Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition

2 Dental Tribune Polish Edition Jak wynika z  przełomowych badań Loe i in. oraz Page,1,2 pa- radontoza odnosi się do grupy chorób zakaźnych przyzębia, których cechą charakterystycz- ną jest zniszczenie tkanki przy- zębia włącznie z  więzadłem ozębnowym, cementem korze- niowym, kością wyrostka zę- bodołowego i dziąsłem (Ryc. 1). Paradontoza brzeżna stanowi in- fekcję oportunistyczną (Ryc. 2) powodowaną przez beztlenowe bakterie Gram-ujemne i  skut- kuje powstaniem przewlekłego zapalenia tkanki przyzębia.3 Postępująca utrata tkanki przyzębia i  przyczepu powodo- wana jest przewlekłą infekcją. W  oparciu o  badania epidemio- logiczne (Ryc. 2) można stwier- dzić, że występowanie zapalenie przyzębia o  charakterze prze- wlekłym w  populacji powyżej 35 lat w  Niemczech wynosi ok. 40-45%. Ok. 53% tej grupy wie- kowej cierpi z powodu średnioza- awansowanej, a ok. 21% z powodu zaawansowanej formy paradonto- zy. Średniozaawansowane (ok. 13%) i  zaawansowane (ok. 1%) formy paradontozy zaobserwo- wano u 15-latków. W przypadku starszych ludzi, prawie u połowy populacji wykrywa się zmiany zapalne i  niszczące (średnioza- awansowane/zaawansowane) po paradontozę.4 Leczenie przyczynowe może zapobiec rozwijaniu się choroby.5 Dlatego też mechaniczne usunięcie naddziąsłowego i poddziąsłowego kamienia i płytki stanowi główny cel zachowawczego leczenia pa- radontozy, którego zamierzeniem jest zniszczenie biofilmu i egzotok- syny, które mogą być skutecznie usunięte z powierzchni korzenia za pomocą skalowania i wygładzania korzeni zęba, do czego używa się ręcznych, dźwiękowych i  ultra- dźwiękowych narzędzi skalowa- nia.8-10 Jak wynika z badań, mecha- niczne systemy skalowania weszły do użytku, ponieważ ułatwiają czyszczenie powierzchni korze- nia, powodują mniej zmęczenia i  są bardziej efektywne z  punktu widzenia zespołu leczenia stoma- tologicznego.11,12 Oprócz opisanego już procesu usuwania zanieczyszczeń, inten- cją tego studium przypadku jest zilustrowanie efektywności inno- wacyjnej metody usuwania bio- filmu – technologii piaskowania o niskiej szkodliwości dla szkliwa wykorzystywanej w  systemach takich, jak AIR-N-GO PERIO (Acteon Satelec) w ramach nowo- czesnego zachowawczego lecze- nia paradontozy. Narzędzia do piaskowania są od dawna stosowane z  dobrym skutkiem zwłaszcza w  profe- sjonalnym czyszczeniu zębów. Coraz szersze ich zastosowanie w przestrzeniach poddziąsłowych pokrytych biofilmem było dotąd kojarzone z poważnymi wadami, ponieważ brakowało odpowied- nich narzędzi i  tylko proszek wodorowęglanu sodu mógł być używany jako środek ścierający. Skutkiem tego była niewystar- czająca możliwość czyszczenia powierzchni korzenia i  ryzyko spowodowania rozedmy poope- racyjnej. System AIR-N-GO PE- RIO zastępuje nierozpuszczalny proszek wodorowęglanu sodu roz- puszczalnym proszkiem glicyny, który jest mniej ścierny. Ponadto, badania kliniczne (dokumentacja na: www.airngoconcept.com) wy- kazały, że proszek glicyny używa- ny w procesie piaskowania nie ma negatywnego wpływu na otacza- jące tkanki miękkie. Piaskarka AIR-N-GO PERIO z końcówką poddziąsłową i  inno- wacyjną komorą przepływów (Ryc. 3a i  b) opracowaną specjalnie do używania bezpośrednio w kieszon- ce przyzębnej, powstała w wyniku zastosowania nowoczesnej tech- nologii użytej w połączeniu z ob- liczeniową mechaniką płynów. Sąsiadujące struktury anatomicz- ne nie są podrażniane, a dokładne usunięcie poddziąsłowego biofilmu z  powierzchni korzenia redukuje zapalenie przyzębia. Wstępne wy- niki prezentowane w  niniejszym artykule stanowią część klinicznie i  mikrobiologicznie kontrolowa- nych i  randomizowanych długo- termiowych badań skuteczności systemów piaskowania o  niskiej szkodliwości dla szkliwa wspoma- ganych dźwiękowo i metod z uży- ciem ultradźwięków w zachowaw- czym leczeniu paradontozy. Badania kliniczne 15 pacjentów z  przewlekłym zapaleniem przyzębia było leczo- nych i powtórnie badanych przez 3 miesiące. Parametry kliniczne i  mikrobiologiczne zostały zapi- sane przed leczeniem, następnie bezpośrednio po interwencji kli- nicznej (tylko analiza mikrobio- logiczna), po 6 tygodniach i po 3 miesiącach (Tab. 1). Po pomyślnie zakończonym zabiegu przygotowującym i  po udzieleniu pacjentowi informacji w formie ustnej i pisemnej, osoby włączone do badań przedstawiły zgodę i pisemną deklarację zgod- nie z Deklaracją Helsińską (w na- stępstwie poprawki do 41. Świato- wego Zgromadzenia Medycznego w Hong Kongu z września 1989 r.). Po wstępnym badaniu, wszyscy pacjenci przeszli zabieg przygo- towawczy, otrzymali instrukcję dotyczącą prawidłowej higieny jamy ustnej i zależnie od potrzeb, profesjonalnego oczyszczania naddziąsłowego. W zależności od pacjenta, pierwsza faza zabiegu przygotowawczego obejmowała okres co najmniej 3 i najwyżej 5 tygodni (3-5 spotkań). Wskaźnik płytki nazębnej (PI – plaque in- dex) u  pacjentów musiał w  tym okresie wynosić w przybliżeniu 1. Zabieg przygotowawczy obej- mował skalowanie naddziąsłowe i  wygładzanie powierzchni zęba przy użyciu AIR-N-GO-SUPRA (Ryc. 4). Urządzenie to czyści strumieniem składającym się z mieszanki powietrza i wody, do którego dodawany jest proszek czyszczącyopracowanyspecjalnie, by zminimalizować urazy delikat- nej błony śluzowej. Zaokrąglona mikrostruktura proszku i  bardzo drobne mikrogranulki bazujące na węglanie wapnia chronią szkliwo zęba i umożliwiają delikatne i sku- teczne czyszczenie powierzchni zęba. Ponadto, spray dociera do obszarów, do których dostęp jest trudny, tj. takich, jak wąskie prze- strzenie międzyzębowe. Sondowana głębokość kieszo- nek przyzębnych (PPD – pro bing Praktyka Piaskowanie bezpieczne dla szkliwa – nowa metoda w zachowawczym leczeniu paradontozy Wolf-Dieter Grimm, Germany Ryc. 1: Obraz z mikroskopu elektronowego refleksyjnego powierzchni korzenia z ilustracją linii przyczepu nabłonkowego, przyczepu łącznotkankowego i przyczepu wewnątrzzębodołowego. Ryc. 2: Występowanie średnioza- awansowanej i zaawansowanej choroby przyzębia u 35-44-letnich dorosłych pomiędzy 1997 i 2007 r., wyrażone w procentach. Ryc. 3a i b: Dysza poddziąsłowa piaskarki AIR-N-GO PERIO ze specjalnie opracowaną komorą przepływu. Ryc. 4: Piaskarka AIR-N-GO SUPRA z możliwością podłączenia na turbinę lub Midwest. Ryc. 5a i b: Pobieranie próbek poddziąsłowych zostało przeprowadzone przy użyciu sterylnych sączków, wg szczelin. Etap badań Stan wyjściowy Bezpośrednio po leczeniu Po 6 tygodniach Po 3 miesiącach badanie kliniczne X - X X analiza mikrobiologiczna X X X X leczenie X - - - Tab. 1: Chronologiczny schemat leczenia. AIR-N-GO PERIO PPD (mm) zęby poddane badaniu Wszystkie PPD (mm) CAL (mm) zęby poddane badaniu Wszystkie CAL (mm) stan wyjściowy 507 ± 0,52 6,00± 0,95 8,1 ± 1,91 8,1 ± 1,93 po 6 tygodniach 4,40 ± 0,49 5,70 ± 0,29 6.47 ± 0.54 7,8 ± 0,24 po 3 miesiącach 3,73 ± 0,97 3,43 ± 0,77 6,2 ± 1,93 5,97 ± 1,53 wartość P 0,093 0,391 0,537 0,872 Tab. 2 Ryc. 1 Ryc. 5a Ryc. 5b Ryc. 2a Ryc. 3a Ryc. 3b Ryc. 4 stan wyjściowy 507 ± 0,526,00± 0,958,1 ± 1,918,1 ± 1,93 po 6 tygodniach 4,40 ± 0,495,70 ± 0,296.47 ± 0.547,8 ± 0,24 po 3 miesiącach 3,73 ± 0,973,43 ± 0,776,2 ± 1,935,97 ± 1,53 wartość P 0,0930,3910,5370,872

przegląd stron