Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Krakdent Krakow 2015

18 KRAKDENT® Kraków 2015 n Lakier fluorowy do stosowania miej- scowego, zawierający wapń i fosforany zwiększające skuteczność leczenia nad- wrażliwości zębiny. GC, światowy lider w dziedzinie sto- matologicznych materiałów klinicz- nych i protetycznych wprowadził na rynek MI Varnish – lakier fluorowy do stosowania miejscowego, zawiera- jący opatentowaną technologię RE- CALDENT. RECALDENT, znany również jako fosfopeptyd kazeiny – amorficz- ny fosforan wapnia (CPP-ACP) to biał- ko pochodzące z mleka, które dostar- czając biodostępnych jonów wapnia i fosforu, remineralizuje powierzch- nie zębów. Innymi produktami z GC zawierającymi RECALDENT są Tooth Mousse i MI Paste Plus. Efekt remineralizacji poprzez RE- CALDENT zawarty w Tooth Mousse iMIPastePlus,oferujenietylkoogólną ochronę przed próchnicą u pacjentów w każdym wieku, lecz również zapew- nia szczególnie konieczną ochronę dla pacjentów z grup o wysokim ryzy- ku wystąpienia próchnicy – objętych leczeniem ortodontycznym, a także pacjentów pedodontycznych, czy też gerostomatologicznych. MI Varnish składa się w 2% z RECALDENT i w 5% z fluorku sodu. To unikalne połączenie w MI Varnish zapewnia tak potrzebną ochronę dla pacjentów wszystkich grup wiekowych, w każdym zakresie ryzyka próchnicy, skutecznie zwal- czając nadwrażliwość zębiny. MI Var- nish jest jedynym lakierem na rynku zawierającym opatentowany kompleks CPP-ACP. Badania potwierdzają, iż do- datek biodostępnego źródła wapnia potęguje skuteczność MI Varnish. Już przy pierwszym pociągnięciu pędzel- ka MI Varnish zwiększa absorpcję fluorków przez tkanki twarde i sku- tecznie wspiera, wzmacnia i chroni powierzchnie zębów. Cechuje go: •szybkość – nakładany w ciągu kilku minut, MI Varnish nie wymaga wcze- śniejszego przygotowania zębów ani zabiegu higienizacji, co znacząco zwiększa poziom zadowolenia pa- cjentów, szczególnie dzieci, •łatwość użycia – tekstura i konsysten- cja MI Varnish umożliwiają jego sku- teczne utrzymanie na pędzelku i ła- twe zapływanie w trudno dostępnych powierzchniachstycznych,zapewnia- jące równomierne i efektywne pokry- cie wszystkich powierzchni zębów, •skuteczność – MI Varnish skutecznie penetruje kanaliki zębiny, tworząc dobre uszczelnienie, a jego neutral- ne pH 6,6 zwiększa odporność szkli- wa na działanie kwasów i hamuje proces demineralizacji, •estetyka – MI Varnish ma neutralny odcień, tworząc niemal niewidoczną powłokę, •komfort – MI Varnish nie lepi się i nie zbryla pod wpływem śliny, zapewnia kremową konsystencję i komforto- wą grubość nawet przy nałożeniu wielu warstw, •przyjemny smak – MI Varnish dostęp- ny jest w 2 wersjach smakowych: miętowej i truskawkowej. MI Varnish jest dostępny w jednora- zowych pojemnikach, które są łatwe do otwierania i zawierają ilość ma- teriału wystarczającą do zastoso- wania na pełne uzębienie. Rodzina produktów MI Varnish jest doskonałym uzupełnieniem linii produktów GC do profilaktyki i diagnostyki: Tooth Mousse i MI Paste Plus, Saliva-Check BUFFER, Saliva-Check Mutans oraz Tri Plaque ID Gel. MI Varnish to najnowszy produkt w portfolio materiałów dla stomatologii prewencyjnej, które GC oferuje leka- rzom dentystom w celu zapewnienia ciągłości leczenia zgodnie z zasadami stomatologiiminimalnieinterwencyjnej, począwszy od diagnostyki do etapu za- pobiegania i leczenia. Znaki towarowe GC: Tooth Mousse, MI Paste Plus, Saliva Check Buffer, Saliva Check Mutans, GC Tri Plaque ID Gel. *RecaldentniejestznakiemtowarowymGC. GC EUROPE N.V.Head Office Researchpark Haasrode-Leuven 1240 Interleuvenlaan 33 B - 3001 Leuven Tel: +32.16.74.10.00 Fax: +32.16.40.02.14 info@gceurope. com www.gceurope.com n Firma Implacore, po wieloletnich ba- daniach, stworzyła produkt będący od- powiedzią na rosnące zainteresowanie minimalnie inwazyjną chirurgią. Coreflon jest certyfikowany przez jedną z najbardziej rygorystycznych jednostek notyfikowanych TÜV Rhe- inland i spełnia wszystkie normy dy- rektywy medycznej. Produkty szewne wykonane z PTFE (nazwa towarowa teflon zastrzeżona przez firmę Du- Point od 1956 r.) znalazły zastoso- wanie w tych dziedzinach medycyny, gdzie precyzja szycia, zminimalizo- wane ryzyko powikłań oraz komfort pacjenta są najważniejsze. Jedną z cech dotychczas stosowanych nici teflonowych była porowata struktura materiału. Firmie Implacore udało się stworzyć nić, która charakteryzuje się gładką, nieporowatą powierzchnią, przez co ogranicza osadzanie się płyt- ki bakteryjnej na powierzchni szwu. Niespotykana miękkość i gładkość nici sprawia, że przechodzi ona przez tkanki miękkie, minimalizując uraz związany z szyciem rany, ze stałą siłą podtrzymuje tkanki w trakcie całego procesugojenia,odwrotnieniżplecio- ne materiały wchłaniane, które m.in. z uwagi na obecność wielu enzymów w jamie ustnej podtrzymują tkanki tyl- ko w początkowej fazie gojenia. Węzeł chirurgiczny zawiązany na nici PTFE jest trwały i nie rozwiązuje się, a koń- cówki nici nie powodują podrażnień policzka, warg i języka w przeciwień- stwie do materiałów szewnych opar- tych na różnych włóknach monofilo- wych, które dodatkowo mogą sprzyjać powstawaniu zmian wirusowych na błonie śluzowej o charakterze aft oraz przyczyniać się do dolegliwości bólo- wych i zaburzeń w gojeniu rany. Nici wykonane z PTFE są hydrofobowe, nie wchłaniają krwi, śliny oraz resztek pokarmowych, dzięki czemu sprzyjają gojeniu się rany o charakterze „rychło- zrostu” – najszybszego i najbardziej korzystnego procesu gojenia się ran. Produkt spełni oczekiwania nawet naj- bardziej wymagających specjalistów Implacore Sp. z o.o. ul. Polska 94a, 60-401 Poznań e-mail: biuro@implacore.pl tel.: (61) 663 07 85 n Nieustanny postęp w implantologii jest niewątpliwie konsekwencją zwięk- szonych oczekiwań pacjentów dotyczą- cych estetyki oraz jakości życia. W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem, umożliwiającym pogodzenie wysokich wymagań z niskimi kosztami, stało się wykonywanie indywidualnych łączników tytanowych we własnym laboratorium. Dzięki „Ceramill TI-Forms” firma AmannGirrbachprzedstawiatytanowe bloczki o precyzyjnie zaprojektowanej geometrii połączeń, dostosowane do szerokiej gamy dostępnych systemów implantologicznych i przeznaczone do przetwarzania we własnym laborato- rium. To, co do tej pory było możliwe do wykonania wyłącznie w przemy- słowych ośrodkach produkcyjnych i w oparciu o duże systemy do frezo- wania, obecnie przygotowywane jest na tym samym poziomie jakości dzięki Ceramill Motion 2 (5X) oraz technologii „rotacyjnego frezowania” w trybie fre- zowania na mokro. W przeciwieństwie do konwencjonalnego frezowania, gdy bloczek pozostaje głównie w pozycji statycznej, podczas tzw. frezowania rotacyjnego w trybie na mokro, obraca się on ruchem ciągłym wokół własnej osi. Ten rodzaj rozwiązania zapewnia nie tylko bezpieczne ścieżki pracy fre- zów, ale także gwarantuje jednolity, homogenny sposób usuwania mate- riału oraz dokładną i gładką jakość wykończenia powierzchni. Oprócz ewidentnego wzrostu dochodowości, użytkownik oszczędza czas i zyskuje na perfekcyjnym wykonaniu. Koniecz- ne jest jedynie posiadanie adaptera do już pracujących urządzeń Ceramill Motion 2, które uaktualnią jego do- tychczasowe funkcje. Amann Girrbach AG Herrschaftswiesen 1 6842 Koblach | Austria n System Pax-i3D SMART łączy pantomo- grafię, cefalometrię i tomografię CBCT. Wyjątkowość jego konstrukcji to stały, wspólny niskodawkowy sensor obrazo- wy serii Green, zdolny do jednoczesnego wykonania wysokorozdzielczej pantomo- grafii 2D i tomografii 3D w anatomicznie ukształtowanym polu widzenia 10 x 8,5 cm. Współczynnik dawki powierzchnio- wej DAP jest tu co najmniej o połowę niż- szy niż w innych urządzeniach tego typu wykonujących badanie porównywalnej wielkości, przy czym Pax-i3D SMART dostarcza 2 badania jednym skanem. Najwyższą czytelność obrazów zapewnia najmniejszy w branży piksel obrazowy o wielkości jedynie 49 um. System po- siada opcję Magic PAN, która zapewnia automatyczny dobór najlepszych z wielu warstw wykonywanej pantomografii 2D i gwarantuje absolutnie perfekcyjną ich jakość. Wielokrotna rekonstrukcja obra- zu CBCT skutkuje bardzo niskim pozio- mem szumów i automatycznie usuwa ar- tefaktyodsilniepochłaniającychstruktur bez konieczności określania tego przed wykonaniem badania. Standardowa wielkość woksela – 0,3 lub 0,2 mm może być zmniejszona przy ograniczeniu pola rekonstrukcji 3D do nawet 0,05 mm. Do dyspozycji lekarza stawiane są cefalo- staty typu skanującego, jak i „one shot”, w każdym wypadku urządzenie posiada osobne sensory, co nie wymaga ich prze- noszenia przy zmianie trybu pracy. GENT s.c. ul. Grzegórzecka 104, 31-559 Kraków Tel.: (12) 294 40 15; E-mail: biuro@gent.pl GC MI Varnish – lakier z dodatkiem RECALDENT* (CPP-ACP) Nici chirurgiczne PTFE Coreflon Bloczki tytanowe „Ceramill TI-Forms” Pax-i3D SMART produkty tel.: (61) 6630785 Tel.: (12) 2944015; E-mail: biuro@gent.pl

przegląd stron