Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition

3 DentalTribune Israel EditionAesthetic Tribune ?‫המרפאה‬ ‫הכנסות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫רוצה‬ since 1998 ‫בסדים‬ ‫שיניים‬ ‫ליישור‬ ‫המתקדמת‬ ‫השיטה‬ ‫ממוחשבת‬ ‫הדמייה‬ ‫באמצעות‬ ‫שקופים‬ ‫השיניים‬ ‫רופאי‬ ‫לכלל‬ ‫מתאים‬ :‫השיטה‬ ‫יתרונות‬ • ‫כלכלית‬ ‫השקעה‬ ‫נדרשת‬ ‫לא‬ • ‫דיגיטלי‬ ‫באופן‬ ‫המבוצע‬ ‫ההתקן‬ ‫של‬ ‫מדויק‬ ‫תכנון‬ • ‫בתחזוקה‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ‫כמעט‬ • ‫היישור‬ ‫תהליך‬ ‫תחילת‬ ‫לפני‬ ‫סופית‬ ‫תוצאה‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ • ‫אחרות‬ ‫לשיטות‬ ‫יחסית‬ ‫קצר‬ ‫טיפול‬ ‫משך‬ • ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫סטנדרט‬ ,‫נראה‬ ‫בלתי‬ ‫כמעט‬ ‫הסד‬ • ‫צורך‬ ‫כשיש‬ ‫להסיר‬ ‫ניתן‬ • ‫סמכים‬ ‫לעומת‬ ‫אוראלית‬ ‫בהיגיינה‬ ‫משמעותי‬ ‫שיפור‬ mirit@danom.co.il :‫דוא"ל‬ ‫׀‬ 058-5500109 :‫טל‬ ‫לפרטים‬ kissableSmile ‫יכולים‬ ‫כולנו‬ ‫עם‬ ,‫מן‬ ‫גוסטבו‬ ‫ד״ר‬ ,‫מן‬ ‫אדוארדו‬ ‫ד״ר‬ ‫מאת‬ ‫ביסטוס‬ ‫לואיס‬ ‫ד״ר‬ ,‫קסירס‬ ‫קרלוס‬ ‫ד״ר‬ ‫ברזיל‬ ‫כוצ׳מן‬ ‫כריסטיאן‬ ‫וד״ר‬ ‫צ׳ילה‬ ‫מרחיקי‬ ‫שינוים‬ ‫עברו‬ ‫דנטליים‬ ‫והליכים‬ ‫חומרים‬ ‫ביותר‬ ‫גדולה‬ ‫התקדמות‬ .‫אחרון‬ ‫בעשור‬ ‫לכת‬ ‫שיניים‬ ‫ורפואת‬ ‫אימפלנטולוגיה‬ ‫בתחום‬ ‫היתה‬ ‫העיקרית‬ ‫המהפכה‬ ‫אך‬ ,)‫(אדהזיבית‬ ‫תאחיזתית‬ ‫ששינוים‬ ‫למרות‬ .‫ספרתית‬ ‫שיניים‬ ‫רפואת‬ ‫היא‬ ‫והליכים‬ ‫האיבחון‬ ‫מלאכת‬ ‫את‬ ‫הפכו‬ ‫אלה‬ ‫של‬ ‫הבסיסיים‬ ‫העקרונות‬ ,‫ר‬‫יות‬ ‫לקלים‬ ‫מסוימים‬ ‫בחומרים‬ ‫שיפור‬ .‫חיוניים‬ ‫נשארו‬ ‫וביולוגיה‬ ‫תפקוד‬ ‫לנו‬ ‫עוזרים‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫וקרמיים‬ ‫מרוכבים‬ .‫מטופלים‬ ‫של‬ ‫אסתטיות‬ ‫דרישות‬ ‫אחר‬ ‫למלא‬ ‫עמוקה‬ ‫הבנה‬ ‫הוא‬ ‫אלה‬ ‫להתויות‬ ‫מקדים‬ ‫תנאי‬ ‫דנטלית‬ ‫אסתטיקה‬ ‫של‬ ‫ומשתנים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫האתגרים‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫יש‬ .‫פנים‬ ‫ואסתטיקת‬ ‫ייחודית‬ ‫טיפול‬ ‫תכנית‬ ‫ולהתאים‬ ‫מקרה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מידות‬ .‫תחומית‬ ‫רב‬ ‫מבט‬ ‫מנוקדת‬ ‫המוגשת‬ ‫חניכיים‬ ‫למראה‬ ‫בהתאם‬ ‫להעריך‬ ‫יש‬ ‫שיניים‬ ‫יהיו‬ ‫ביותר‬ ‫יפים‬ ‫קרמיים‬ ‫שחזורים‬ .‫פנים‬ ‫וצורת‬ ,‫סמוכות‬ ‫לשיניים‬ ‫יותאמו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫תכלית‬ ‫חסרי‬ ‫נראים‬ ‫בלתי‬ ‫יישארו‬ ‫ואם‬ ‫חניכיים‬ ‫לצורת‬ ‫אם‬ ‫לדוגמה‬ .‫סימטריים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫לשפה‬ ‫מתחת‬ ‫קו‬ ‫של‬ ‫הזזה‬ ‫או‬ ‫סגרי‬ ‫מישור‬ ‫של‬ ‫שיפוע‬ ‫נעשה‬ ‫להיות‬ ‫עלולות‬ ‫התוצאות‬ ,‫עליונה‬ ‫בלסת‬ ‫אמצע‬ .‫מתסכלות‬ ‫חיוך‬ ‫של‬ ‫נכון‬ ‫ניתוח‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫חשוב‬ ‫הבט‬ ‫להתבייש‬ ‫נוטים‬ ‫אנשים‬ .)1+2 ‫(איור‬ .‫המטופל‬ ‫מקצועי‬ ‫אינו‬ ‫המצלם‬ ‫כאשר‬ ‫ובמיוחד‬ ‫צילום‬ ‫בזמו‬ 3 ‫איור‬ .‫שיניים‬ ‫מרפאת‬ ‫הינו‬ ‫הצילום‬ ‫ומיקום‬ ‫למרווח‬ ‫בנוסף‬ ‫ומראה‬ ‫הפה‬ ‫תוך‬ ‫מבט‬ ‫מאפשר‬ ‫מסוימת‬ ‫והיפוקלציפיקציה‬ ‫מרכזיות‬ ‫חותכות‬ ‫בין‬ ‫של‬ ‫צדדיות‬ ‫בחותכות‬ ‫סידן‬ ‫חוסר‬ ‫אזורי‬ ‫גם‬ ,‫שלהן‬ .‫טיפול‬ ‫של‬ ‫לסוג‬ ‫זקוקות‬ ‫שבבירור‬ ,‫תחתונה‬ ‫לסת‬ ‫רגילה‬ ‫שיחה‬ ‫במהלך‬ ‫וידאו‬ ‫ולצלם‬ ‫לנסות‬ ‫חשוב‬ ‫לא‬ ‫לנסות‬ ‫כדי‬ ,‫דיומה‬ ‫נושאי‬ ‫על‬ ‫מטופל‬ ‫עם‬ .‫טיפול‬ ‫לתכנית‬ ‫הנחוצים‬ ‫נוספים‬ ‫הבטים‬ ‫לפספס‬ ‫ומעוררת‬ ‫המטופל‬ ‫את‬ ‫מרגיע‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫שיחה‬ ‫לאמירה‬ ‫בתגובה‬ ‫טבעי‬ ‫וצחוק‬ ‫טבעי‬ ‫חיוך‬ ‫מראה‬ 4 ‫איור‬ .‫טיפשית‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ‫הומוריסטית‬ )‫(דיגיטליים‬ ‫ספרתיים‬ ‫כלים‬ ‫באמצעות‬ ‫אמיתי‬ ‫חיוך‬ ‫לעצב‬ ‫לבין‬ ‫רגיל‬ ‫בצילום‬ ‫מאולץ‬ ‫חיוך‬ ‫בין‬ ‫ברור‬ ‫הבדל‬ .‫וידאו‬ ‫צילום‬ ‫בזמן‬ ‫שנתפס‬ )‫(ספונטני‬ ‫עצמוני‬ ‫חיוך‬ ‫חיוך‬ ‫על‬ ‫מסתמכים‬ ‫היינו‬ ‫לו‬ ,‫זה‬ ‫קליני‬ ‫במקרה‬ ‫החותכות‬ ‫הפגנת‬ ‫את‬ ‫מפספסים‬ ‫היינו‬ ‫מאולץ‬ ‫הלא‬ ‫הפגמים‬ ‫עם‬ ‫תחתונה‬ ‫לסת‬ ‫של‬ ‫הצדדיות‬ .‫שלהן‬ ‫נעימים‬ ‫מנקודת‬ ‫השיניים‬ ‫מצב‬ ‫הערכת‬ ‫הוא‬ ‫הבא‬ ‫שלב‬ DSD Digital-‫ה‬ ‫עקרון‬ .‫מטופל‬ ‫פני‬ ‫מבט‬ ‫אסתטיות‬ ‫בעיות‬ ‫לאבחן‬ ‫הוא‬ Smile Design ‫ניתוח‬ .‫הפנים‬ ‫למראה‬ ‫בהתאמה‬ ‫שיניים‬ ‫של‬ 1 ‫איור‬ 2 ‫איור‬ 3 ‫איור‬ 4 ‫איור‬

Pages Overview