Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition

11Dental Tribune Polish Edition Wydarzenia X Ogólnopolskie Spotkanie Miłośników Biomateriałów „Szalona Krasula Polska” od- będzie się 9-11 stycznia 2015 r. w Białce Tatrzańskiej niedaleko Zakopanego. Organizatorem spotkania jest firma FM Dental z Krakowa. „Szalona Krasula Polska” tra- dycyjnie już łączy sesję naukową z bogatym programem rozrywko- wym. Organizatorzy zapewniają niezapomnianą atmosferę i  do- skonałą zabawę w  miłym towa- rzystwie i naukowym klimacie. Gośćmi styczniowego spo- tkania będą znakomici eksperci kliniczni: Giulio Rasperini, który przedstawi wykład pt.: „Sterowa- na regeneracja kostna – z  mem- braną ulegającą resorpcji czy nie- resorbowalną?”, Domenico Baldi, prezydent International Piezosur- gery Academy i  Michael Peetz, który zaprezentuje nowe rozwią- zanie – siatki tytanowe 3D do wspomagania regeneracji kości, produkowane w technologii CAD/ CAM na podstawie zdjęć CBCT. Poza częścią naukową przewi- dziane są także dodatkowe atrak- cje, m.in.: „Wieczór Góralski” – wspólna zabawa prowadzona przez górali, przy akompania- mencie góralskiej muzyki i kulig z  przystankiem na imprezę na świeżym powietrzu. Szczegółowy program spotka- nia oraz informacje organizacyjne na stronie: www.fmdental.pl DT Szalona Krasula Polska 2014! AD W  dn. 8-11 stycznia 2015 r. w Szklarskiej Porębie odbędzie się VIII Zimowy Zjazd Techni- ków Dentystycznych. Organiza- torzy zapraszają współpracują- cych ze sobą lekarzy i techników na wykłady i warsztaty przygo- towane dla obu tych grup zawo- dowych. Tradycja zimowych spotkań techników dentystycznych sięga 2006r.,od2007r.podczasZjazdów odbywają się również Mistrzostwa w  Narciarstwie Techników Den- tystycznych. Każdego roku rośnie liczba uczestników – nie tylko techników, ale także lekarzy denty- stów. Program wykładów i warsz- tatów został oparty na zagadnie- niach, dotyczących praktycznych aspektów pracy osób z  obu grup zawodowych z  uwzględnieniem współpracy interdyscyplinarnej. Szczegółowy program, wa- runki uczestnictwa, informacje organizacyjne i  formularze reje- stracyjne są dostępne na stronie www.zimowyzjazdtd.eu. DT VIII Zimowy Zjazd Techników Dentystycznych W dn.9-10stycznia2015r.w Cen- trum Konferencyjnym Muranów w  Warszawie odbędzie się kon- ferencja naukowa „The Essence of Beauty”, której tematem będą nowe oblicza implantologii. O tym, jak piękno implantolo- gii przekłada się na piękno uśmie- chu pacjenta mówić będą wybitni prelegenci z  Francji i Izraela oraz uznani specjaliści z  Polski. Dys- kusja o nowych obliczach implan- tologii obejmie aspekty związane z  chirurgią i  tkankami miękkimi, CAD/CAM i protetyką na implan- tach. światowej sławy implantolog i periodontolog prof. André P. Sa- adoun, który po raz drugi zagości w Polsce, podzieli się z polskimi le- karzami swoimi doświadczeniami. Uczestnicy oprócz udziału w konferencji mogą również zapi- sać się na warsztaty. Przygotowano 3 propozycje: zaawansowane tech- niki wyciskowe w  implantoprote- tyce (prof. Joseph Nissan, DMD), podstawy szycia chirurgicznego w  zabiegach implantologicznych i  regeneracyjnych (dr  n.  med. Marcin Cajdler) oraz Digital Den- tistry w  implantologii i  protetyce – warsztat z wykorzystaniem ska- nerów wewnątrzustnych. (M.  Sc. lek.  stom. Tomasz  Śmigiel). Po wykładach można wziąć udział w szkoleniu z zakresu zarządzania tkankami miękkimi wokół natu- ralnych zębów (prof. André P. Sa- adoun, DDS, MS) lub warsztatach dotyczących zaawansowanych metod sterowanej regeneracji i au- gmentacji kości (M. Sc. dr n. med. Andrzej Szwarczyński). Szczegółowy program i  formu- larz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia: www.teob.pl. DT Piękno implantologii

przegląd stron