Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

юни 2015 г./бр. 6, Год. 13www.dental-tribune.com, www.dental-tribune.net Esthetic Tribune „Булмедика/Булдентал“ DT Study Club Symposia се проведе за тре- ти път Тази година темата на първия ден на DT Study Club бе „Имплантология от следващо поколение“, като публиката имаше възмож- ност да се срещне с няколко български и чуждестранни лекто- ри. Вторият ден от симпозиума беше посветен на победи- телите от конкурса „Усмивка на годината 2015“ стр. 6 Събития Лекционен ден „За Ива“ събра 13 хил. лева Като част от благотворителната кампа- ния в подкрепа на студентката по дентал- на медицина Ива на 23 май се проведе лек- ционен ден, в който участваха 7 български лектори, които дойдоха да видят и чуят 70 български ден- тални лекари. стр. 2 Новини 12 974 посетители на „Булмедика/Булден- тал“ 49-ото издание на международната излож- ба представи 180 български и чуждестран- ни компании и над 120 нови продукта, които привлякоха множество посетители в Интер Експо Център. Кои бяха най-интересните иновации, както и с какво впечат- ли разнообразната лекционна програма на изложението, ще разберете в броя. стр. 3 Композитни възстановявания с нови матрична система и композитен материал Д-Р ФРАНЧЕСКО СИМОНИ И Д-Р ЛОРЕНЦО ВАНИНИ, ИТАЛИЯ стр. 9-12 Въведение В ресторативната дентална медицина, както във всички об- ласти0, за поставяне на правил- на диагноза от голямо значение са подробният клиничен анализ, оценката поне на рентгенография в захапка (препоръчителна е пъл- на серия интраорални рентгено- графии) и използването на сред- ства за оптично увеличение1 . След поставяне на правилната диагноза първата фаза на лечебния процес е елиминиране на гингивал- ното възпаление чрез обучение на пациента в подходящи методи за поддържане на добра орална хиги- ена, последвани от обичайното професионално почистване или пълна неоперативна пародонтал- на терапия2 . След това може да се пристъ- пи към отстраняване на кариоз- ната лезия. В настоящата статия са оп- исани най-важните стъпки при изработването на възстановя- ване клас II с помощта на нова- та матрична система V4-Ring и новия композит Enamel Plus HRi Function (Micerium). стр. 4 От 10 юни до 10 август 2015 г. в. Dental Tribune излиза в двумесечна лятна ваканция. За важни случаи, можете да звъните на мобилен телефон: 0897 958 321 Следващия брой излиза на 7 септември. ЗА ИВА 12974 посетители на „Булмедика/Булден- За важни случаи, можете да звъните на мобилен телефон: 0897958321

Преглед на страниците