Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition

Niezależna organizacja non- -profit Cochrane Collaboration po raz trzeci z  rzędu stwier- dziła, że wyłącznie technologia oscylacyjno-rotacyjna powoduje większą redukcję płytki bakte- ryjnej oraz zmniejsza objawy zapalenia dziąseł, w  porówna- niu do szczoteczki manualnej, zarówno w  krótkim i  długim okresie obserwacji. Ten wniosek został sformułowany na podsta- wie analizy obszernego materia- łu badawczego. Wnioski z najnowszego rapor- tu, przedstawionego w  połowie 2014 r. pochodzą z przeglądów 56 badań opublikowanych od 1964 do 2011 r., uwzględniających 7 rodzajów technologii opartych na różnym ruchu główki szczotecz- ki. Ponad 50% zweryfikowanych badań skupiało się na technologii oscylacyjno-rotacyjnej. Dodatko- we wnioski z raportu wykazały, że żadna z 6 innych technologii szczo- teczek elektrycznych nie wykazała tak znaczących i  długotrwałych efektów. Co ciekawe, autorzy wy- wnioskowali, że szczoteczki elek- tryczne wykonujące ruch z  boku na bok nie wykazały znaczących różnic w  porównaniu ze szczo- teczkami manualnymi, w  zakre- sie redukcji płytki bakteryjnej lub zapalenia dziąseł w perspektywie krótko- i  długoterminowej. Wy- niki te pokazują, że elektryczne szczoteczki oscylacyjno-rotacyjne są jedynymi, które mają udowod- nione i lepsze działanie w porów- naniu ze szczoteczkami manualny- mi pod względem redukcji płytki bakteryjnej i  zmniejszenia obja- wów zapalenia dziąseł. „To ważny wniosek, który po- może konsumentom i profesjonali- stom dokonać trafniejszego wybo- ru w zakresie higieny jamy ustnej” – powiedział dr Paul Warren, wi- ceprezydent organizacji P&SRO, odpowiedzialnej za relacje nauko- we i  profesjonalne w  Instytucie Blend-a-med Oral-B. „Zdarza się, że konsumenci, jak i niektóre insty- tucje wyrażają sceptycyzm co do korzyści wynikających ze stosowa- nia szczoteczek elektrycznych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Niezależne badania potwierdzają skuteczności szczoteczek elek- trycznych, a  szczególnie techno- logii oscylacyjno-rotacyjnej oraz przekonują, że konsumenci mogą skorzystać na zamianie szczoteczki manualnej na oscylacyjno-rotacyj- ną szczoteczkę elektryczną”. Autorzy badania wzięli także pod uwagę bezpieczeństwo stoso- wania szczoteczek elektrycznych i  nie znaleźli żadnej widocznej zależności pomiędzy używaniem elektrycznej szczoteczki do zę- bów a urazami tkanek miękkich. „Oral-B zawsze stara się znaleźć najlepsze rozwiązania, aby spro- stać potrzebom pacjentów” – po- wiedział dr Paul Warren. „Wyni- ki badań dostarczają dentystom i  pacjentom rzetelnych dowodów pomocnych w wyborze szczotecz- ki do utrzymania dobrego stanu zdrowia jamy ustnej” – dodał. Cochrane Collaboration jest międzynarodową niezależną or- ganizacją non-profit, skupiającą wolontariuszy, lekarzy, naukow- ców, przedstawicieli pacjentów i inne grupy. Cochrane Collabora- tion przedstawia wysokiej jakości, istotne i  aktualne, wyniki badań – wolne od komercyjnego spon- soringu i innych wpływów, które mogłyby powodować konflikt in- teresów – aby pomóc pacjentom i  profesjonalistom w  dokonywa- niu świadomych decyzji w zakre- sie zakupu i promocji produktów. Prace Cochrane Collaboration są uznawane międzynarodowo jako punkt odniesienia w  obszarze skuteczności ochrony zdrowia. HT Na podst.: materiały prasowe Instytutu Blend-a-med. Oral-B. Hygiene Tribune Polish Edition 3Opinie AD Cochrane Collaboration o technologii szczoteczek elektrycznych W  ramach Mobilnych Cen- trów Dentystycznych Instytutu Blend-a-med Oral-B przepro- wadzano kontrolę stanu zdrowia dziąseł i uzębienia oraz prowa- dzono indywidualny instruktaż higieny jamy ustnej. Monitoring stanu zdrowia jamy ustnej wykazał, że 75,5% dorosłych Polaków ma problemy z  dziąsłami, najczęściej objawia- jące się zaczerwienieniem lub krwawieniem podczas szczotko- wania albo czyszczenia nicią den- tystyczną. Odpowiedzialne za ten stan są bakterie płytki nazębnej znajdujące się na linii dziąseł, któ- re wytwarzają toksyny wywołują- ce reakcję układu odpornościowe- go – zaczerwienienie, a w końcu krwawienie dziąseł. Brak leczenia może powodować stany zapalne dziąseł, przyzębia i  ostatecznie nawet utratę zębów. Procesowi temu można zapobiec, a  nawet go cofnąć, jeśli problemy zostaną wykryte odpowiednio wcześnie. Od 16 czerwca do 30 wrze- śnia br. Polacy mogli bezpłatnie sprawdzić stan swoich zębów i  dziąseł oraz uzyskać fachową poradę stomatologiczną. Mobilne Centra Dentystyczne Instytutu Blend-a-med Oral-B odwiedziły 391 miast na terenie całej Polski. „W Polsce działania Instytutu Blend-a-med Oral-B mają charak- ter przede wszystkim edukacyjny. Specjalizujemy się w  dziedzinie wiedzy na temat profilaktyki naj- częściej występujących chorób i nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej. Od dawna rozważaliśmy organizację ogólnopolskiego pro- gramu profilaktycznego. Ogrom- nie się cieszymy, że akcja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony Polaków” – powiedziała lek. dent. Monika Adamczyk, lek. dent., Dyrektor ds. Naukowych In- stytutu Blend-a-med Oral-B. Celem akcji było udzielanie indywidualnych informacji o  sta- nie zdrowia jamy ustnej. Każda wizyta w mobilnym centrum po- łączona była z edukacją na temat właściwego utrzymywania higie- ny jamy ustnej oraz zachęceniem do odbywania regularnych wizyt u lekarza dentysty. Kontrole stanu zdrowia dziąseł i  uzębienia oraz indywidualny instruktaż higieny jamy ustnej wykonywane były przez profesjonalny personel sto- matologiczny. Organizatorzy akcji wierzą, że akcje profilaktyczne mogą wpływać na poprawę higie- ny oraz stanu jamy ustnej Polaków. „Wiele odwiedzających nas osób pytało o to, jak skutecznie usuwać kamień nazębny. Interesowali się doborem właściwych do swoich potrzeb past i  szczoteczek. Prosili o wskazanie konkretnego gabinetu czy kliniki, do których warto się wybrać” – mówi Paulina Zawisza, higienistka stomatologiczna. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem Polaków. Mobil- ne Centra Dentystyczne odwiedzi- ło ponad 50 000 osób, wykonano 43 891 bezpłatnych przeglądów dentystycznych. Największym za- interesowaniem akcja cieszyła się w mniejszych ośrodkach miejskich oraz na terenach wiejskich. Naj- liczniej centra odwiedzali rodzice z dziećmi w wieku szkolnym. Licz- ną grupę stanowiły także osoby starsze. HT Mobilne Centra Dentystyczne zakończyły pracę ło ponad 50000 osób, wykonano 43891 bezpłatnych przeglądów

przegląd stron