Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition

4 Cosmetic Tribune Polish EditionPraktyka X-Runner TM Pierwsza na świecie ablacyjna laserowa głowica skanująca do zabiegów na tkankach twardych i miękkich. stomatologia zachowawcza ortodoncja implantologia chirurgia Zastosowania: Dystrybucja w Polsce: BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa, tel. 22 667 02 76, btlnet@btlnet.pl LIDER NA RYNKU LASERÓW STOMATOLOGICZNYCH W POLSCE XRUNNER_reklama01.indd 1 2014-02-28 14:12:21 AD Dr Maciej Drosd – ukończył studia stomato- logiczne w AMG w 1997 r., w 2008 r. uzyskał tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. Na- stępnie ukończył prestiżowe studia podyplomo- we na Uniwersytecie we Frankfurcie, uzyskując tytuł implantologa. Nieprzerwanie od 2005 r. prowadzi wykłady i szkolenia. Jako konsultant naukowy prowadził wykłady dla HerausKulzer, DMG, AstraTech, Ab-dental w Polsce, Europie i USA. Jest członkiem PASE, zainteresowania zawodowe: stomatolo- gia estetyczna i implantologia. kontakt: Klinika stomatologii estetycznej ul. Storczykowa 2, 87-100 Toruń Tel.: (56) 654 60 11 ul. Starodębska 8, 87-800 Włocławek Tel.: (56) 411 68 80 e-mail: implant@drosd.pl www.drosd.pl Tech. dent. Bartosz Troczyński – od 1998 r. prowadzi Natrodent Laborato- rium Protetyczne. Długoletnia praca w bezpo- średnim kontakcie z lekarzami i pacjentami zaowocowała profesjonalną wiedzą z zakresu rozwiązywania trudnych sytuacji protetycznych i prowadzenia przypadku od zaplanowania do uzupełnienia. Jego specjalizacja to odbudowa estetyki uśmiechu i funkcji narządu żucia. Prowadzi też szkolenia autorskie dla dentystów i techników z komunikacji i planowania pracy w postępowaniu pro- tetycznym, artykulacji, ceramiki oraz licówek i innych uzupełnień estetycznych. kontakt: Natrodent Laboratorium Protetyczne B. Troczyński, P. Nagadowski Sp. J. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 46/48. tel.: 42 233 50 70, 602 767 670; e-mail: lab@natrodent.pl www.natrodent-laboratorium.pl Autorzy dla materiału Esthetic (Kuraray), osadzono uzupełnienia docelo- we w żuchwie. Usunięto nadmiar cementu (Ryc. 22-25). Wykonano korektę zwarciową i oddano szy- nę ochronną gładkopowierzchnio- wą typu Nightguard na łuk górny. Wyznaczono wizyty kontrolne po 1, 2, 4 i 16 tygodniach. Leczenie zakończono pełnym sukcesem zarówno pod wzglę- dem estetycznym, jak i  funkcjo- nalnym. Pacjent jest w pełnie usa- tysfakcjonowany. Stan przed leczeniem pokaza- no na rycinach 26 i 27, po lecze- niu: na rycinach 28-31. CT Ryc. 26 Ryc. 27 Ryc. 28 Ryc. 30Ryc. 29 Ryc. 31 Dystrybucja w Polsce: BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa, tel. 226670276, btlnet@btlnet.pl XRUNNER_reklama01.indd 12014-02-2814:12:21 Tel.: (56) 6546011 Tel.: (56) 4116880 tel.: 422335070, 602767670;

przegląd stron