Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition

10 Dental Tribune Polish Edition 13. edycja Dolnośląskich Tar- gów DENTAMED® , które odby- ły się we Wrocławiu na począt- ku listopada br. (7-8.11.) po raz kolejny potwierdziła, że to jed- na z  największych imprez tego typu w Polsce. Swoją ofertę zaprezentowa- ło 132 wystawców z  Polski, ale także z takich krajów, jak: Chiny, Izrael, Holandia, Niemcy, Słowa- cja, Szwajcaria, Szwecja, USA i Włochy. Przez 2 dni w hali AWF można było sprawdzić branżowe nowości: innowacyjny sprzęt, naj- lepszej jakości narzędzia, środki farmaceutyczne oraz oprogramo- wanie medyczne przeznaczone do każdego nowoczesnego gabinetu stomatologicznego i  pracowni protetyki dentystycznej. Dodat- kowo reprezentowanych było 89 firm. W  wydarzeniu organizowa- nym przez Targi w  Krakowie i  odbywającym się pod patro- natem honorowym prof. dr hab. Marka Ziętka – Rektora Uniwer- sytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu udział wzięło 2192 lekarzy dentystów, techników dentystycznych i  stu- dentów oraz uczniów szkół me- dycznych. Podczas tegorocznej edycji targów DENTAMED® odbyły się 2 całodniowe szkolenia zor- ganizowane przez Targi w Kra- kowie: – Kurs medyczny „Fak- ty, mity i kontrowersje na temat adhezji, wybielania i  procedur endodontycznych we współcze- snej stomatologii” – kurs ten cieszył się ogromnym zaintere- sowaniem, wzięły w nim udział wraz z  zaproszonymi gośćmi 144 osoby. – III Ogólnopolska Sesja Stomato- logiczna „Okluzja. Teoria i prak- tyka. Dlaczego warto się uśmie- chać?”. Na terenie Targów odbywa- ły się ponadto liczne prezentacje i  szkolenia firm uczestniczących w  wystawie, m.in. sesja szkole- niowa firmy Car-line oraz firmy Apoldent. Następne targi DEN- TAMED® we Wrocławiu odbędą się w terminie 6-7.11.2015 r. DT Na podst.: materiały prasowe Wydarzenia AD DENTAMED® 2014

przegląd stron