Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition

Cosmetic Tribune Polish Edition 3Praktyka właściwej kontroli gotowej pracy na modelach mistrzowskich przed osadzeniem w jamie ustnej. Precyzyjnie pobrany kęs zwarciowy z  materiału LuxaBi- te (DMG) był efektem 3 etapów wykonania w trakcie postępu pre- paracji. Dzięki jego etapowemu uzupełnianiu nie utracono wypra- cowanej i przetestowanej na tem- porarium, wykonanego z materia- łu Luxatemp Star (DMG) pozycji. Podkreślić należy, że materiał Lu- xaBite jest materiałem całkowicie twardym, stabilnym i pasywnym na modelach i jest to zdecydowa- nie najlepszy materiał do rejestra- cji zgryzu, z  jakim zetknęli się wykonawcy pracy. Ryc. 4lab: Modele wraz z  pozycją w  artykulatorze zostały zeskanowane w  systemie CeramillAmann&Girrbach. Praca pod kontrolą okluzyjną była możliwa dzięki wyko- rzystaniu wirtualnego artykulatora. Na zębach przednich ze względów estetycznych zaplanowano licówki z  ceramiki skaleniowej Antagon-Dentsply, napalane na masie ogniotrwałej. Na zęby boczne, ze względu na niezawodność i trwałość okluzyjną – mo- nolityczne korony e.max (IvoclarVivadent). Ryc. 4lab Ryc. 5lab-7lab: Licówki ceramiczne w odcinku przednim napalone zostały podobnie jak łuku górnym na modelu anatomicznym, który pozwala na lepszą niż modele dzielone klasycznie, kontrolę profilu wyłaniania i dopasowanie do tkanek miękkich. Po usunięciu masy osłaniającej z wnętrza licówek są one gotowe do dopasowania na model mistrzowski. Ryc. 5lab Ryc. 6lab Ryc. 7lab Ryc. 8lab-11lab: Po obróbce, zęby boczne z ceramiki e.max zostały wyglazurowane i de- likatnie ucharakteryzowane farbami. Kontrola okluzyjna folią Bausch o grubości 8 mikr. potwierdziła właściwy rezultat. Równomierne policzkowe kontakty w odcinkach bocznych i minimalnie odciążone w C.O. zęby przednie. Ryc. 8lab Ryc. 10lab Ryc. 9lab Ryc. 11lab Po osadzeniu pracy pacjent nie wyczuwał absolutnie żadnej róż- nicy w stosunku do temporarium użytkowanego wcześniej przez parę tygodni. Wiąże się to również z  pra- cą w artykulatorze Artex CR wg łuku twarzowego Artex (Amann- Girrbach), a przede wszystkim ze sposobem rejestracji żuchwy do szczęki w  pozycji deprograma- cji mięśniowej przeprowadzonej w tym przypadku za pomocą de- programatora „Sliding Guide” tej samej firmy. Pozycja żuchwy ustalona w  C.R. była naturalnie inna niż prezentowana przez pacjenta po- zycja C.O. Dzięki zastosowaniu tej pierwszej do rekonstrukcji wysokości, uniknięto zbaczania żuchwy przy maksymalnym za- guzkowaniu. Komfort pacjenta zwiększył się radykalnie w  sto- sunku do sytuacji początkowej, a  wspólna praca zespołu zakoń- czyła się sukcesem. Uzupełnienie tymczasowe funkcjonowało bez zarzutu pod- czas etapów laboratoryjnych. Pa- cjent nie zgłaszał także nadwraż- liwości. Gabinet Podczas kolejnej wizyty kli- nicznej, w  znieczuleniu nasięko- wym zdemontowano uzupełnie- nia tymczasowe. Wg procedury Ryc. 12lab-14lab: Właściwa i bezpieczna funkcja to doprzednie jednoczesne prowadzenie na obu siekaczach centralnych oraz prowa- dzenia laterotruzyjne na kłach. Po osadzeniu pracy w jamie ustnej przeprowadzono taką samą kontrolę. Efekt był zgodny z założeniami zaplanowanymi na początku leczenia i przetestowany już na wax-up’ach i mock-up’ach w jamie ustnej w poprzednich fazach leczenia. Ryc. 12lab Ryc. 13lab Ryc. 14lab Ryc. 15lab-17lab: Dopasowanie pracy na modelu mistrzowskim poprzedza wędrówka pracy przez komplet różnych modeli przygoto- wanych z 2 pobranych do tego celu wycisków precyzyjnych. Dzięki temu praca po osadzeniu nie wymaga korekt lub potrzebne jest jedynie kosmetyczne doprecyzowanie. Ryc. 15lab Ryc. 16lab Ryc. 17lab Ryc. 22 Ryc. 24 Ryc. 23 Ryc. 25

przegląd stron