Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech & Slovak Edition

6 Další bonus při použití OptiBond XTR je, že adhezivní tekutina ob- sahuje adhezivní monomer, který zajistí pravou chemickou adhezi pro většinu rekonstrukčních materiálů na rozhraní cement-rekonstrukce (Obr. 18 a-c). Proto je aplikace si- lanu nebo jiných primerů na slitinu zbytečná. 2. Příprava zubu Příprava preparovaného zubu začí- ná sejmutím dočasné rekonstrukce a provizorního cementu. To lze do- končit mechanicky za použití ruč- ních nástrojů, pískování, leštící pas- tou nebo ultrazvukem. Odstranění provizorního cementu je nutné pro- vést důkladně, aby nedošlo ke sníže- ní účinnosti bondu mezi přirozenou zubní substancí (nebo zhotovenou plastickou dostavbou) a permanent- ním cementem. Vyšší odolnost proti smyku lze docílit, když je dočasný cement odstraněn s použitím total- -etch techniky. Jinou variantou je použití dentinového pečetidla před otiskováním, což také vazbu mezi cementem a zubem posílí. Dalším krokem je izolace, pomocí kofferdamu nebo pomocí retrakčních vláken. Suché pracovní prostředí je pro cementy na bázi pryskyřice ne- zbytné. Kofferdam je ideální volbou pro cementování inlejí v distálním úseku chrupu, ale může být nevhod- ný pro frontální zuby, protože retenč- ní kovové spony mohou potenciálně traumatizovat gingivální okraj a to může vést ke vzniku gingiválních recesů, obzvláště tam, kde je příto- men tenký biotyp gingivy. Retrakční vlákno, suché nebo impregnované adstringentním roztokem, napomá- há zpřehlednit okraje preparace, ale také funguje jako fyzická bariéra za- braňující zatečení přebytků cementu do sulku. Nevhodné je však použití retrakčních vláken okolo implantátů, protože by mohla poškodit křehký epiteliální attachment. Příprava zubu záleží na typu cemen- tu, který bude použit. Pro RMGI není nutné další upravování bez ohledu na to, jestli se jedná o dentin, sklovi- nu nebo dostavbový materiál, např. kompozit, amalgám, kovová slitina nebo keramické jádro, titanový, zir- konový nebo aluminiový abutment. Pro CR cement, kde je podkladem přirozený zub, příprava zahrnuje aplikaci DVS, např. self-etch nebo total-etch. Pokud je podkladem dostavbový materiál, příprava se od- víjí od typu použitého dostavbové- ho materiálu, např. pro kompozitní a amalgamové dostavby je nutné opískování následované leptáním fosforečnou kyselinou. 3. Klinický postup Dalším krokem po přípravě prepa- rovaného zubu a vnitřního povrchu náhrady je příprava cementu. Jedním z hlavních faktorů, které oslabují sílu cementu je proniknutí vzduchu do cementu, např. 10% porozita může snížit sílu cementu o 55 %. Porozita souvisí s metodou míchání, polyme- rizačním smrštěním během tuhnutí a rozložení cementu díky únavě ma- teriálu a změnám teploty. Z těchto důvodů jsou auto-mix stříkačky a kapslované materiály ideální pro dobře smísenou neporózní směs.16 V závislosti na druhu rekonstrukce je cement aplikován na preparova- ný zub nebo konstrukci a náhrada je přesně umístěna a dotlačena. Přebyt- ky cementu jsou ihned odstraněny a pomocí dentální nitě jsou vyčiště- ny i mezizubní prostory. Odstraníme retrakční vlákno, bylo-li zavedeno a konstrukce je pevně nacemento- vána během vytvrzení světlem ze všech stran odpovídající intenzitou a délkou (20 s pro halogenové lampy a 10 s pro LED lampy o výkonu 800 mW/cm2 ). Po nacementování použijeme skal- pel k odstranění posledních přebytků cementu. Zkontrolujeme a upraví- me okluzi. Na konec drobné úpravy a okraje doleštíme silikonovými špičkami, mezizubními diamanto- vými páskami a sulkus vypláchneme roztokem chlorhexidinu, což podpoří zahojení dásně. Pro názornost uvádím výše dva pří- pady, na obrázcích 19 až 32 cemento- vání keramické inleje a na obrázcích 33 až 45 tmelení keramických fazet. Závěr Cementování je předposledním kro- kem při zhotovování nepřímých náhrad. Umístění nepřímých rekon- strukcí vyžaduje dodržení přísných klinických postupů pro zajištění úspě- chu a dlouhé životnosti. Dosažení těchto cílů zahrnuje porozumění me- chanismu adheze, výhodám a ome- zením současných cementů a výběru nejvhodnějšího cementu v závislosti na typu rekonstrukce, použitému ma- teriálu a klinické situaci. Pro estetické rekonstrukce v barvě zubu je ideální volbou RED bonding s CR cementy. Je potvrzeno četnými studiemi, že celokeramické rekonstrukce mají životnost srovnatelnou s metaloke- ramickými konstrukcemi. Musíme však brát v úvahu to, že metalokera- mické náhrady nejsou tak náročné na použité techniky na rozdíl od celoke- ramických náhrad, jejichž zhotovení je na použité postupy citlivé velmi. Opomíjení základních rozdílů v kli- nické praxi je drahé, frustrující a ne- příjemné a i když lze některé chyby v postupu omluvit, pacient tak tole- rantní nebude. DT Pozn.: Kompletní seznam referencí lze získat u vydavatele. DT pokračování ze strany 5 Obr. 28: Příprava preparovaného zubu: izolace kofferdamem, odstranění provizorní výplně a důkladné čištění kavity pemzou, oplachování, sušení. Inlej je umístěna za použití ve vodě rozpustné NX3 try-in pasty pro ověření odstínu a výběr odpovídající barvy definitivního cementu. – Obr. 29: Příprava prepa- rovaného zubu: Aplikace primeru OptiBond XTR na sklovinu i dentin a plynulé vtírání pod dobu 20 sekund, poté je povrch lehce ofukován 5 s. – Obr. 30: Příprava preparovaného zubu: Aplikace adheziva OptiBond XTR lehkým vetřením po dobu 15 sekund, vysušení vzduchem a vytvrzení světlem po dobu 10 s. – Obr. 31: Technika cementování: vybraná barva světlem tuhnoucího NX3 je vytlačena na inlej nebo přímo do preparované kavity, snažíme se vyhnout vzniku vzduchových inkluzí. – Obr. 32: Technika cementování: po odstranění přebytků cementu a kontrole dosedu je NX3 vytvrzeno světlem po dobu 10 sekund z každé strany. Po nacementování provedeme kontrolu okluze. Všechna místa a hrany přeleštíme OptiDisky a koncovkou Opti1Step (Kerr). – Obr. 33: Dentofaciální pohled zachycující nevyhovující estetiku horních středních řezáků. Obr. 28 Obr. 31 Obr. 29 Obr. 32 Obr. 30 Obr. 33 DT strana 7 INZERCE