Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition

5 DentalTribune Israel EditionAesthetic Tribune ,‫מההשוואה‬ ‫להתרשם‬ ‫ניתן‬ .12-13 ‫בתמונות‬ ‫ההדגמה‬ ,‫לפני‬ ‫מצב‬ ‫בין‬ ,‫פנים‬ ‫של‬ ‫מבט‬ ‫מנוקדת‬ ‫דגם‬ .14 ‫באיור‬ ,‫הסיפרתית‬ ‫וההדגמה‬ ‫הרגילה‬ wax-up ‫ה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מיוצר‬ ‫ישיר‬ ‫בלתי‬ ‫מסורתי‬ ‫מודל‬ ‫ויוצרים‬ ‫מטבע‬ ‫נלקח‬ ‫ראשית‬ .‫המעבדתי‬ ‫בהתאם‬ ‫דגם‬ ‫מבצע‬ ‫טכנאי‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫גבס‬ .‫שיניים‬ ‫הרופא‬ ‫של‬ ‫להוראות‬ wax-up ‫ה‬ ‫של‬ ‫מטבע‬ ‫הוא‬ ‫הבא‬ ‫שלב‬ ‫מרוכב‬ ‫וחומר‬ ‫מוסרות‬ ‫שאריות‬ .‫המעבדתי‬ ‫מונח‬ ‫דואלית‬ ‫בהקשיה‬ ‫מרוכב‬ ‫חומר‬ ‫או‬ ‫נוזלי‬ .‫המטופל‬ ‫בפה‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫הסיליקוני‬ ‫המפתח‬ ‫על‬ ‫חומר‬ ‫שאריות‬ ‫מסירים‬ ‫דקות‬ ‫מספר‬ ‫לאחר‬ ‫להתרשם‬ ‫יכולים‬ ‫והמטופל‬ ‫ורופא‬ ‫מרוכב‬ ‫בד״כ‬ .‫הפה‬ ‫בתוך‬ ‫ישירות‬ ‫המוצע‬ ‫מהטיפול‬ ‫האופציה‬ .‫ומנותח‬ ‫מצולם‬ ‫המצב‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫גם‬ ‫התבנית‬ ‫כאשר‬ .‫משמעותית‬ ‫קלה‬ ‫הסיפרתית‬ ‫הצילומים‬ ‫על‬ ‫ומניחים‬ ‫אותה‬ ‫מצלמים‬ ,‫מוכנה‬ ‫התוצאה‬ ,14 ‫באיור‬ ‫שנראה‬ ‫כפי‬ .‫הקודמים‬ ‫דומות‬ )‫(סיפרתי‬ ‫דיגיטלי‬ ‫ודגם‬ ‫מסורתי‬ ‫דגם‬ ‫של‬ .‫בינהן‬ ‫להבדיל‬ ‫קשה‬ ‫כי‬ ‫עד‬ ‫מאוד‬ ‫וצילומי‬ ‫סטילס‬ ‫צילומי‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫פרוטוקול‬ ‫ניתוח‬ .‫ך‬‫התהלי‬ ‫בהתחלת‬ ‫שבוצעו‬ ‫וידאו‬ ‫הטיפול‬ ‫צוות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מבוצעים‬ ‫והערכה‬ ‫מוצגות‬ ‫התוצאות‬ ‫ולבסוף‬ ‫לנחיצות‬ ‫בהתאם‬ .)15 ‫(איור‬ ‫המטופל‬ ‫לפני‬ ‫עין‬ ‫מושכת‬ ‫בצורה‬ ‫או‬ ‫מרוכב‬ ‫בחומר‬ ‫להשתמש‬ ‫האם‬ ‫החלטה‬ .‫גורמים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫קרמי‬ ‫חומר‬ .‫פולשנות‬ ‫הזעיר‬ ‫עקרון‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫הפילוסופיה‬ ,‫האסתטיקה‬ ‫את‬ ‫למטופל‬ ‫להעניק‬ ‫אפשר‬ ‫אם‬ ‫באמצעות‬ ‫עתידית‬ ‫חיזוי‬ ‫ויכולת‬ ‫הבטחון‬ ‫את‬ ‫חומר‬ ‫עם‬ ‫כמו‬ ‫רמה‬ ‫באותה‬ ‫מרוכבים‬ ‫חומרים‬ ‫במקרים‬ .‫מרוכב‬ ‫חומר‬ ‫נעדיף‬ ‫אנחנו‬ ,‫קרמי‬ ‫כמה‬ ,‫שיניים‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫מעורבות‬ ‫יש‬ ‫בהם‬ ‫יכולים‬ ‫שכולם‬ ‫סגרי‬ ‫איזון‬ ‫וחוסר‬ ‫דיאסטמות‬ .‫קרמי‬ ‫חומר‬ ‫נעדיף‬ ‫אנו‬ ,‫טיפול‬ ‫תוצאות‬ ‫לסכל‬ ‫באופן‬ ‫להבין‬ ‫המטפל‬ ‫הרופא‬ ‫על‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫הקרמית‬ ‫או‬ ‫הקומפוזיטית‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫מצוין‬ ‫בחומר‬ ‫השתמשנו‬ ‫המתואר‬ ‫במקרה‬ .‫שבשימוש‬ ‫מרוכב‬ ‫וחומר‬ IPS e.max Press ‫מסוג‬ ‫קרמי‬ ‫של‬ ‫שניהם‬ ,IPS Empress Direct ‫מסוג‬ ‫עקרון‬ ‫בזכות‬ ‫נבחרו‬ ‫החומרים‬ .‫ויודנט‬ ‫איבוקלר‬ ‫זמן‬ ‫שנשאר‬ ‫וברק‬ ‫טבעיים‬ ‫צבעים‬ ,‫השיכבתיות‬ ‫על‬ ‫מקלה‬ ‫המערכות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫ההתאמה‬ .‫רב‬ .‫בינהם‬ ‫קומבינציה‬ ,‫מטופל‬ ‫על‬ ‫מקובלת‬ ‫טיפול‬ ‫תכנית‬ ‫כאשר‬ ‫זעירים‬ ‫והכנה‬ ‫סימון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תהליך‬ ‫מתחילים‬ ‫מראה‬ 17 ‫איור‬ .)16‫(איור‬ .‫ר‬‫האפש‬ ‫ככל‬ ‫צדדיות‬ ‫בחותכות‬ ‫סידן‬ ‫חוסר‬ ‫אזורי‬ ‫של‬ ‫פרטים‬ ‫מקדח‬ ‫באמצעות‬ ‫הוסרו‬ ‫האזורים‬ .‫תחתונות‬ ExciTE .‫פוספורית‬ ‫חומצה‬ ‫עם‬ ‫צריבה‬ ‫ועברו‬ ‫קישור‬ ‫כחומר‬ ‫שימש‬ )ivoclar vivadent( F IPS Empress Direct Dentin A1 and-‫ו‬ ‫הנחת‬ ‫כאשר‬ ‫לשחזור‬ ‫שימש‬ Enamel A1 OptraSculpt ‫כלי‬ ‫באמצעות‬ ‫בוצעה‬ ‫החומר‬ .‫ויודנט‬ ‫איבקלר‬ ‫של‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ,Pad 20 ‫איור‬ .‫מטבע‬ ‫ונלקח‬ ‫הוכנו‬ ‫עליונות‬ ‫שיניים‬ ‫מסטר‬ ‫טכנאי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוכנו‬ ‫למינייט‬ 6 ‫מראה‬ .)Victor Romero (Santiago, Chile ‫גליצרין‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ג׳ל‬ ‫בעזרת‬ ‫נמדדו‬ ‫הלמנייטס‬ VariolinkEsthetic ‫מערכת‬ ‫חלק‬ ‫שהוא‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫עוזר‬ ‫זה‬ ‫מהלך‬ .)21 ‫(איור‬ ‫צמנט‬ ‫מסוימת‬ ‫התאמה‬ ‫לבצע‬ ‫ויש‬ ‫שחזורים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ 22 ‫באיור‬ .‫סמוכות‬ ‫לשיניים‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫ולהשוות‬ ‫צמנטציה‬ ‫לאחר‬ ‫התוצאה‬ 23- ‫איורים‬ .‫סופית‬ ‫ולתוצאה‬ ‫דגם‬ ‫למצב‬ ‫לפני‬ 2-‫ו‬ ‫למינייט‬ 6 ‫של‬ ‫ההתאמה‬ ‫את‬ ‫מראים‬ 24 .‫חודשים‬ 3 ‫של‬ ‫מעקב‬ ‫לאחר‬ ‫קומפוזיט‬ ‫שחזורי‬ ‫פנים‬ ‫וצורת‬ ‫לתווי‬ ‫בהתאמה‬ ‫בוצע‬ ‫הטיפול‬ ‫כל‬ ‫נראת‬ 26 ‫באיור‬ .25 ‫באיור‬ ‫נראה‬ ‫שזה‬ ‫כפי‬ .‫וספונטני‬ ‫רחב‬ ‫חיוך‬ ‫עם‬ ‫המרוצה‬ ‫המטופלת‬ 14 ‫איור‬ 16 ‫איור‬ 18 ‫איור‬ 20 ‫איור‬ 23 ‫איור‬ 17 ‫איור‬ 19 ‫איור‬ 21 ‫איור‬ 24 ‫איור‬ 22 ‫איור‬ 25 ‫איור‬ 26 ‫איור‬ 15 ‫איור‬

Pages Overview