Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech & Slovak Edition

www.dental-tribune.comročník 9, č. 1/2013 MK ČR E 16557, ISSN 1801-7096 Nekosmetická stomatologie Jste připraveni zmenšit svoji závis- lost na keramických náhradách? Dr Michael Zuk, Kanada Cementování nepřímých estetických náhrad Dr. Irfan Ahmad, UK Výzkumník z Maďarska představil unikátní techniku augmentace kosti „sausage technique“ Dental Tribune Internationalstrana 1–3 strana 1–7 strana 4 DT strana 2 DT strana 5 Cementování nepřímých estetických náhrad Dr Michael Zuk Kanada Nekosmetická stomatologie Jste připraveni zmenšit svoji závislost na keramických náhradách? „Je čas přijmout výraznou změnu ve filozofii…“ Zatímco existuje pouze několik příležitostných odkazů týkajících se obav z nadužívání keramických náhrad, existuje v odborných sto- matologických publikacích mnoho článků chlubících se rekonstruk- cemi zubů před a po, které byly z mého pohledu vyhovující i před nákladným zákrokem. Nebudu tvrdit, že neexistují lidé, kteří mají skutečněnepříznivývzhledúsměvu a kteří mohou značně těžit z kos- metické stomatologie, ale až příliš často se právě zuby stávají snad- nou obětí lidí s narušeným vnímá- ním vlastního tělesného vzhledu. Pro tuto poruchu jsem použil vymy- šlený termín „úsměvorexie“, která, zdá se, postihuje více než jiné pře- devším mladé atraktivní ženy. Ote- vřete-li stránky jakéhokoli časopisu vydávaného Americkou asociací pro kosmetickou stomatologii, zce- la nepochybně naleznete minimál- ně jednu až dvě takovéto pacientky s rozsáhlým ošetřením pomocí fazet, kterému by se dalo v případě nestran- ného odborného poradenství snadno vyhnout. Problém je, že příliš mnoho stomatologů zasvětilo své životy čis- tě kosmetické stomatologii, která je často založena na použití keramiky coby všeléku. Smutné je, že mnoho kosmetických stomatologů považovaných za špičky v oboru používá svoji dobrou pověst jako licenci k vrtání. Pokud si chce stomatologická profese udržet svoji úroveň bezúhonnosti, je na čase při- jmout významnou změnu ve filozofii. Údržba rtů pro záchovnou kosmetic- kou stomatologii nic neznamená. V případě provozování skutečné „ne- kosmetické stomatologie“ musí zub- ní lékař odstoupit od keramiky a vy- užívat k rekonstrukcím opotřebených hran zubů kompozita v kombinaci s ortodontickou léčbou upravující postavení zubů. Tento způsob ošetření nemusí být nerentabilní. Nemusí být určen pouze pro ty nejjednodušší případy – ve skutečnosti lze takto na vysoké úrovni řešit velmi složité případy, spolupracuje-li vzájemně více oborů stomatologie. Spolupráce specialistů může být jednou z alternativ, ale u pa- cientů s omezeným rozpočtem nebo v obtížně dostupných oblastech, může za zlomek nákladů nabídnout srovnatelné výsledky i všeobecný stomatolog školený v moderních me- todách ošetření. Za málo peněz hodně muziky – krátkodobější ortodoncie (STO) Pojďme rovnou k věci: jste-li vše- obecný stomatolog a chcete-li obo- hatit svoji praxi o řadu nových možností, směle nahlédněte do říše moderních krátkodobějších rovná- Dr. Irfan Ahmad UK CR cementy jsou doporučené pro jednovrstvé, neretentivní rekon- strukce ze silikátové keramiky (nízká pevnost v ohybu 100 až 300 MPa), protože poskytují zvýšenou translucenci, za předpokladu, že bar- va zubních tkání je akceptovatelná. Tyto keramiky lze leptat kyselinou fluorovodíkovou (HF), což zvýší mechanickou odolnost, a když jsou ošetřeny silany (obr. 14 a–c), vytvoří silika-silanovou vazbu na rozhra- ní cementu a povrchu náhrady. CR cementy však musí být používány v kombinaci s odděleným DVS buď total-etch nebo self-etch systémem. Konvenční pryskyřice mají řadu barev a try-in past pro přesný výběr odstínu. Světlem tuhnoucí CR mo- pokračování z DT 4/2012 hou být použity pro rekonstrukce o tloušťce 1,5–2 mm nebo slabší, du- álně tuhnoucí CR pro tloušťku větší než 2 mm nebo náhrady s opákními jádry, což rozšiřuje jejich klinickou aplikaci. NX3 Nexus (Kerr) je CR cement do- stupný v celé škále odstínů, umož- ňující přesný výběr barvy. Jeho try-in pasty přesně korespondují s odstínem definitivního cementu, což zajistí možnost správného posou- zení a výběru barvy. Dalšími výho- Nezapomeňte si předplatit StomaTeam na rok 2014 399 Kč ZA 6 VYDÁNÍ ČASOPISU www.stomateam.cz dami NX3 jsou barevná stálost v čase a kompatibilita s většinou DVS sed- mé generace. Hlavním problémem pryskyřičných cementů, hlavně těch duálně tuh- noucích, je stárnutí barvy ve smys- lu posunu barvy lehce dožluta pod translucentní estetickou rekonstruk- cí. To je zapříčiněno aminy inicio- vanou reakcí světlem aktivovaných látek. Ke zmírnění tohoto efektu NX3 Nexus obsahuje bezaminové redox (oxidačně-redukčné) iniciáto- ry, které zajišťují barevnou stálost. Je také nezbytné, aby CR a DVS byly kompatibilní. Kompatibilita je problémem především u samolepta- cích DVS kvůli reziduální kyselé in- hibiční vrstvě, která zpomaluje nebo zabraňuje tuhnutí duálních nebo světlem tuhnoucích pryskyřičných cementů. NX3 má výbornou kom- patibilitu s bondy sedmé generace pro total-etch techniku a self-etch DVS bez vyžadování aktivátoru pro duálně tuhnoucí adheziva. Toto zjednodušuje klinický protokol a za- jišťuje předvídatelnou vazbu na roz- hraní cementu a zubu a v kombinaci s DVS pevnost ve smyku přibližně 34 MPa pro dentin a 30 MPa pro sklovinu. Na rozhraní cementu a re- Obr. 14: Aplikace silanizačního prostředku na adhezivní povrch rekonstruk- ce ze silikátové keramiky, která zajistí vytvoření silika-silanové vazby, a tím chemické adheze na rozhraní cement – rekonstrukce. Obr. 14 INZERCE