Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition

COSMETICTRIBUNE The World’s Cosmetic Dentistry Newspaper · Polish Edition VOL. 4, NR 3 Pacjent zgłosił się do leczenia z  powodu pogorszenia estety- ki uśmiechu. Zauważył stop- niowy ubytek długości zębów siecznych, co odbierał jako wi- zualne objawy starzenia oraz narastające objawy dysfunkcji narządu żucia w  postaci epi- zodów zgrzytania, zaciskania oraz trzasków w  stawie skro- niowo-żuchwowym. W  wywia- dzie i  badaniu nie stwierdzono przeciwwskazań do leczenia. Pierwszy etap leczenia pacjenta opisano w poprzednim numerze Cosmetic Tribune oraz Interna- tional magazine ofaestheticmedi- cine&dentistry. Gabinet Po zacementowaniu uzu- pełnień docelowych (co opi- sano w  poprzedniej części artykułu), w  łuku górnym prze- prowadzono korektę zwarcia. W  żuchwie pozostawiono dłu- goczasowy mock-up z  mate- riału Luxatemp Star (DMG), (Ryc. 1 i  2). Walory wytrzyma- łościowe i  estetyka materiału po kilkutygodniowym okresie użyt- kowania nie budziły zastrzeżeń. Utrzymanie mock-up w ustach pozwoliło także na utrzymanie i  utrwalenie sytuacji okluzyjnej wypracowanej podczas deprogra- macji i utrwalanej przez noszenie uzupełnień tymczasowych. Meto- da ta absolutnie zwiększa poziom bezpieczeństwa leczenia i  po- zwala uniknąć błędów typowych dla schematu leczenia obu łuków w tym samym czasie, gdzie często pojawia się problem utraty modelu okluzji. Procedurę rozpoczyna ko- lejna korekta zwarcia wraz ze sprawdzeniem modelu ruchów pro- i laterotruzyjnych. Następnie pobrany został wycisk sytuacyjny materiałem StatusBlue (DMG) i Honigum‑Light (DMG) Kolejnym etapem jest prepa- racja. Uwzględniając minimalny zakres preparacji zastosowano znieczulenie miejscowe, nasię- kowe Septanest (Septodont). Nie- Od diagnostyki do protetyki – współpraca, komunikacja, realizacja: II etap leczenia Maciej Dominik Drosd i Bartosz Troczyński 2010 Preferred Products Tworzenie mas wyciskowych wiąże się najczęściej z pewnymi kompromisami. Reologiczne właściwości stabilności stoją zazwyczaj na drodze dobrej płynności. Honigum od DMG połączył te sprzeczności. Dzięki unikalnej aktywnej matrycy reologicznej, Honigum osiągnął najwyższe noty w obu tych dziedzinach. Z ogromną satysfakcją informujemy, że nawet instytut badawczy »The Dental Advisor« docenił ten fakt: spośród 50 różnych mas VPS to Honigum właśnie otrzymał najlepszą »ocenę kliniczną«. www.dmg-dental.com Honigum. Łącząc przeciwieństwa. *The Dental Advisor, Vol. 23, No. 3, p 2-5 AZM_Honigum_DeEnItFrPL_1206.indd 1 02.06.14 08:41 AD zmiernie ważne jest stosowanie preparacji etapowej. Po każdym z  etapów pobie- rany jest rejestrat okluzyjny, by uniknąć przesunięć łuków przy późniejszej artykulacji modeli. Schemat, zakres i  narzędzia do preparacji były identyczne jak w przypadku łuku górnego (patrz: część 1). Zaplanowano licówki ce- ramiczne w odcinku przednim oraz nakłady ceramiczne w  odcinku bocznym, więc granice preparacji ustalono dodziąsłowo w  odcinku przednim i nieznacznie naddziąsło- wo w odcinku bocznym. W opisa- nym przypadku preparację rozpo- częto od odcinka przedniego. Po zakończeniu selektywnej preparacji filarów od 43 do 33, sprawdzono ilość miejsca w  wy- miarze pionowym i pobrano czę- ściowy rejestrat okluzyjny Luxa- Bite (DMG), (Ryc. 3-5). 2 Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Ryc. 5 Ryc. 4 Ryc. 6 AZM_Honigum_DeEnItFrPL_1206.indd 102.06.1408:41

przegląd stron