Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition

Cosmetic Tribune Polish Edition2 Praktyka Następnie wypreparowano kwadrant 34 do 37. Sprawdzono poprawność preparacji i  zasięg w wymiarze pionowym oraz po- nownie pobrano fragmentarycz- ny rejestrat zwarciowy LuxaBite (DMG), (Ryc. 6-11). Finalnie dokończono prepa- rację łuku żuchwy, ostatecznie opracowano filary dyskami soflex i  uzupełniono fragmentaryczny rejestrat materiałem LuxaBite (DMG), uzyskując kompletną sy- tuację okluzyjną zgodną z mode- lem wynikającym z pomiaru rela- cji centralnej (Ryc. 12-14). 1 Tak przeprowadzona procedu- ra gwarantuje uniknięcie błędów na etapie artykulacji modeli robo- czych. Tuż po preparacji, zanim dojdzie do dehydratacji filarów, przy użyciu kolornika Vita i foto- grafii dentystycznej ustalono ich kolor (Ryc. 15). Podobnie jak w łuku górnym, wyciski pobrano masą Honi- gum‑Mono (DMG) i Honigum‑Li- ght (DMG), wykorzystując reolo- giczne właściwości masy light. Przy użyciu dmuchawki denty- stycznej zaaplikowano masę light, umożliwiając absolutnie szczelne pokrycie powierzchni filarów. Po- zwala to uzyskać idealny wycisk pozbawiony artefaktów, bąbelków powietrza i  pustych przestrzeni w podcieniach (Ryc. 16 i 17). Wycisk na model przeciw- zgryzu pobrano masą StatusBlue (DMG) i Honigum‑Light (DMG). Pozwala to kilka razy odlać mo- del bez powielania oraz zachować wycisk do końca leczenia. Tak po- brany wycisk przede wszystkim umożliwia uzyskanie absolutnie gładkiej powierzchni okluzyjnej na filarach w  modelu roboczym (Ryc. 18). Filary kondycjonowano prepa- ratem GlumaDesentitizer (Kulzer). Wg identycznej jak w  łuku górnym procedury, używając in- deksów silikonowych i materiału Luxatemp Star (DMG), wykona- no szczelne, dokładne i estetyczne uzupełnienia tymczasowe. Za- bezpieczono je preparatem Luxa- temp-Glaze&Bond (DMG) oraz przeprowadzono korektę okluzyj- ną (Ryc. 19-21). Komplet wycisków rejestra- tów i dokumentację fotograficzną przekazano do laboratorium. Laboratorium Przebieg wspólnej pracy był bezproblemowy i  zgodny z  za- planowaną procedurą. Dzięki niej i  zrozumieniu potrzeb leczenia przez wszystkich uczestników, osiągnięto bardzo dobry efekt za- równo estetyczny, jak i  funkcjo- nalny. Nie bez znaczenia było uży- cie właściwych materiałów. 2 komplety wycisków z  masy Ho- nigum‑Mono + Honigum‑Light oraz StatusBlue + Honigum‑Light pozwoliły technikowi sprawdzić każdy detal preparacji i  dokonać Ryc. 7 Ryc. 11 Ryc. 19 Ryc. 15 Ryc. 1lab Ryc. 8 Ryc. 12 Ryc. 20 Ryc. 16 Ryc. 2lab Ryc. 9 Ryc. 13 Ryc. 21 Ryc. 17 Ryc. 3lab Ryc. 10 Ryc. 14 Ryc. 18 Ryc. 1lab i 2lab: Otrzymany z kliniki twardy kęs z materiału Luxabite został pasywnie dopasowany do modeli, a ta jego część, która nie była konieczna do użycia, została wycięta w celu lepszej kontroli złożenia modeli. Ryc. 3lab: Dzięki idealnemu ułożeniu, modele zostały właściwie zaartykułowane w artykulatorze Artex CR, który pozwolił na kontrolę w pełnym zakresie ruchów, w tym również położenia retruzyjnego.

przegląd stron