Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition

9Dental Tribune Polish Edition Wydarzenia We wrześniu (11-13.09.) na te- renie Międzynarodowych Tar- gów Poznańskich odbyła się 24. Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE 2014. Wystawie towarzy- szył 22. Zjazd Zespołów Stoma- tologicznych. W  tegorocznej Wystawie CEDE wzięło udział 263 wy- stawców, w tym: 210 z  Polski, 2 z  Belgii, 3 z  Chin, 1 z  Czech, 2 z Francji, 1 z Holandii, 6 z Korei Płd., 16 z Niemiec, 2 z Pakistanu, 1 z Rumunii, 4 ze Słowacji, 3 ze Szwajcarii, 1 z Tajwanu, 3 z USA i 7 z Włoch. Wystawcy reprezen- towali 369 firm. W  wykładach Zjazdu Zespołów Stomatologicz- nych wzięło udział 1.556 lekarzy. Wg informacji organizato- ra, Wystawę odwiedziło 13.901, a w ramach akcji promującej pol- skie jabłka, zwiedzający zjedli 720 kg tych owoców, pochodzą- cych z  podpoznańskiego gospo- darstwa sadowniczego. Aplikację mobilną CEDE 2014 pobrało 2.430 osób. W Grand Prix Publiczności głosowało 1.256 osób. 51% głosów zdobyła Fun- dacja „Be Active Dentist” za Ak- tywne Szkolenia Dla Dentystów. W  czwartek, 11 września o godz. 10.00 zebrała się Komisja Konkursowa Grand Prix CEDE 2014 w składzie: prof. dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster – prze- wodniczący, prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska, dr n. med. Andrzej Baszkowski, prezes Bożena Florczyk, prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka, dr hab. n. med. Mariusz Pryliński i prof. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski. W tajnym głosowaniu Komisja przyznała następujące nagrody: • w  kategorii „Materiały dla techniki” przyznano 2 statuet- ki, obie dla firmy HOLTRADE za FAST PROTEC oraz za F.J.P. • w kategorii „Materiały Pomoc- nicze, Preparaty i  Urządzenia Profilaktyczne” Komisja rów- nież przyznała 2 statuetki: dla firmy BHZ ATOS M.M. Ma- rek Zakrzewski za ALFA płyn i  piana zintegrowany system stomatologicznej profilaktyki okołozabiegowej jamy ustnej oraz dla firmy STERN WE- BER Polska za ProTip Turbo. • w kategorii „Materiały dla sto- matologii” nagrody nie przy- znano. • w kategorii „Sprzęt Stomatolo- giczny” dla firmy HOL-DEN- TAL Depot za EyeSpecial C-II cyfrowy aparat fotograficzny. • w  kategorii „Oprogramowa- nie” nagrody nie przyznano. • w  kategorii „Wydawnictwa i  edukacja” dla firmy POL- KARD za O-Atlas. Atlas tech- niki ortodontycznej i ortopedii szczękowej. DT 24. wystawa CEDE Wzorem lat ubiegłych, także w tym roku wydawnictwo Den- tal Tribune International zapro- siło osoby odwiedzające targi CEDE do Speaker’s corner na wykłady w ramach Dental Tri- bune Study Club. W  programie tegorocznych wykładów znalazły się m.in. pre- zentacje: dr. Jana Detthloffa na te- mat diagnostyki i terapii stawów skroniowo-żuchwowych oraz dr. Kamila Kuczewskiego dotyczą- ce komunikacji lekarza dentysty z  pacjentem i  modelu bizneso- wego gabinetu stomatologiczne- go. Dr Monika Minor omówiła Velscope – detektor zmian no- wotworowych jamy ustnej i  ko- smetyczne protezy nakładkowe, niewymagające szlifowania zę- bów. Wśród wykładowców zna- leźli się także: dr Janusz Goch, lek. med. Janusz Kalinowski i Piotr Biegała. DT DTSC w Speaker’s corner AD

przegląd stron