Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech & Slovak Edition

5 Cementování nepřímých estetických náhrad konstrukce NX3 chemicky adheruje k většině používaných výplňových a dostavbových materiálů včetně kompozitních materiálů, keramic- kých CAD/CAM bločků, aluminie, zirkonie a kovů, dosahující maxi- mum pevnosti ve smyku více než 30 MPa. NX3 nabízí volbu mezi světel- ným a duálním tuhnutím a umožňuje kvalitně nacementovat i rekonstruk- ce s nízkou prostupností světla, např. konstrukce silnější než 2 mm nebo vysoce opákní (s aluminiovými nebo zirkoniovými jádry). Čím bondovat dentin? Docílit kvalitní vazby zubu s CR cementy vyžaduje použití DVS. Mechanismus adheze pryskyřičných cementů a DVS na rozhraní cement – zub je jak mikromechanická, za- jištěná vytvořením hybridní vrstvy, tak chemická, zapojením kalciových iontů z hydroxyapatitu v zubní tká- ni. Síla vazby DVS by měla být větší než 25 MPa, aby odolala po- lymerizačnímu stresu pryskyřičného cementu. OptiBond XTR (Kerr) je nejnovější samoleptací univerzálně použitelný DVS pro přímé i nepří- mé rekonstrukce. XTR je krok zpět k šesté generaci bondů, eliminující řadu nevýhod stávajících jednoslož- kových DVS sedmé generace. Ve srovnání se sedmou generací DVS, XTR nepotřebuje selektivní leptá- ní sklovinných okrajů díky svým leptacím účinkům na prizmatické i aprizmatické sklovině (Obr. 15 a 16) a je zcela kompatibilní se vše- mi duálně i samotuhnoucími prys- kyřičnými kompozity i cementy. Má pevnost ve smyku větší než většina samoleptacích systémů, přibližně 30 MPa. Další problém se samoleptací- mi DVS je nedostatečná penetrace adheziva do dentinových tubulů po leptání, což je příčinou pooperační citlivosti a velké tloušťky bondu. XTR zatéká hlouběji do dentinových tubulů, snižuje tloušťku bondu na méně než 5 µm, což snižuje poope- rační citlivost (Obr. 17 a, b). XTR lze použít s jakýmkoli CR cemen- tem pro bondování nepřímých este- tických rekonstrukcí a v kombinaci s Nexus NX3 dosahuje vazby k den- tinu o síle až 42 MPa. Postup cementování Jak již bylo dříve zmíněno, téměř polovina rizikových faktorů ovliv- ňujících úspěšné cementování záleží Obr. 15: Málo naleptaný povrch skloviny po aplikaci DVS sedmé generace. – Obr. 16: Výrazně členitý naleptaný povrch skloviny po aplikaci OptiBond XTR. – Obr. 17 a, b: OptiBond XTR hlouběji penetruje do dentinových tubulů a to snižuje tloušťku bondu na pouhých 5 µm, ve srovnání s vrstvou 35 µm silnou u jiných self-etching bondů. Obr. 17bObr. 17a Obr. 18a Obr. 18b Obr. 18c Obr. 18 a–c: OptiBond XTR obsahuje adhezivní monomer a je v přebytku aplikován na povrch keramické rekonstrukce, dosahuje tak chemické adheze na rozhraní cement – rekonstrukce. – Obr 19: Preparace kavity pro inlej na horním prvním moláru. – Obr 20: Otisk v silikonovém otiskovacím materiálu. – Obr. 21: Dočasná výplň in situ. Obr. 19 Obr. 20 Obr. 21 Obr. 22 Obr. 23 Obr. 24 Obr. 25 Obr. 26 Obr. 27 Obr. 22: Sádrový model kavity pro inlej ukazující jasně ohraničené okraje. – Obr. 23: Dokončená inlej ze silikátové keramiky v sádrovém modelu. – Obr. 24: Opatrná manipulace s křehkou inlejí je nutností při přípravě vnitřního povrchu před tmelením. – Obr. 25: Příprava vnitřního povrchu: leptání HF. – Obr. 26: Příprava vnitřního povrchu: oplachování HF a sušení teplým vzduchem, dokud se povrch nejeví křídově bílý. – Obr. 27: Příprava vnitřního povr- chu: aplikace adheziva OptiBond XTR, sušení, vytvrzení světlem a uchování v krabičce nepropouštějící světlo, dokud bude připravován preparovaný zub. DT pokračování ze strany 1 Obr. 16 na postupu práce, který ponechává jen málo místa pro chyby. Cemento- vání může být rozděleno na tří oddě- lené postupy: příprava vnitřní strany rekonstrukce, příprava preparované- ho zubu a vlastní cementování. 1. Příprava vnitřního povrchu re- konstrukce Příprava vnitřního povrchu rekon- strukce záleží na použitém materi- álu a na výběru cementu (RMGI, CR, AR). Preferovaný postup je u silikátových keramik leptání 4–10% kyselinou fluorovodíkovou po dobu 3 minut následovaný apli- kací zahřátého silanu nebo DVS, což zvyšuje odolnost ve smyku mezi ke- ramikou a dentinem na rozhraní den- tin-rekonstrukce. 11 Pozor však na prodloužené leptání HF, které může rozsáhle rozložit částice skleněného plniva v keramice, a to vyhladí po- vrch a zvrátí celý leptací proces. Vý- razné alterace skleněných částic také mohou ohrozit odolnost keramiky. Fluorovodíková a fosforečná kyse- lina nemohou být použity k leptání kovu, aluminie nebo zirkonie, ale lze je použít k očištění jejich vnitřního povrchu, zabráníme tak jeho konta- minaci. Povrchové nerovnosti nebo mikronepravidelnosti vysoce odol- ných keramik musí být vytvořeny již při výrobě. Opískování zirkoniových a aluminiových vnitřních povrchů zůstává kontroverzní. Dodnes nee- xistuje dlouhodobá studie, která by potvrzovala, že opískování zirkonie může vést k transformační změně z tetragonální do monoklinické fáze, zeslabení a snížení předpovídané ži- votnosti rekonstrukce. DT strana 6 Obr. 15