Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition

HYGIENE TRIBUNE The World’s Hygiene Newspaper · Polish Edition VOL. 4, NR 3 Zapoczątkowane w 2008 r. przez Światową Federację Stomato- logiczną (FDI) obchody Świa- towego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (WOHD) w  przyszłym roku będą miały szczególny cha- rakter. Aby w obchody włączyć ponad dwumilionową popula- cję dentystów z  całego świata w 2015 r., FDI podpisała umowę partnerską z Dental Tribune In- ternational (DTI). Jest to uwieńczenie długo- letniej współpracy FDI z  naj- większym międzynarodowym branżowym wydawnictwem sto- matologicznym. To połączenie sił ma na celu maksymalizację działań i ich efektywności w celu promowania zdrowia jamy ustnej i jego świadomości w skali glo- balnej. Każdego roku WOHD ob- chodzony jest 20 marca. Oprócz kampanii uświadamiających spo- łeczeństwo i sponsorowanych wy- darzeń związanych ze zdrowiem, razem z  członkami krajowych stowarzyszeń stomatologicznych, FDI, szkołami, firmami i innymi podmiotami na całym świecie będziemy obchodzić ten dzień poprzez indywidualnie organizo- wane imprezy i  przedsięwzięcia, uwrażliwiając społeczeństwa kra- jów całego świata w  dziedzinie problemów zdrowotnych, a szcze- gólną uwagę koncentrując na ob- szarach higieny i  zdrowia jamy ustnej. Jako oficjalny partner medial- ny WOHD 2015, Dental Tribune International zapewni komplek- sową obsługę imprez, zarówno lo- kalnie, jak i na arenie międzyna- rodowej w celu upowszechniania informacji przygotowywanych przez FDI. DTI pomoże promować WOHD 2015 za pośrednictwem artykułów i akcji reklamowych we wszystkich międzynarodowych publikacjach drukowanych oraz na stronie internetowej DTI www. dental-tribune.com, w  tym także na stronie poświęconej wyłącznie WOHD 2015. Uruchomiona zo- stanie również specjalna medialna kampania społeczna, tworzona we współpracy z FDI. DTI z  powodzeniem współ- pracuje z  FDI od ponad 10 lat, przygotowując specjalną konfe- rencyjną publikację Worldental Daily podczas FDI Annual World Dental Congress. Te wieloletnie działania zaowocowały kolejnym projektem, zacieśniającym współ- pracę między FDI i DTI. W 2015 r. WOHD będzie ob- chodzony pod hasłem „Uśmiech- nij się do życia!”. Udział w obcho- dach zapowiedzieli już światowi partnerzy branżowi: Listerine, Unilever, Henry Schein i Wrigley Oral Healthcare Program. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.worldoral- healthday.org oraz na www.den- tal-tribune.com. HT FDI i DTI – razem dla zdrowia jamy ustnej! AD Napoje o  wysokiej kwasowości w  sposób nieodwracalny nisz- czą zęby młodzieży – twier- dzą naukowcy z  Uniwersytetu w Adelajdzie. Okazuje się, że do trwałego zniszczenia struktur w  szkliwie wystarczy zaledwie pół minuty! Australijscy naukowcy zba- dali wpływ napojów bezalkoho- lowych, soków owocowych i  na- pojów sportowych na uzębienie młodzieży. Zęby nastolatków są szczególnie zagrożone kwasową erozją, ponieważ z  jednej strony ich szkliwo jest jeszcze porowate i mniej kwasoodporne, a z drugiej – młodzi ludzie z reguły częściej sięgają po gazowane napoje. Au- stralijscy naukowcy stwierdzili, że trwałe uszkodzenia szkliwa na- stępują już w pierwszych 30 s od kontaktu zębów z napojem o wy- sokiej kwasowości. Konsekwencje takich uszko- dzeń to nadwrażliwość zębów oraz rozwój próchnicy. Wyniki badań opublikowano w  Journal of Dentistry. „Do tej pory stoso- waliśmy zasadę, że po spożyciu napojów o  wysokiej kwasowości należy odczekać co najmniej pół godziny i dopiero myć zęby. Przez te 30 min. regeneruje się bowiem osłonka nabyta chroniąca szkliwo, a wytrawiona przez napój o wyso- kiej kwasowości” – mówi dr Iwona Gnach-Olejniczak, lekarz dentysta z  kliniki Unident Union Dental Spa we Wrocławiu. „Teraz okazu- je się jednak, że szczotkowanie zę- bów po 30 min. już nie ma sensu, bo szkoda została wyrządzona i to w sposób trwały” – dodaje. Eks- pert zaleca, by po prostu zrezygno- wać z  niezdrowych, gazowanych napojów słodzonych, bo to one mają wysoką kwasowość. Lepiej pić wodę, a zdrowe soki owocowe spożywać wyłącznie przez słomkę i dodatkowo dla znormalizowania pH przepłukać usta wodą. Australijscy naukowcy łączą napoje o  wysokiej kwasowości z innymi czynnikami, które zagra- żają uzębieniu młodzieży. Wśród niebezpieczeństw wymieniają refluks. „Zarzucanie treści żołąd- kowej wraz z kwasem solnym do przełyku zwiększa zakwaszenie jamy ustnej. To osłabia szkliwo chroniące zęby przed inwazją bak- terii próchnicotwórczych” – wyja- śnia wrocławska dentystka. Erozja szkliwa jest także moc- no sprzężona ze zgrzytaniem zę- bami, czyli bruksizmem. W miej- scach startych występować może wrażliwość oraz podatność na atak próchnicy. Kolejny powód erozji szkliwa wywołanej zgrzy- taniem to stres o różnym podłożu. „Ale także niedobory minerałów, a nawet tryb życia mają wpływ na psychosomatyczne zgrzytanie zę- bami” – dodaje. HT Uwaga na młode zęby!

przegląd stron