Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Implant Tribune Polish Edition

News Punkty edukacyjne dla implants  Strona 1 Praktyka Komplikacje w implantoprotetyce – opis przypadku  Strona 3 News Protezy mocowane na stałe  Strona 2 Prestiżowy kwartalnik im- plants International magazine of oral implantology dla lekarzy dentystów specjalizujących się w  dziedzinie implantologii zo- stał po raz pierwszy umieszczo- ny w  bazach czasopism indek- sowanych Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego oraz Index Copernicus. MNiSW przyznało kwartal- nikowi implants 6 pkt., a  Index Copernicus – 4,27 pkt. Punk- tacja obejmuje okres od 2012 r. „Uznano nasze istnienie na rynku i dbałość o wysoki poziom publi- kowanych artykułów, przywiązu- jemy do tego uwagę od początku ukazywania się implants w  Pol- sce” – podkreśla prof. Andrzej Wojtowicz, redaktor naczelny kwartalnika. implants to jedna z wielu po- zycji w  portfolio Dental Tribune International, na polskim rynku branżowych tytułów specjali- stycznych, wydawana jest nie- przerwanie od 2006 r. To tytuł, który zyskał uznanie wielu świa- towych i  krajowych autorytetów w  dziedzinie implantologii sto- matologicznej. Na swoich łamach prezentuje oryginalne prace pol- skich autorów (przeglądy dostęp- nych metod, opisy przypadków, przeglądy literatury) stanowiące zdecydowaną większość zawarto- ści poszczególnych numerów oraz tłumaczenia artykułów znanych ekspertów światowej stomatologii. W każdym wydaniu publikowane są ponadto relacje z ważnych wy- darzeń branżowych i  prezentacje nowości produktowych. IT implants z punktami edukacyjnymi! XIII Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej www.pase2014.com Warszawa, centrum konferencyjne muranów, 13-15 czerwca 2014 Znakomici wykładowcy z całego świata. Warsztaty praktyczne i teoretyczne dla lekarzy, techników i asysty. Najwyższy poziom wiedzy niezbędny w nowoczesnej praktyce stomatologicznej. ZAPRASZAMY! Rejestracja i informacje: www.pase2014.com Wczesna rejestracja do 28 lutego. Peter Bausch, Renzo C. Casellini, Marcus Dagnelid, Marzena Dominiak, Sascha Hein, Elliot Mechanic, Małgorzata Pietruska, Jan Pietruski, Joshua Polansky, Ariel J. Raigrodski, Wojciech Ryncarz, Christian Stappert, Enrico Steger Kurs praktyczny DSD – Digital Smile Design Dr Christian Coachman – Brazylia I kurs: 28–30 marca 2014 Hotel Radisson Blue Warszawa II kurs: 31 marca – 2 kwietnia Hotel Holiday Inn Warszawa – Józefów Kameralna grupa, wiedza praktyczna nieodzowna we współczesnej stomatologii. Zostań klinicystą kompletnym dzięki wprowadzeniu koncepcji DSD do swojej praktyki – a różnicę zobaczą wszyscy! REJESTRACJA I SZCZEGÓŁY: www.pase2014.com PO RAZ PIERWSZY W POLSCE! Na początku lutego (8.02.2014 r.) we Wrocławiu Wykładami Inauguracyjnymi rozpoczęła działalność Akademia Chirur- gii Jamy Ustnej „Oral Surgery”. W  ramach Wykładów Inau- guracyjnych prof. Roberto Coc- chetto przedstawił najważniejsze problemy dotyczące długoletnie- go utrzymania efektów leczenia estetycznego z  zastosowaniem implantów. Lek. dent. Radosław Jadach omówił zagadnienia z za- kresu zastosowania tomografii komputerowej o wiązce stożkowej m.in. w czasie zabiegów w dzie- dzinie endodoncji, protetyki, orto- doncji, periodontologii i chirurgii. Wykład dr. n. med. Sławomira Karwana dotyczył znajomości anatomii oraz fizjologii w proce- durach leczniczych z zakresu chi- rurgii jamy ustnej. Inicjatywa powstania centrum szkoleń z zakresu chirurgii jamy ustnej sięga 2010 r. W kuluarach zaawansowanych kursów z  za- kresu implantologii pojawiały się głosy sygnalizujące potrzebę zor- ganizowania kursów systematy- zujących wiedzę i  podnoszących umiejętności praktyczne przede wszystkim z  zakresu chirurgii stomatologicznej, a  następnie zaawansowanych technik re- konstrukcyjnych w  jamie ustnej. Tego zadania podjęli się pasjonaci i praktycy skupieni w prywatnych praktykach stomatologicznych w  całej Polsce. Ideę przekaza- li kolegom z  Ukrainy, Słowacji, Czech, Litwy, Bułgarii i Rumunii. Przedsięwzięciem zainteresowali się także wykładowcy z  Włoch, Niemiec i USA. Cykl kursów i wykładów skła- da się w  logiczną merytoryczną całość, dlatego projekt nazwano Akademią Chirurgii Jamy Ustnej. W  myśl zasady: „Praktycy dla Praktyków” wiedza prezentowana i przekazywana będzie przez leka- rzy, którzy mają wieloletnią prak- tykę. Są dentystami uznanymi przez swoich pacjentów, a  także w  środowisku lekarskim. Wśród lekarzy, którzy będą prowadzić zajęcia teoretyczne i kliniczne ze słuchaczami znaleźli się m.in.: prof. Roberto Cocchetto, prof. Cy- ril Evian, dr Krzysztof Griman, dr Radosław Jadach, dr Maciej Jagielak, dr Przemysław Jawor, dr Sławomir Karwan, dr Klau- diusz Łuczak, dr Jacek Smereka, dr Bartosz Suliborski, dr Błażej Szczerbaniewicz. IT Akademia „Oral Surgery” – praktycy dla praktyków! Naukowcy z Politechniki w Bia- łymstoku pracują nad stworze- niem nowoczesnych implantów stomatologicznych. Projekt ten jest częścią programu „Transfer technologii do przemysłu”. Innowacyjność nowych im- plantów ma polegać na rozwią- zaniu jednego z  głównych pro- blemów, z  jakimi implantologia stomatologiczna boryka się na co dzień, tzn. obluzowania w  jamie kości. Ponadto rozporowa budo- wa wszczepu zapewnić ma lepszą stymulację komórek kostnych. Po- wierzchnia implantu ma być po- kryta hydroksyapatytem. Poza tym projektem, naukow- cy z Białegostoku pracują nad mo- dyfikacją właściwości eksploata- cyjnych narzędzi chirurgicznych, a  także specjalnym zatrzaskiem kulowym do protez zębowych. IT Nowy implant z Podlasia IMPLANT TRIBUNE The World’s Implant Newspaper · Polish Edition VOL. 5, NR 1

Pages Overview