Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition

4 Dental Tribune Polish EditionOpinie Miałem kiedyś pacjenta, który nie miał żadnych problemów z  zębami, ale kto przyszedłby do naszego gabinetu, aby tylko czytać pisma w poczekalni? Czy wyobrażasz sobie kogokolwiek, kto ma na to czas? „Czas to pieniądz” – mawiał podobno Benjamin Franklin, je- den z założycieli USA, a na mone- cie półdolarowej, którą zaprojek- tował, znalazł się zegar słoneczny. Dla mnie to symbol powolności, choć można również odnaleźć znaczenie słowa fugit w  tempus fugit, czyli „czas leci”. Kto oprócz wspomnianego pacjenta, ma dzi- siaj czas do stracenia? My, lekarze doskonale to rozumiemy i  trzy- mamy się planu, aby czas oczeki- wania pacjenta był jak najkrótszy. Staramy się także wykonać tak szeroki zakres leczenia podczas wizyty, jak tylko jest to możliwe, aby racjonalnie zarządzać czasem i  funduszami. Czasami ten cel osiągamy, a czasami nie. Minima- lizacja czasu, który spędza w ga- binecie pacjent, można osiągnąć z nową łyżką wyciskową Miratray Implant. Otwory w łyżce wyciskowej Nie wiem, jakie macie pre- ferencje przy wyborze techniki wyciskowej – ja preferuję tech- nikę łyżki otwartej. Zindywidu- alizowana łyżka posiada otwory, które umożliwiają pobranie wy- cisku z łącznikami. Taka otwarta metoda wymaga jednak 2 wizyt, a do zrobienia wycisku potrzebna jest łyżka przygotowana indywi- dualnie. Kolejna wizyty to czas i pieniądze. Tak więc, jeśli chce- my mieć system „otwarty” do wy- cisków, to albo zaopatrujemy się w łyżkę z otworami, albo przygo- towujemy łyżkę indywidualną, co jest czasochłonne i skomplikowa- ne. Możemy też wykorzystać łyż- ki wyciskowe Miratray Implant już od samego początku. Pełne dopasowanie Czasami niektóre masy wy- magają łyżek całkowicie odpor- nych na odkształcanie. Tym- czasem, po licznych wyciskach przeprowadzonych z  użyciem system Hager Werken, nie za- uważyłem ani jednego błędu spo- wodowanego ewentualną niedo- kładnością dopasowania – należy pamiętać, że nowoczesne mate- riały gipsowe nie pozwalają na odkształcenia. Jak działa wspomniany system? System łyżki Miratray Implant opiera się na przezroczystej foli, tzn. folia jest rodzajem dna łyżki (dostępne w  różnych rozmiarach, dla pacjentów z  zębami i bezzęb- nych, na żuchwę i szczękę, Ryc. 1). Po wkręceniu transferów wycisko- wych na implant, wypełnia się Mi- ratray Implant masą wyciskową używaną zazwyczaj (heavy lub putty). Pokrywa się łyżkę materia- łem wyciskowym o małej lepkości. Delikatnie trzeba dociśnąć łyżkę aż folia przylgnie do powierzchni transferów. Dzięki folii masa nie ma kontaktu z transferem wycisko- wym. Po utwardzeniu masy otrzy- mujemy doskonały wycisk. Przelanie masy wyciskowej Każdy, kto kiedykolwiek po- bierał wycisk, zna zjawisko roz- lania materiału o małej lepkości, spowodowanego przelaniem masy wyciskowej. Ta trudność została zniwelowana poprzez używanie systemu kartridżów. W  systemie Mirtray Implants nie występuje ten problem i transfery utrzymane są w czystości dzięki zastosowa- niu izolującej przezroczystej folii. Czy kiedykolwiek zdarzyły się wam problemy z brakiem miejsca ze względu na położenie przed- sionkowe (lub językowe) wędzi- dełka? Konstrukcja tacy Miratray Implant pozwala na łatwe „przyci- nanie” wiertłem. Badania „w terenie” Bardzo często opieram się na opinii kolegów w przypadku uży- cia nowego produktu. Moi kole- dzy uczestniczyli w  wielu bada- niach z  dużymi grupami próbek Implanty + wyciski ≠ skomplikowane Hans Sellmann, Niemcy Ryc. 1: Łyżki wyciskowe Miratray Implant są dostępne w różnych rozmiarach (dla pacjentów z zębami, bezzębnych, na szczękę i żuchwę). Ryc. 2: Innowacyjna technika „folii” jest rozwiązaniem rewolucyjnym. Znosi konieczność przygotowania indywidualnych łyżek, oszczędza czasu i likwiduje potrzebę odbywania kolejnej wizyty. Ryc. 3: Łatwe i czyste w użyciu, masa nie rozmazuje się podczas wykonywania wycisku. Ryc. 4: Znana sytuacja: 3 implanty z transferami do wycisku otwartego. Ryc. 5: Co zrobić, gdy jest za mało miejsca i pobranie wycisku staje się niemożliwe? Ryc. 6: Wiertło pomoże łatwo dostosować go do indywidualnych wymagań. Ryc. 7: Używa się tych samych mas, co dotychczas. Ryc. 8: Umieść na transferach wyciskowych i lekko naciskając, dopasuj folię tak, aby śruby były widoczne. Ryc. 9: Po utwardzeniu materiału usuń śruby. Wkręcić je ponownie po usunięciu masy wyciskowej. Ryc. 4 Ryc. 1 Ryc. 5 Ryc. 2 Ryc. 6 Ryc. 3 Ryc. 8Ryc. 7 Ryc. 9

przegląd stron