAED (Ита- лианската академия за естетич- на стоматология), SIDOC (Ита- лианското общество по възста- новителна дентална медицина) и WGPSC (Изследователски клуб то- пла гутаперча). Д-р Политано e съосновател на Bio Emulation – международна гру- па от лекари по дентална меди- цина, която има за цел да устано- ви високи естетически стандар- ти в областта чрез своята дей- ност. Терминът означава метод за ресторативна дентална меди- цина за подражаване на естест- вените зъбни структури, използ- ващи хистоанатомичния подход. Dental Tribune Bulgarian Edition | юни, 2015 г.

Преглед на страниците