Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Implant Tribune Polish Edition

Implant Tribune Polish Edition W artykule przedstawiono spo- sób postępowania klinicznego w  przypadku powikłania pod- czas rekonstrukcji implantopro- tetycznej. Powikłanie w postaci poprzecznego złamania korze- nia zęba 12 naprawiono poprzez implantację natychmiastową. Pokazano długotrwały proces napełzania brodawki dziąsłowej wokół korony implantu. W opisanym przypadku przed- stawiono komplikacje podczas leczenia implantoprotetycznego 54-letniej, niepalącej pacjentki. Życzeniem kobietybyła wymiana istniejących koron protetycznych, których estetyka nie spełniała jej oczekiwań oraz zastąpienie mo- stów pojedynczymi koronami, co związane było z  koniecznością zwiększenia liczby filarów po- przez wprowadzenie implantów śródkostnych. Rozpoznanie Badanie kliniczne i  radiolo- giczne wykazało niewielkie po- ziome zaniki kostne w  obszarze szczęki i  żuchwy, ogólna higie- na obszaru jamy ustnej została oceniona jako dobra. Nie zaob- serwowano ruchomości zębów, a kieszonki dziąsłowe nie zostały sklasyfikowane jako patologiczne. Planowanie leczenia Podjęto decyzję o  implantacji w pozycjach #14, #24, #25, #35, #36 oraz #44. Zaplanowano wykonanie pojedynczych koron na podbudo- wie z  tlenku cyrkonu. Dokonano rejestracji zwarcia przy pomocy łuku twarzowego, wykonano wax- -up i przymiarki mock-up’u. Na ich podstawie przygotowane zostały szablony chirurgiczne. Wykonano również korony tymczasowe (Empress Direct, Ivoclar Vivadent, Lichtenstein) celem weryfikacji prawidłowej okluzji oraz estetyki koron. Procedura chirurgiczna i protetyczna W  oparciu o  szablony chirur- giczne wprowadzono implanty Astra Ø 4 mm (AstraTech AB, Szwecja) w  pozycjach #14, #24, #25, #35, #36 oraz #44. Zapla- nowano 12-tygodniowy okres gojenia. Pozostałe filary zębów zaopatrzono pojedynczymi pełno- ceramicznymi koronami (e.max, Ivoclar Vivadent, Lichtenstein). Po okresie gojenia wykonane zostały indywidualne łączniki hybrydowe (tytanowa baza i filar z dwutlenku cyrkonu), na których zostały zacementowane korony na podbudowie z ZrO2 . Komplikacja Po upływie 22 miesięcy od wykonania finalnej rekonstrukcji protetycznej doszło do poprzecz- nego pęknięcia korzenia zęba #12. Podjęto decyzję o natychmiastowej implantacji w tym miejscu. Wybra- no poddziąsłowy protokół gojenia. Pacjentka nie wyraziła zgody na wykonanie przeszczepu łącznot- kankowego celem zwiększenia ob- jętości dziąsła związanego w okoli- cy przyszyjkowej implantu. Procedura chirurgiczna Odsłonięcia struktur kostnych dokonano poprzez wykonanie na- cięcia poprowadzonego podnie- biennie od szczytu wyrostka bez wykonywania horyzontalnych cięć odbarczających. Wprowadzo- ny został implant Astra Ø 3,5 mm (AstraTech AB, Szwecja), a  po- wstała od strony przedsionkowej dehiscencja i  fenestracja została pokryta materiałem BioOss (Ge- istlich Pharma, Szwajcaria) oraz membraną resorbowalną BioGide. Rana została zaszyta szwami po- jedynczymi. Zaplanowano 16-tygodniowy okres gojenia. Na czas gojenia wykonano odbudowę tymczaso- wą, wykorzystując koronę z utra- conego filaru. Procedura protetyczna Ryciny pokazują sytuację po odsłonięciu implantu i  2-tygo- dniowym okresie gojenia z  wy- korzystaniem śruby gojącej. Na implancie wykonano koronę tymczasową z  kompozytu, co umożliwiło jej łatwą modyfikację w gabinecie. Stwierdzono prawie 2 mm recesję dziąsła oraz brak brodawek dziąsłowych przy zę- bach sąsiednich. Przez kolejne 12 tygodni mo- dyfikowano koronę tymczasową. Przez pierwsze 2 tygodnie doda- wano niewielkie ilości materiału celem kompresji tkanki dziąsło- wej wokół implantu. Następnie stopniowo usuwano materiał, wy- twarzając miejsce na napełzanie tkanki dziąsłowej wokół korony. Czynność taką wykonywano raz w  tygodniu. Proces nadpełzania brodawki w  przestrzenie pomię- dzy koronami jest widoczny, za- leży jednak w  głównej mierze od istnienia podparcia kostnego przy sąsiednich filarach oraz od- powiedniego położenia punktów stycznych. Na rycinach przedstawiono sytuację kliniczną w 18 miesięcy po wykonaniu implantacji – wi- doczne są w  pełni uformowane brodawki dziąsłowe wokół im- plantu. IT 3Praktyka Komplikacje implantoprotetycznej odbudowy braków zębowych ‒ opis przypadku Michał Pelc i Andrzej Wojtowicz, Polska Autorzy prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz – Kierownik Za- kładu Chirurgii Stomatologicz- nej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. lek. stom. Michał Pelc – doktorant z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Ryc. 2: Wygojone dziąsło wokół implantu 44. Ryc. 3: Wygojone dziąsło wokół implan- tów 35 i 34. Ryc. 1: Tymczasowe korony kompozytowe. Ryc. 6: Usunięty fragment złamanego ko- rzenia wraz z koroną ceramiczną. Korzeń usunięto w całości techniką atraumatycz- ną dla sąsiadującej tkanki kostnej. Ryc. 4-5: Pełnoceramiczne pojedyncze korony – korony 14 oraz 24 i 25 na łączniku cyr- konowym ze stopą metalową. Ryc. 9: Wprowadzony wszczep wraz z bio- materiałem BioOss. Ryc. 7: Uwolnienie korzenia zęba 22 przy pomocy periotomu. Ryc. 8: Zanik blaszki przedsionkowej. Ryc. 13: Napełzanie dziąsła, widok od strony wargowej. Ryc. 14-15: Uzyskany rezultat w zakresie funkcji i estetyki jest satysfakcjonujący dla pacjentki. Ryc. 11: Korona tymczasowa na wgojo- nym implancie. Ryc. 12: Napełzanie dziąsła, widok od góry. Ryc. 10: Praca tymczasowa wykonana z  kompozytu (Empress Direct, Vivadent Ivoclar, Lichtenstein), stan 3 dni po zabiegu.

Pages Overview