Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech & Slovak Edition

2 pocit, že sjednocení profese by bylo příznivou koncepcí, ale poté co jsem ve svém okolí zažil extrémní míru záškodnictví, odkazuji se na ni méně než v minulosti. Někteří další vše- obecní stomatologové zmiňují po- dobné problémy (na on-line fórech) s ochranou rajónu související právě s ortodoncií. V jednom článku byl nedávno pro popis ortodoncie použit termín „křehká věda“, a já určitě souhlasím s tím, že je obtížné prohlásit, právě ortodontisté znají ten „správný způ- sob, jak srovnat zuby“, protože jen málo z nich se dokáže na něčem shodnout. Skutečnost je taková, že školy myšlenek v ortodoncii jsou tak polarizované, jako svatá válka mezi lékaři věřícími myo-centrickým a centrickým vztahům čelistí. Například použití Herbstova aparát- ku nutí TMK k posunu dopředu ve snaze napravit nevyhovující polohu dolní čelisti. Je to, jako by někdo stál na špičkách nohou, aby byl vyšší. Za- tímco v praxi je tento postup běžný, jsou ortodontisté, kteří by tuto tech- niku nikdy nepoužili na svých vlast- ních dětech nebo vnoučatech. Studie se vždy brání závěrům s odkazem na dlouhodobé údaje, ale toto zařízení se používá již 100 let. Dolní čelisti nejsou stimulovány k růstu a pacienti mohou držet jednoduše čelist vpředu v klešťovém skusu, aby se zbavili svých nepohodlných rovnátek. „Vím, že všichni kosmetičtí stoma- tologové NEJSOU fazetovacími na- cisty,…“ Ortognátní chirurgie může být v ně- kterých případech používána příliš často a v některých naopak příliš zříd- ka. Použití TAD (provizorního kotev- ního aparátku), zdá se, nabízí určité přísliby, a zatímco stomatochirurgovi se může zdát náročné trápit se s jeho umístěním, všeobecný stomatolog jej může být schopen umístit jen s malý- mi nesnázemi. Ortodontisté se často třesou při pomyšlení na použití jehly (stejně jako já v době studií), takže když pacient zamíří k stomatochirur- govi, cena stoupá. PŘEDPOJATOST: Zvláštní tenden- ce nebo sklon, zejména pak takový, který brání nezaujatým úvahám nad otázkou; předsudky Takže tento článek je samozřejmě zaujatý stran rozšířených doved- ností všeobecných stomatologů, ale respektuji potřebu nastoupit do boje v podobě ošetření a vzdát se, pokud to případ vyžaduje. V podstatě ne- považuji za dostatečné vzít zavděk jakýmkoli nesmyslem od specialistů, kteří chtějí všeobecným stomatolo- gům diktovat, co mohou a co nemo- hou dělat. Pokud se vám moje myš- lenky nelíbí, máte smůlu, protože ani já nemohu kontrolovat vaše myšlen- ky. Nechci ztrácet svůj čas odůvod- ňováním něčeho, co jsem se rozhodl dělat, a pokud absolvuji kurz spolu s ortodontistou, který prohlašuje, že tedy začne dělat výplně a extrakce, považuji to za skvělé – mohu mít pří- ležitost získat partnera. Při takovém nadšení, jaké pociťuji já v případě STO, si myslím, že je dvoudenní kurz pouze malou ochut- návkou toho, co potřebujete vědět. Je to jako absolvovat dvoudenní kurz sebeobrany a pak si myslet, že umíte něco od všech bojových umění. Pro- blém není v tom, co se naučíte, ale případy se kterými se setkáte, jsou ve skutečnosti mnohem složitější, než si uvědomujete (budete zklamáni!). MUSÍTE absolvovat ucelený orto- dontický kurz, jako je ten vedený Dr. Richardem Littem, a byli byste bláz- ni, pokud byste neabsolvovali také sérii kurzů na téma rehabilitace du- tiny ústní od Dr. Franka Speara nebo Dr. Johna Koise. Ortodoncie se u dospělých týká re- konstrukce celých úst a ošetření opo- třebovaného chrupu je příliš důležité, než aby bylo opomíjeno. V zásadě jsou teď ortodontisté v náročné době, kdy se pokoušejí léčit dospělé s opo- třebovaným chrupem, což já považu- ji za velmi dobré útočiště pro lékaře, kteří jsou připraveni investovat do školení z dalších oborů stomatologie. Viděl jsem ortodontistu pokoušejí- cího se léčit stav pokročilého opo- třebení aparátkem přes celá ústa a výsledek byl naprosto špatný. Na- místo ponechání prostoru pro výpl- ňový materiál lékař posunul krátké zuby na takové místo, jako by byly plné velikosti, takže když jsme chtě- li prodloužit opotřebené řezáky, byl výsledkem distálně otevřený skus. Jednodušším způsobem, jak tento případ řešit by bývalo bylo před za- hájením ortodontické léčby dostavět zuby z kompozita. Kosmetičtí stomatologové mají tendenci všechno fazetovat. Zuby fazetami i rovnají, protože tvrdí, že úprava fixním ortodontickým apa- rátkem trvá tři až čtyři roky. Fazetu- jí zuby, aby zbavili vrásek a bolestí hlavy. Fazetují zuby, aby je vybělili a srovnali. Fazetují zuby, protože se staré fazety zlomily. Přehnané délky ošetření rovnátky jsou často lživé, a je třeba povědomí o nich co nej- dříve změnit a zastavit tak jejich současné zneužívání. Kosmetičtí stomatologové potřebují přeprogra- movat, aby získali odstup a vyčistili si hlavy. A ortodontisté potřebují dát alespoň trochu volné pole svým spo- lupracujícím všeobecným stomato- logům, kteří chtějí nabízet něco málo z ortodoncie. Chytří udržují pozi- tivní vztah a často vysledují nárůst pacientů získaných na doporučení stomatologa poskytujícího základní péči. Vím, že všichni kosmetičtí sto- matologové NEJSOU fazetovacími nacisty, a NE VŠICHNI ortodontisté říkají pacientům, že ortodoncie pro- váděná všeobecnými stomatology způsobuje resorpci kořene. Mým návrhem na rozbití estetické posedlosti je „kosmetický detox“, který je však velmi obtížný, pokud jste své vzdělání zaměřili na estetic- kou stomatologii. Nejjednodušším způsobem, jak to udělat, je odebrat keramické fazety z nabídky již ve fázi plánování ošetření. Kompozitní pryskyřice s ortodontickou léčbou lze použít konzervativnějším způ- sobem a poskytnete tak téměř úplné středně až dlouhodobé řešení. Jakmile budete lpět pouze na jedné sérii vzdělávacích programů, začne- te shromažďovat předsudky, které deformují vaše myšlení. Zjistíte, že názory ve stomatologické profesi jsou tak různorodé, jako náboženství a politické přesvědčení v rámci ce- lého světa. Zastánci různých filozofií mohou být velice přesvědčiví, ale myslím si, že každý lékař by měl mít odstup a vytvořit si vlastní filozofii, která klade na první místo pacienta. V případě průměrného pacienta to znamená, že na- bídnete rychlé, cenově dostupné, reverzibilní a kon- zervativní ošet- ření. Na přesvěd- čování lidí o tom, že jsou fazety lepší, než skuteč- né zuby, byly vy- naloženy miliony. Jsem proti tomu. Keramika není tak dobrá jako zdravá sklovina, ani teď ani nikdy jindy. Samozřejmě, je to materiál, který má svůj účel, ale často se používá jen za účelem na- plnění kapes sto- matologů. Takže, abych zre- kapituloval tento přístup k posky- tování péče, navr- huji absolvovat STO kurz v jednom ze dvou šestiměsíčních programů, doplnit jej o kompletní ortodontický program (ideálně vedený ortodontis- tou, který vyučuje postgraduální stu- denty), absolvovat program na téma rekonstrukce celých úst (nebo mini- málně opotřebených prvků chrupu), a poté, chcete-li, můžete absolvovat ještě kurz kompozitních technik. Osobně nemám příliš v oblibě speci- ální kompozita, protože moji pacienti nemají lupu ani nechtějí platit dvoj- násobek za pokrokovou mikrosko- pickou estetiku. Co pacienti nenávi- dí, jsou kompozita, která se odlamují/ zabarvují. To mě vede k používání Clerafil AP-X PLT (Kuraray – zatím mi za reklamu neplatí!). Připevnění kompozita z volné ruky je nejlepším způsobem, jak být schopen sledovat obrysy zubů, takže myšlenka vos- kové modelace je zbytečná, zvláště pak pokud bude vhodná ortodontická léčba. Zdá se mi, že odstín XL Clearfil má chameleon efekt, který funguje u vět- šiny odstínů zubů. Pokud je žádoucí světlejší odstín, lze využít techni- ku cut-back a upravit tak výsledný vzhled pomocí jiného odstínu/ma- teriálu, jako například 3M Supreme (3M ESPE). Podle mého průskumu literatury s klinickými zprávami je tato značka kompozita v klinickém užití zvláště stabilní a mám těžko rekonstruova- telné případy, které i po pěti letech služby stále ještě drží. Kompozitum se moc dobře neleští, takže jsem začal jako konečnou glazuru použí- vat G-Coat, zejména pak u kuřáků. Pacientovi jednoduše vysvětlím, že když se mu výplň zlomí, je na ni 50procentní záruka po dobu prvních 12 měsíců, nezávisle na tom, jak ke zlomení došlo. V případě ortodontické léčby bys- te měli, jak již bylo zmíněno výše, ještě před umístěním aparátku zkusit dostavět všechny opotřebené zuby. Protože budete schopni zuby posu- nout trojrozměrně, jednoduše zuby DT strana 3 Srovnání frontálních zubů je dokončeno během extrémně krátké doby. V tomto případě byl postranní řezák odkloněn za pouhé 3 ½ měsíce. (DTI/Fotografie M. Zuk, Kanada). tek. Říkám konkrétně „krátkodoběj- ších“, protože se musíte neustále po- koušet dosáhnout cíle co nejrychleji, neboť lidé nenávidí nošení rovnátek a snímatelné aparátky jsou často pří- liš pomalým řešením nebo neposky- tují lékaři dostatečnou kontrolu nad posuny zubů. Existuje mnoho zubních lékařů, kteří podporují STO, ale já jsem si vyvi- nul svůj vlastní systém ještě předtím, než jsem slyšel o všech jiných, takže mám v lecčem jiné nápady. Upřímně řečeno, vyrovnání a srovnání jed- noduchých ortodontických případů je snadné a naučíte se mu i jen na krátkých kurzech, které lékaři (Dr. Swain, Dr. Barr nebo Dr. De Paul) vedou, zdá se, velmi dobře. Raději bych zůstal na okraji i těchto tvůrců trendů a nabídl svůj vymykající se pohled na věc v méně podnikavém duchu. U takto oblíbených kurzů, jakými kurzy STO zajisté jsou, je nicméně určitý potenciál pro zneužití zubní- mi lékaři, kteří sice mají víkendový kurz, ale žádné jiné odborné školení v ortodoncii. Zatímco já bych raději viděl zubní lékaře dělat více orto- doncie než fazetování, jsou obavy ortodontistů z ortodoncie prováděné všeobecnými zubními lékaři částeč- ně omluveny. Při absolvování kurzů společně s or- todontisty a četbě jejich časopisů je zřejmé, že se zde vyskytují negativní postoje vůči všeobecným stomato- logům, kteří se odvažují používat u svých pacientů rovnátka. Mám DT pokračování ze strany 1 Dr. Zuk je také známý jako bláznivý zubní lékař, který koupil zub Johna Lennona. (DTI/Fotografie zveřejněna se svolením Sandry Olson, Kanada).