Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech & Slovak Edition

4 Dental Tribune International COPENHAGEN, Dánsko: mezi- národní kliničtí specialisté se sešli na pravidelném kongresu Euro- pean Association for Osseointeg- ration (EAO), aby se seznámili s výsledky nejnovějších výzkumů a s novými produkty v oboru implantologie. Mj. tam maďar- ský výzkumník Dr. Istvan Urban představil nový přístup k horizon- tálně vedené obnově kosti nazvané „sausage technique“. Tato technika využívá za účelem úplné imobilizace částic kostního štěpu vstřebatelnou přirozenou ko- lagenovou membránu a chrání tak oblast augmentace po dobu prvních týdnů hojení, uvedl Urban. Tento postup redukuje potřebné množství autogenní kosti a výrazně eliminuje pooperační potíže pacientů. „Tuto techniku jsem vyvinul spolu s naším týmem na univerzitě Loma Linda. Od té doby jsem v ní vyško- lil mnoho kolegů a získal od nich velmi kladnou zpětnou vazbu,“ řekl Urban v Dental Tribune ONLINE. „Tato technika je překvapivě snad- ná. Právě jsem obdržel od kolegy z Rumunska děkovný dopis s něko- lika fotografiemi případu, který měl úspěšný výsledek. Mám z toho vel- kou radost, protože by bylo zklamá- ním, kdyby tato technika u ostatních lékařů nefungovala.“ Ve své prezentaci Urban představil nový způsob ošetření atrofických bezzubých hřebenů horní čelisti, který využívá „sausage technique“. Uvedl podrobnosti o studii provede- né za účelem posouzení, zda je při horizontální augmentaci hřebenu vhodné použití pomalu vstřebatelné membrány. V rámci studie byly po- užity buď samotné částice autogenní kosti, nebo částice autogenní kosti smíchané s materiálem Geistlich Bio-Oss a vstřebatelnou přirozenou kolagenní membránou Geistlich Bio-Gide. Bylo zjištěno, že použití štěpových materiálů v podobě čás- ti kosti a vstřebatelných membrán k ošetření defektů s ostrými hrana- mi pomocí horizontální augmenta- ce značně snižuje výskyt problémů v průběhu ošetření pacientů s těmito defekty. Nápad provést tuto studii vznikl již dávno. „Po roce 2000 jsme se mylně domnívali, že musíme použít dlou- hodobě vstřebatelnou membránu, takže jsme začali s umělou membrá- nou, ale nebyli jsme s výsledky úplně spokojení,“ řekl Urban. „Nic- méně v této studii se již ukázala být pro horizontální augmentaci hřebe- ne úspěšná směs Geistlich Bio-Oss a autogenního kostního štěpu. Po- zději jsme zjistili, že dokonalou volbou je membrána Geistlich Bio- Gide, protože to celé není o době resorpce, ale spíše o biokompatibi- litě a stabilizaci štěpu. A od prvního Obr. 1: Okluzální pohled na výrazně atrofovaný distální hřeben dolní čelisti. – Obr. 2: Okluzální pohled na tenký distální hřeben dolní čelisti. V keratini- zované gingivě se používá střední krestální řez v plné tloušťce. Z důvodu přístupu pro chirurgický zákrok jsou provedeny dva divergentní vertikální řezy. – Obr. 3: Kost je v místě implantace opatřena několika dekortikačními otvory a z vnější šikmé části hřebenu je pomocí poloviny 4 mm trepanu odebrán autogenní kostní štěp. – Obr. 4: Bukální pohled po aplikaci směsi 1:1 autogenních částic kosti a granulí Geistlich Bio-Oss. Všimněte si, že je membrána Geistlich Bio-Gide před umístěním štěpu zajištěna na hřebenu. – Obr. 5a: Bukální pohled na membránu Geistlich Bio-Gide, která se připevňuje titanovými sponkami. Sponky mají průměr 1 mm, což znamená v kortikální kosti dolní čelisti stabilitu. – Obr. 5b: Okluzální pohled. – Obr. 6: V okostici se provede uvolňující řez, který spojuje dva vertikální řezy, a to v takovém rozsahu, aby bylo dosaženo dostatečné pružnosti. Lalok se poté sešije ve dvou vrstvách. – Obr. 7: Bukální pohled na měkké tkáně tři týdny po bezproblémovém hojení. – Obr. 8: Okluzální pohled na nově tvarovaný hřeben při opětovném otevření po sedmi měsících. – Obr. 9: Byly zavedeny dva implantáty s dobrou primární stabilitou. – Obr. 10: Periapikální RTG snímek po zavedení implantátů. Obr. 11: Konečný výsledek dva roky po implantaci. Kontakt Dr. Istvan Urban Sodras utca 9, Budapest Hungary 1026 Telephone: +36309462103 Fax: +3612004449 e-mail: istvan@implant.hu website: www.implant.hu dne, kdy jsme použili membránu Geistlich Bio-Gide již nedocházelo k občasným defektům, jako je uvol- nění implantátu.“ Podle Urbana není na současném trhu jiná stejně dobrá membrána a reakce na membránu Geistlich Bio-Gide jsou výborné. „Je to velice spolehlivá membrána. Je také důle- žité, aby byli i naši studenti schopni snadno reprodukovat naše výsledky. Takže naše technika není složitá, což je dle mého názoru důležitý faktor.“ Obr. 1 Obr. 6 Obr. 4 Obr. 9 Obr. 2 Obr. 7 Obr. 5a Obr. 10 Obr. 3 Obr. 8 Obr. 5b Obr. 11 Výsledky série klinických případů byli podrobně popsány na sympoziu během kongresu EAO v Copenha- genu. DT Výzkumník z Maďarska představil unikátní techniku augmentace kosti „sausage technique“ Dental Tribune na Facebooku!