Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition

3Dental Tribune Polish Edition pocket depth), poziom przyczepu łącznotkankowego (CAL – clini- cal attachment level), wskaźnik krwawienia dziąseł (BOP – ble- eding on probing) i recesja dziąseł (GR – gingival recession) zostały wybrane jako zmienne klinicz- ne. Analiza bakteriologiczna13,14 została wykonana przed podsta- wowym badaniem, bezpośrednio po postępowaniu terapeutycznym oraz 6 tygodni, a także 3 miesiące po zachowawczej terapii paradon- tozy poprzez selektywne wykry- cie bakterii znacznikowych perio- dontopatii przy użyciu wiążącej sondy genowej (hybrydyzacja). Próbki poddziąsłowe (Ryc. 5a i  b) pobrano przy użyciu ste- rylnych sączków, wg szczelin15 . Sączek został wprowadzony do kieszonki, pozostawiony na 10 s, usunięty nie powodując krwawie- nia, a  następnie niezwłocznie umieszczony w  probówce prze- znaczonej do testu. Próbki zebra- no od badanych pacjentów. Pro- bówka testowa była wyposażona w bufor pozwalający na zachowa- nie aminokwasów bakterii przez okres transportu. Testy mikrobiologiczne takie, jak IAI PadoTest 4·5 Instytutu Im- munologii Stosowanej w Szwajca- rii, wykorzystane w opisywanych badaniach wykorzystują małe syntetyczne cząsteczki DNA kom- plementarne z cząsteczkami RNA rybosomalnego jako sondy do ana- lizy bakteryjnej (np. Aggregatibac- ter actinomycetemcomitans – Aa, Tannerella forsythensi – Tf, Po- rphyromonas gingivalis – Pg, Tre- ponema denticola – Td). Ponadto, całkowita zawartość bakterii (TBL – total bacterial load) jest dobrym wskaźnikiem infekcji przyzębia. Do wytypowania pacjentów uży- to systemu klasyfikacji (klaster), również opracowanego przez In- stytut Immunologii Stosowanej. Kieszonki przyzębne zostały skla- syfikowane w 5 typów przy użyciu metody statystycznej opartej na różnych wzorach rozmieszczenia bakterii. Zaletą tej metody typo- wania kieszonek przyzębnych jest odnotowywanie złożoności rezul- tatów mikrobiologicznych przy użyciu pojedynczego kodu klasyfi- kacji, co ułatwia rozpoznanie zna- czenia klinicznego. Po zakończeniu badań śred- nie wartości zmiennych PPD, CAL, BOP i GR zostały określone i ocenione opisowo. Test kolejno- ści par Wilcoxona został użyty w  celu porównania oryginalnych danych z  wnioskami po zasto- sowaniu systemów piaskowania o niskiej szkodliwości dla szkliwa wspomaganego dźwiękowo. Te- sty statystyczne przeprowadzono w SPSS. Wyniki Dane demograficzne Wszyscy uczestnicy (n=15, 56,6% pacjentów stanowiły kobie- ty, 45,4% mężczyźni) brali udział w badaniach przez cały okres ob- serwacji, tj. 3 miesiące, liczba ba- danych zębów nie uległa zmianie. Odsetek osób palących uczest- niczących w  badaniach wynosił 37,5%. Wszyscy pacjenci zostali przebadani zgodnie z protokołem badań. Parametry kliniczne U grupyAIR-N-GO(Tab.2)po 6 tygodniach od leczenia stwier- dzono CAL na średnim pozio- mie 0,30±0,04 mm dla leczonego przyzębia (średnia redukcja PPD na poziomie 0,30±0,02 mm), a dla obszarów objętych badaniami mi- krobiologicznymi zębów stwier- dzono przyrost rzędu 0,67±0,01 mm (średnia redukcja PPD na poziomie 1,63±0,06 mm). Po 3 miesiącach, u  grupy AIR-N-GO PERIO stwierdzono średni przy- rost CAL dla leczonego przyzębia na poziomie 2,13±0,04 mm (śred- nia redukcja PPD na poziomie 0,30±0,03 mm), a  dla obszarów objętych mikrobiologicznym ba- daniem zębów stwierdzono przy- rost rzędu 2,13±0,14 mm (śred- nia redukcja PPD na poziomie 1,34±0,03 mm). Tabela 3 ilustruje BOP i GR dla wszystkich stadiów badań. W gru- pie AIR-N-GO-PERIO poprawa BOP (w  porównaniu ze stanem wyjściowym) po 6 tygodniach i po 3 miesiącach była statystycznie znacząca (p < 0,01). Nieznaczny wzrost GR w porównaniu ze sta- nem wyjściowym odzwierciedla poprawę stanu zapalnego przy- zębia brzeżnego po zastosowaniu terapii AIR-N-GO-PERIO. Wyniki mikrobiologiczne Wyniki dla 4 bakterii znacz- nikowych periodontopatii: Aa, Tf, Pg i Td oraz całkowita liczba bakterii znacznikowych (TBL) zostały zapisane. Wyniki mikro- biologiczne podsumowane zostały w tabeli 4. Aa wykazały najniższe ze wszystkich przebadanych ro- dzajów bakterii stężenie w stanie wyjściowym (0,05 x 106). 6 tygo- dni po leczeniu koncentracja tych bakterii została zredukowana do 0, a 3 miesiące po leczeniu osią- gnięty został niemal wyjściowy poziom (0,05 ± 0,08 x 106). 3 pozo- stałe rodzaje bakterii (Pg, Tf i Td) osiągnęły w  tym czasie stężenie równe odpowiednio: 0,28 x, 0,26 x, 0,18 x 106. Sytuacja mikrobio- logiczna 3 miesiące po leczeniu wykazała kolonizację wszystkich 4 typów bakterii na poziomie niż- szym od wyjściowego. Pg i Tf były w tym czasie na- wet na niższym poziomie niż tuż po leczeniu. Jedynie Aa wykazały szczątkową rekolonizację 3 mie- siące po całkowitej eliminacji, wykazując wzrost do poziomu 0,05 x 106 po 3 miesiącach, co oznacza średnią eliminację rzę- du 84% w porównaniu ze stanem wyjściowym. Tf wykazały reduk- cję do 0,26 x 106, co odpowiada średniej eliminacji o  59% w  po- równaniu ze stanem wyjściowym. Profile mikrobiologiczne Analiza mikrobiologiczna ze- branych próbek, oparta na danych, które nie zostały tutaj wyszcze- gólnione, po wstępnym przebada- niu wykazała, że 37% tych próbek zawierało Aa – 83%, Pg – 51%, Pi – 91%, Tf i  89% Td. Propor- cja zanieczyszczonych kieszonek zmniejszyła się tuż po leczeniu i  zwiększyła znowu po 6 tygo- dniach i w 3. miesiącu, nie osiąga- jąc jednak poziomu wyjściowego. Pg występowały najczęściej ze wszystkich rodzajów bakterii w każdym momencie badań. Bak- teria ta została wykryta w  40% kieszonek w stanie wyjściowym, w  20% bezpośrednio po lecze- niu, w  33,33% po 6 tygodniach i w 36,67% po 3 miesiącach. Td zostały wykryte w 63,33% wszystkich kieszonek w  stanie początkowym. Tuż po interwencji występowanie tego rodzaju bak- terii zmniejszyło się (30%), a  6 tygodni po leczeniu poziom wy- stępowania ponownie nieznacznie wzrósł (36,6%). Przy występowa- niu na poziomie 60% po 3 miesią- cach, Td niemal osiągnęły wartość odnotowaną w  stanie wyjścio- wym, zatem wystąpiła prawie cał- kowita rekolonizacja w badanych kieszonkach przyzębnych. Uderzający jest fakt, że odsetek kieszonek, w których wykryto bak- terie kompleksu czerwonego (Pg, Tf i Td) jest równie wysoki. Pg, Tf i Td skolonizowały razem 77,27% wszystkich kieszonek przed lecze- niem. Występowanie kompleksu stało się niższe bezpośrednio po leczeniu (33%) i wzrosło ponownie w 3. miesiącu po leczeniu (47,2%). W każdym momencie badań, kom- binacja tych 4 bakterii była obec- na w większości kieszonek (33,1% kieszonek w  stanie wyjściowym i  20,8% oraz 28,8% kieszonek bezpośrednio po leczeniu i  po 6 tygodniach) niezależnie od formy użytej terapii. Proporcja kieszonek z tylko jednym rodzajem bakterii wzrosła w 3. miesiącu. Wnioski Wpływ na zasadnicze bakte- rie patogenne takie, jak: Aa, Pg i Tf, które najtrudniej jest kontro- lować podczas terapii jest bardzo obiecujący. Należy jednak zazna- czyć, że jest to redukcja bakterii znacznikowych, nie zaś pożądana eliminacja zasadniczych bakterii patogennych. Wyniki pokazują, że lepszy wynik długoterminowy można osiągnąć przy zastosowaniu klasycznego leczenia paradontozy przy użyciu systemu piaskowania o niskiej szkodliwości dla szkliwa wspomaganego dźwiękowo. DT Piśmiennictwo dostępne u wydawcy. Praktyka AD AIR-N-GO PERIO BOP (mm) zęby poddane badaniu Wszystkie BOP (mm) GR (mm) zęby poddane badaniu Wszystkie GR (mm) stan wyjściowy 0,93 ± 0,52 0,32 ± 0,93 2,1 ± 1,91 2,19 ± 1,93 po 6 tygodniach 0,2 ± 0,49 0,0027 ± 0,77 2,07 ± 0,54 2,07 ± 0,73 po 3 miesiącach 0,27 ± 0,97 0,1727 ± 0,67 2,47 ± 1,93 2,53 ± 0,53 Tab. 3: Średnia wartość i odchylenie standardowe wartości BOP i GR w stanie wyjścio- wym, po 6 tygodniach i po 3 miesiącach, dla przyzębia i dla obszarów mikrobiologicz- nego badania zębów. Rodzaje Wyjściowa (x 106) Bezpośrednio po leczeniu (x 106) Po 6 tygodniach (x 1 06) Po 3 miesiącach (x 106) Aa 0,05 0,07 0 0,03 Pg 2,59 0,23 1,03 0,28 Tf 1,67 0,23 0,77 0,26 Td 1,92 0,29 0,18 0,18 TBL 87,21 42,81 35,21 29,69 Tab. 4: Wpływ systemu AIR-N-GO-PERIO na występowanie bakterii (w 1 mln patoge- nów/ml płynu z bruzdy dziąsłowej). Prof. Wolf-Dieter Grimm jest specjalistą periodontologii na Wydziale Health’s Department of Dentistry na Uniwersytecie Witten/Herdecke (Niemcy). Z autorem można się skontak- tować, pisząc na adres e-mail: wolf@uni-wh.de. Autor stan wyjściowy 0,93 ± 0,520,32 ± 0,932,1 ± 1,912,19 ± 1,93 po 6 tygodniach 0,2 ± 0,490,0027 ± 0,772,07 ± 0,542,07 ± 0,73 po 3 miesiącach 0,27 ± 0,970,1727 ± 0,672,47 ± 1,932,53 ± 0,53 (x 106) Aa 0,050,0700,03 Pg 2,590,231,030,28 Tf 1,670,230,770,26 Td 1,920,290,180,18 TBL 87,2142,8135,2129,69

przegląd stron