Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

В категория „Имплантологичен случай“ на първо място бе класиран случаят на д-р Виктор Жечков (вдясно) и зъботехник Стоян Христов от Сливен. За да връчи наградата, на сцената излезе г-н Данаил Тодоров (вляво) – управляващ директор на фирма Implant BH – официален дис- трибутор на BIOHORIZONS за България и партньор на конкурса за пър- ва година. Той поднесе и материална награда на победителя – имплан- тологичен сет с марката BIOHORIZONS. По традиция „Усмивка на годината“ включи студентско присъствие в регламента си с категорията „Най-добър студентски случай“. Наградата там отнесе студентът Евгин Ахмед – студент 6-и курс от ФДМ, Варна. Наградата връчи специално пристигналата за церемонията г-жа Хе- лена Пъчуска (вляво) – регионален мениджър за Източна Европа на све- товното издателство Elsevier. Издателството награди с изключителни учебници в отделните специ- алности всички 6-има победители в конкурса. Прекрасните танцови пърформънси с хореограф гл. ас. д-р Анна Пам- пулова бяха естественo допълнение към прекрасната вечер. БЛИ Ц Д-Р БОЯНА БЯНОВА И ЗЪБОТЕХНИК СТЕФАН ПЕТРОВ – ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯ „КОМПЛЕКСНО ЕСТЕТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ Д-р Бянова, поздравления за наградата! Вие участвате за първи път и спе- челихте наградата в една от най-мащабните категории на конкурса. Трудно ли взехте решението да участвате в надпреварата? Д-р Бояна Бянова: Миналата година присъствах на церемонията, за да подкрепя мой колега, и бях очарована от организацията и от случаите, които конкурсът пред- стави. Затова тази година взех решението и аз да участвам за първи път. Страхот- ни сте! Като всички награди, това е едно признание за ежедневната ни работа и за старанието, което полагаме. Д-Р СОФИЕН РИАХИ И ЗЪБОТЕХНИК СТЕФАН ПЕТРОВ – ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯ „КЕРАМИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ“ Д-р Риахи, вие сте вече ветеран в конкурса. Тази година печелите за трети път след предходните две години, в които отнесохте общо три статуетки. Какво е усе- щането да имаш реално признание за собствения си професионален напредък? Д-р Софиен Риахи: Усещането да бъдеш оценяван не само от своите пациенти, но и от собствената гилдия е наистина прекрасно! Международното жури е много сил- но, с доказани специалисти и това, че те са решили, че случаят е добър, е наистина голямо признание за мен и за работата ми. Искрено благодаря на организаторите, за- щото, да събереш толкова много участващи случаи, да организираш събитие от та- къв мащаб, с такова жури, с такива награди и спонсори, се изисква много труд, кой- то не всички виждат. Г-н Петров, вие също бяхте победител миналата година, а сега отнесохте две награди в категориите „Комплексно естетично възстановяване“ и „Керамични възстановявания“. Как се чувствате? Стефан Петров: Чувствам се много щастлив. Това е реално възнаграждение за на- шите огромни усилия, тъй като това не е просто един случай, който сме направили за „Усмивка на годината“ – за всеки един случай се стараем по същия начин и наис- тина полагаме много труд. За нас екипът е най-важен за крайния продукт, и с този случай го доказваме. Конкурсът е на много високо ниво. За първа година и зъботехни- ците получават статуетка, което е знак, че конкурсът следва цивилизованата по- сока в световен мащаб. Д-Р РОСЕН ВЕНЕЛИНОВ – ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ „КОМПОЗИТНИ ВЪЗСТАНОВЯ- ВАНИЯ“ Д-р Венелинов, вие печелите награда за първи път в конкурса. Съгласни ли сте с мнението на журито, че вашият случай е най-добър в категорията? Д-р Росен Венелинов: За мен е изключително признание едни от най-великите спе- циалисти в денталната медицина в световен мащаб, каквито са членовете на журито, да оценят моя случай като един от най-добрите в категорията. По мое мнение няма- ше слаб случай и всички участници представиха уникални неща, много добре изпълнени, с много висока естетика, с много добър подход към крайната визия на пациента и не- говата усмивка. Затова смятам, че всички участници са победители, тъй като са дали най-доброто за техните пациенти, което е най-важно. Бих искал да използвам случая и да споделя, че „Усмивка на годината“ е нещо уникално в нашия професионален живот, защото за осем години конкурсът всяка година повишава нивото на подадените канди- датури. Тази надпревара ни дава непрекъснат стимул и възможност да сравняваме ра- ботата си и да видим къде стои всеки от нас спрямо колегите си. Д-Р ВЛАДИСЛАВ КАРАИВАНОВ – ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ „ОРТОДОНТСКИ СЛУЧАЙ“ Д-р Караиванов, тази година в категория „Ортодонтски случай“ постъпиха мно- го силни и сложни случаи и надпреварата наистина беше сериозна. Въпреки това според класацията на журито вашият случай зае първото място. Вълнувате ли се? Д-р Владислав Караиванов: Разбира се! Наградата е стимул, но мисля, че идеята на конкурса е да даде възможност на всички колеги да споделят резултатите от свои- те постижения, от своя напредък. Намирам каузата ви за страхотна, така че про- дължавайте все така. Перфектна организация, страхотни клинични случаи. Личи си, че всеки е положил много усилия както при лечението, така и при събирането на фо- тодокументацията. Мисля, че подобен род проява има огромно значение за развитие- то на денталната медицина в България. Д-Р ВИКТОР ЖЕЧКОВ – ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ „ИМПЛАНТОЛОГИЧЕН СЛУЧАЙ“ Д-р Жечков, вие споделихте на сцената, че сте изненадан от класирането, тъй като и другият участващ случай в категорията е много силен. Въпреки това първото място е ваше. Споделете мислите си за наградата и за конкурса. Д-р Виктор Жечков: Убеден съм, че в кабинетите на много доктори се правят и още по-добри неща, макар че не всички от тях се представят на този конкурс. Награ- дата е много сериозно признание за това, какво правим в ежедневната си работа, и съм много горд, че имах честта да спечеля. Конкурсът е хубаво предизвикателство и дано продължава дълги години. Аз бих се радвал да участвам отново. ЕВГИН АХМЕД – ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ „СТУДЕНТСКИ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ“ Евгин, твоят случай спечели сред още трима кандидати. Как оценяваш своя- та награда? Евгин Ахмед: Наградата е страхотна. Много се радвам, че Dental Tribune направи така, че и ние, студентите, да участваме в конкурса. Имаше и други студенти, кои- то се представиха страхотно. Поздравления и за тях! Прекрасно е да има такива ме- роприятия. Пожелавам Dental Tribune да продължава да организира „Усмивка на годи- ната“ още много години. С Л Е Д Ц Е Р Е М О Н И Я Т А Следващото издание на „Усмивка на годината“ е през 2016 годи- на, като официалната церемония по награждаването е планирана за 18 май – втория ден от изложението „Булмедика/Булдентал“. Всички случаи на участници и победителите разгледайте на www.usmivkanagodinata.com

Преглед на страниците