Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition

www.dental-tribune.com The World's Dental Newspaper • Israel Edition April 2015, No. 9 Vol. 3PUBLISHED IN ISRAEL ‫באמצעות‬ ‫אמיתי‬ ‫חיוך‬ ‫לעצב‬ )‫(דיגיטליים‬ ‫ספרתיים‬ ‫כלים‬ 3 '‫עמ‬ ‫להצלחה‬ ‫מחסומים‬ '‫א‬ ‫חלק‬ ‫קוסמטית‬ ‫פריודונטלית‬ ‫כירורגיה‬ 8 '‫עמ‬ - ‫זירקוניה‬ ‫מחוזק‬ ‫מרוכב‬ ‫חומר‬ ‫רבים‬ ‫ליישומים‬ ‫אוניברסלי‬ ‫חומר‬ ‫השיקום‬ ‫בתחום‬ 11 '‫עמ‬ ?‫שיניים‬ ‫לרפואת‬ ‫ההסתדרות‬ ‫תפקוד‬ ‫על‬ ‫דעתך‬ ‫מה‬ ,‫הצלחותיה‬ ‫על‬ ‫דעתכם‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫מבקשים‬ ‫אנו‬ .‫בישראל‬ ‫השיניים‬ ‫רפואת‬ ‫במפת‬ ‫משמעותיים‬ ‫שינוים‬ ‫חלו‬ ‫אחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫אלה‬ ‫שינויים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫לנציגינו‬ ‫בעתיד‬ ‫לעזור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שיניים‬ ‫לרפואת‬ ‫ההסתדרות‬ ‫של‬ ‫ותפקודה‬ ‫הישגיה‬ .‫רצון‬ ‫שבע‬ 5-‫ו‬ ‫רצון‬ ‫שבע‬ ‫לא‬ 1 ‫כאשר‬ 5 ‫עד‬ 1-‫מ‬ ‫ציון‬ ‫לתת‬ ‫יש‬ .‫אלה‬ ‫שאלות‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫כדי‬ ‫מידע‬ ‫מספיק‬ ‫לך‬ ‫שאין‬ ‫לציין‬ ‫ניתן‬ .‫חולים‬ ‫קופת‬ ‫מרפאות‬ ‫לעומת‬ ‫פרטיות‬ ‫מרפאות‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫תנאי‬ ‫בהשוואת‬ ‫הר״ש‬ ‫של‬ ‫תפקודה‬ .1 / / / / / / ‫מידע‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ 5 4 3 2 1 .‫חולים‬ ‫בקופות‬ ‫העובדים‬ ‫השיניים‬ ‫רופאי‬ ‫של‬ ‫אינטרסים‬ ‫על‬ ‫בהגנה‬ ‫הר״ש‬ ‫של‬ ‫תפקודה‬ .2 / / / / / / ‫מידע‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ 5 4 3 2 1 .‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫מול‬ ‫השיניים‬ ‫רופאי‬ ‫בייצוג‬ ‫הר״ש‬ ‫של‬ ‫תפקודה‬ .3 / / / / / / ‫מידע‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ 5 4 3 2 1 .‫שיניים‬ ‫ביטוח‬ ‫חברות‬ ‫מול‬ ‫השיניים‬ ‫רופאי‬ ‫בייצוג‬ ‫הר״ש‬ ‫של‬ ‫תפקודה‬ .4 / / / / / / ‫מידע‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ 5 4 3 2 1 ‫קשר‬ ‫(ללא‬ ‫עסקיות‬ ‫והזדמנויות‬ ‫עבודה‬ ‫לתנאי‬ ‫בהתייחס‬ ‫בישראל‬ ‫השיניים‬ ‫רפואת‬ ‫ממצב‬ ‫רצונך‬ ‫שביעות‬ ‫מידת‬ ‫מה‬ ‫שיניים‬ ‫כרופא‬ .5 )‫המקצועיים‬ ‫לנושאים‬ / / / / / / ‫מידע‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ 5 4 3 2 1 .‫השיניים‬ ‫רפואת‬ ‫בתחום‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הננקטות‬ ‫מפעולות‬ ‫רצונך‬ ‫שביעות‬ ‫מידת‬ ‫מה‬ .6 / / / / / / ‫מידע‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ 5 4 3 2 1 058-5500109 ‫טלפון‬ ‫למספר‬ ‫או‬ dtiisrael@gmail.com ‫לדוא״ל‬ ‫ושילחו‬ ‫בסמארטפון‬ ‫צלמו‬ ‫התשובות‬ ‫את‬ ‫אסולין‬ ‫גבריאל‬ :‫מאת‬ ‫לעבור‬ ‫שוקלים‬ ‫רבים‬ ‫שיניים‬ ‫מרפאות‬ ‫בעלי‬ ‫סיבות‬ ‫הרבה‬ ‫ישנן‬ .‫מתישהו‬ ‫חדשה‬ ‫למרפאה‬ ‫של‬ ‫הדומיננטית‬ ‫הסיבה‬ ‫אך‬ ‫מרפאה‬ ‫לעבור‬ ."‫יותר‬ ‫ארוויח‬ ‫החדשה‬ ‫"במרפאה‬ :‫היא‬ ‫רובם‬ ‫לבצע‬ ‫להם‬ ‫שאסייע‬ ‫כדי‬ ‫אליי‬ ‫פונים‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫בהיבט‬ ‫מיטבית‬ ‫בצורה‬ ‫המעבר‬ ‫הליך‬ ‫את‬ ‫צעד‬ ‫אותם‬ ‫מחזיר‬ ‫תמיד‬ ‫אני‬ ,‫והעסקי‬ ‫השיווקי‬ ‫נכון‬ ‫באמת‬ ‫זה‬ ‫"האם‬ :‫לשאלה‬ ‫אחורה‬ ‫אחד‬ ‫והאם‬ ?‫חדשה‬ ‫למרפאה‬ ‫לעבור‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫עבורך‬ "?‫החדשה‬ ‫במרפאה‬ ‫יותר‬ ‫תרוויח‬ ‫באמת‬ ‫המחודשת‬ ‫הבחינה‬ ,‫מעטים‬ ‫לא‬ ‫במקרים‬ ‫כדאי‬ ‫לא‬ ‫דווקא‬ ‫העסקי‬ ‫שבהיבט‬ ‫מוכיחה‬ ‫רבים‬ ‫מרפאות‬ ‫בעלי‬ ‫כי‬ ?‫מדוע‬ .‫מרפאה‬ ‫לעבור‬ /‫העסקיות‬ ‫ההשלכות‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקחים‬ ‫לא‬ ‫ופועלים‬ ,‫מרפאה‬ ‫במעבר‬ ‫הכרוכות‬ ‫כלכליות‬ ‫לעבור‬ ‫חייב‬ ‫"אני‬ ‫אמוציונאלי‬ ‫באופן‬ ‫בעיקר‬ .‫ך‬‫המהל‬ ‫על‬ ‫מצטערים‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫ובסופו‬ ,"‫מכאן‬ ‫בחשבון‬‫לקחת‬‫שצריך‬‫עיקריות‬‫נקודות‬5‫הנה‬‫אז‬ :‫חדשה‬ ‫למרפאה‬ ‫לעבור‬ ‫שמחליטים‬ ‫לפני‬ ‫יכולות‬ ‫המעבר‬ ‫עלויות‬ – ‫מעבר‬ ‫עלויות‬ .‫א‬ ‫תלוי‬ ,‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫במאות‬ ‫בקלות‬ ‫להסתכם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫תלוי‬ .‫היוניטים‬ ‫ובמספר‬ ‫המרפאה‬ ‫בגודל‬ .‫חדש‬ ‫ציוד‬ ‫שקונים‬ ‫או‬ ‫הקודם‬ ‫בציוד‬ ‫משתמשים‬ 300 ‫של‬ ‫(נניח‬ ‫מרפאה‬ ‫מעבר‬ ‫של‬ ‫הוצאה‬ ‫החזר‬ ...‫בכלל‬ ‫אם‬ ,‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫לארוך‬ ‫יכול‬ )₪ ‫אלף‬ ‫הלקוחות‬ – ‫שינויים‬ ‫אוהבים‬ ‫לא‬ ‫לקוחות‬ .‫ב‬ ‫למצוא‬ ‫התרגלו‬ ‫הם‬ .‫ך‬‫של‬ ‫למרפאה‬ ‫התרגלו‬ ‫או‬ ‫לפני‬ ‫קניות‬ ‫משלבים‬ ‫הם‬ ,‫מסוים‬ ‫במקום‬ ‫חניה‬ ‫הייחודי‬ ‫ההמתנה‬ ‫לחדר‬ ‫והתרגלו‬ ‫הטיפול‬ ‫אחרי‬ ,‫המרפאה‬ ‫של‬ ‫באופייה‬ ‫שתעשה‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬ .‫ך‬‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫גיאוגרפית‬ ‫תתרחק‬ ‫אם‬ ‫ובייחוד‬ ‫לחלק‬ ‫יגרום‬ ,‫הקודמת‬ ‫המרפאה‬ ‫של‬ ‫מהמיקום‬ ‫להמשיך‬ ‫לא‬ ‫שלך‬ ‫הוותיקים‬ ‫מהלקוחות‬ ‫מסוים‬ ‫חלק‬ ‫איבוד‬ .‫ך‬‫של‬ ‫החדשה‬ ‫למרפאה‬ ‫להגיע‬ ‫מההכנסות‬ ‫חלק‬ ‫איבוד‬ ‫הוא‬ ‫שלך‬ ‫מהפציינטים‬ ‫להרשות‬ ‫יכול‬ ‫שאתה‬ ‫בטוח‬ ‫ולא‬ ‫שלך‬ ‫הבטוחות‬ .‫ך‬‫לעצמ‬ ‫זאת‬ ‫את‬ ‫עזבת‬ – ‫חדשות‬ ‫בעיות‬ ,‫חדש‬ ‫מקום‬ .‫ג‬ ‫שהציקה‬ ‫בעיה‬ ‫לפתור‬ ‫רצית‬ ‫כי‬ ‫הקודם‬ ‫המקום‬ ?‫קטן‬ ‫המתנה‬ ‫חדר‬ ?‫גבוהה‬ ‫שכירות‬ ,‫נניח‬ ,‫ך‬‫ל‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫מקום‬ ‫שלכל‬ ‫לך‬ ‫דע‬ ‫אך‬ .‫ד‬‫מאו‬ ‫הגיוני‬ ‫פתאום‬ ‫שתגלה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ :‫שלו‬ ‫הבעיות‬ ‫הישנות‬ ‫הבעיות‬ ‫את‬ ‫אין‬ ‫אמנם‬ ‫החדש‬ ‫שבמקום‬ ‫הפסקות‬ ,‫בחניה‬ ‫מחסור‬ :‫אחרות‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ '‫וכו‬ ‫הקרוב‬ ‫הראשי‬ ‫מהכביש‬ ‫רעש‬ ,‫רבות‬ ‫חשמל‬ ‫יותר‬ ‫גדולות‬ ‫הוצאות‬ ,‫ר‬‫יות‬ ‫גדולה‬ ‫מרפאה‬ .‫ד‬ ‫מחפשים‬ ‫מרפאה‬ ‫שעוברים‬ ‫מאלה‬ ‫רבים‬ – ‫בחשבון‬ ‫לוקחים‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫מרפאה‬ ‫גדולה‬ ‫שהמרפאה‬ ‫"ככל‬ :‫הבאה‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫נמוכים‬ ‫שלה‬ ‫העסקית‬ ‫ההצלחה‬ ‫סיכויי‬ ,‫ר‬‫יות‬ .‫א‬ :‫עיקריות‬ ‫סיבות‬ ‫משתי‬ ‫נובע‬ ‫הדבר‬ ."‫יותר‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬ .‫ב‬ .‫ר‬‫יות‬ ‫גבוהות‬ ‫קבועות‬ ‫הוצאות‬ ‫לא‬ ‫מכיר‬ ‫אני‬ .‫ר‬‫יות‬ ‫גדול‬ ‫בצוות‬ ‫תלויה‬ ‫המרפאה‬ ‫והצליחו‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫למקום‬ ‫שעברו‬ ‫מרפאות‬ ‫מעט‬ ‫גם‬ ‫במקביל‬ ‫אך‬ ,‫המכירות‬ ‫מחזורי‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ )‫גסה‬ ‫(ובהערכה‬ ‫לדוגמא‬ .‫הרווחים‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫שהמחזור‬ ‫יוניטים‬ 2 ‫בת‬ ‫מרפאה‬ ‫ניקח‬ ‫בואו‬ – ‫אשר‬ ,‫בממוצע‬ ₪ ‫אלף‬ 150 ‫הוא‬ ‫שלה‬ ‫החודשי‬ ‫מרפאה‬ ‫אותה‬ ‫אם‬ .‫לחודש‬ ‫רווח‬ ₪ X ‫לה‬ ‫מניב‬ ‫היא‬ ,‫יוניטים‬ 4 ‫בן‬ ‫נניח‬ ,‫ר‬‫יות‬ ‫גדול‬ ‫למקום‬ ‫תעבור‬ ‫ממוצע‬ ‫חודשי‬ ‫מכירות‬ ‫למחזור‬ ‫להגיע‬ ‫תצטרך‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫רק‬ ,₪ ‫אלף‬ 240 -‫כ‬ ‫של‬ ‫שכדי‬ ‫כך‬ .‫הקודמת‬ ‫המרפאה‬ ‫של‬ ‫הרווחיות‬ ‫חייבת‬ ‫תהיה‬ ‫המרפאה‬ ‫המעבר‬ ‫את‬ ‫להצדיק‬ ‫גבוהים‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫מכירות‬ ‫למחזורי‬ ‫להגיע‬ ‫אם‬ ,‫ואגב‬ .‫הקודמת‬ ‫במרפאה‬ ‫הגיעה‬ ‫מאשר‬ ‫אותם‬ ‫על‬ ‫תישאר‬ ‫המרפאה‬ ‫המעבר‬ ‫לאחר‬ ‫תקטן‬ ‫שלה‬ ‫שהרווחיות‬ ‫הרי‬ ‫מכירות‬ ‫מחזורי‬ ‫שוב‬ ‫תחשוב‬ ?‫חדשה‬ ‫למרפאה‬ ‫לעבור‬ ‫חושב‬ .‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫והנה‬ - ‫בהכרח‬ ‫לא‬ ?‫הצלחה‬ = ‫מעבר‬ .‫ה‬ ‫כאשר‬ :‫התחתונה‬ ‫לשורה‬ ‫מגיעים‬ ‫אנחנו‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫מצליחה‬ ‫לא‬ ‫מרפאה‬ ‫ולא‬ ‫ויעיל‬ ‫נכון‬ ‫עובדת‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫לרוב‬ ‫זה‬ ‫שלה‬ ‫(נתקלתי‬ ‫צפוף‬ ‫שקצת‬ ‫בגלל‬ ‫או‬ ‫המיקום‬ ‫בגלל‬ .)‫מאוד‬ ‫ומצליחות‬ ‫מאוד‬ ‫צפופות‬ ‫במרפאות‬ ‫למקום‬ ‫המעבר‬ ‫לאחר‬ ‫שגם‬ ‫להניח‬ ‫שסביר‬ ‫כך‬ ‫תמשיך‬ ‫המרפאה‬ ‫כי‬ ‫לטובה‬ ‫שינוי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫החדש‬ ‫גרוע‬ ‫אך‬ .‫וקלוקלת‬ ‫ישנה‬ ‫שיטה‬ ‫באותה‬ ‫לעבוד‬ ‫המזומנים‬ ‫בתזרים‬ ‫יחסרו‬ ,‫ר‬‫המעב‬ ‫לאחר‬ ,‫ך‬‫מכ‬ ‫(אשר‬ ‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫כמה‬ ‫המרפאה‬ ‫של‬ ‫המעבר‬ ‫לטובת‬ ‫שהופנו‬ )‫בהלוואה‬ ‫נלקחו‬ ‫לרוב‬ ‫לקשים‬ ‫המרפאה‬ ‫של‬ ‫חייה‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫עלול‬ ‫וזה‬ .‫הקודם‬ ‫במקום‬ ‫משהיו‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫קודם‬ ‫להשקיע‬ ‫כדאי‬ ‫אסטרטגית‬ ‫מבחינה‬ ,‫ולכן‬ ‫במקום‬ ‫ולהתייעל‬ ‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫בשיפור‬ ‫כל‬ ‫בעלי‬ ‫אם‬ .‫החדש‬ ‫למקום‬ ‫שעוברים‬ ‫לפני‬ ‫הקיים‬ ‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫ישקיעו‬ ‫המרפאה‬ ‫החדש‬ ‫למקום‬ ‫במעבר‬ ‫להשקיע‬ ‫אמורים‬ ‫שהם‬ ‫שיווק‬ ‫בפעולות‬ )‫מכך‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫אפילו‬ ‫(או‬ ‫סביר‬ ,‫העבודה‬ ‫בשיטות‬ ‫ובהתייעלות‬ ,‫וקידום‬ ‫מהמעבר‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫הצלחה‬ ‫שיקצרו‬ ‫להניח‬ .‫חדש‬ ‫למקום‬ ‫למרפאה‬ ‫מעבר‬ ‫בהם‬ ‫מקרים‬ ‫שישנם‬ ‫כמובן‬ ‫לתוצאות‬ ‫מביא‬ ‫וגם‬ ‫ומתבקש‬ ‫נכון‬ ‫הוא‬ ‫חדשה‬ ‫צריך‬ ,‫ר‬‫כאמו‬ ‫אך‬ .‫ר‬‫דב‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫יותר‬ ‫חיוביות‬ ‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫כי‬ ‫הסוגיה‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫לבחון‬ ‫העבודה‬ ‫שיטות‬ ‫ושיפור‬ ‫המקום‬ ‫באותו‬ ‫הישארות‬ .‫בהרבה‬ ‫עדיף‬ ‫חובה‬ ,‫חדש‬ ‫למיקום‬ ‫לעבור‬ ‫החלטת‬ ‫כבר‬ ‫ואם‬ ‫את‬ ‫ליידע‬ ,‫ר‬‫ובעיק‬ ‫נכונה‬ ‫בצורה‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫הפרסום‬ ‫ערוצי‬ ‫בכל‬ ‫המעבר‬ ‫על‬ ‫לקוחותיך‬ ‫כל‬ ‫שיקולים‬ ‫הרבה‬ ‫עוד‬ ‫ישנם‬ .‫האפשריים‬ ‫והשיווק‬ ‫איזה‬ ,‫כגון‬ ‫חדש‬ ‫למקום‬ ‫במעבר‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫תהיה‬ ‫היא‬ ‫האם‬ ,‫החדשה‬ ‫למרפאה‬ ‫יהיה‬ ‫אופי‬ ‫מה‬ ?‫בתכלית‬ ‫שונה‬ ‫או‬ ‫הקודמת‬ ‫למרפאה‬ ‫דומה‬ ‫האם‬ ?‫עדיף‬ ‫מיקום‬ ‫איזה‬ ?‫היוניטים‬ ‫מספר‬ ‫יהיה‬ ‫אבל‬ '‫וכו‬ ?‫משומש‬ ‫או‬ ‫חדש‬ ‫ציוד‬ ‫לרכוש‬ ‫כדאי‬ .‫ר‬‫אח‬ ‫למאמר‬ ‫שאלות‬ ‫כבר‬ ‫אלו‬ !‫ואמצו‬ ‫שווקו‬ ‫"פתרונות‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫בעליה‬ ‫הינו‬ ‫הכותב‬ ‫בייעוץ‬ ‫המתמחה‬ "‫שיניים‬ ‫למרפאות‬ ‫עסקיים‬ ‫ומחבר‬ ,‫שיניים‬ ‫למרפאות‬ ‫שיווקי-עסקי‬ ‫וליווי‬ ‫השיניים‬ ‫מרפאת‬ ‫את‬ ‫תהפכו‬ ‫"כך‬ :‫הספרים‬ ‫למומחים‬ ‫תהפכו‬ ‫ו"כך‬ "‫מצליח‬ ‫לעסק‬ ‫שלכם‬ :‫ר‬‫באת‬ ‫בקרו‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ ."‫ומכירות‬ ‫בשיווק‬ www.dentalmarketing.co.il ‫מידע‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ 54321 ‫מידע‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ 54321 ‫מידע‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ 54321 ‫מידע‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ 54321 ‫מידע‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ 54321 ‫מידע‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ 54321

Pages Overview