Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

DENTAL TRIBUNE The World's Dental Newspaper - Netherlands Edition jaargang 3 | nummer 4mei 2013 www.dental-tribune.nl “Patiënten zijn veeleisender geworden” Interview met prof. dr. Joost Roeters Pagina 4-6 “IJsman” had rampzalig gebit ’s Werelds oudste mummie leed aan parodontitis Pagina 13 Effectiviteit van tandenpoetsen Onderzoeksartikel over borstels en technieken Pagina 15-16 “Kies bij bleken de weg van de geleidelijkheid” Gezien deze ontwikkelingen heeft de cosmetische tandheel­ kunde momenteel met twee te­ gengestelde tendensen te maken. Enerzijds wijzen cijfers en geluiden uit de markt uit dat vooral duur­ dere, niet direct noodzakelijke be­ handelingen worden uitgesteld of geannuleerd. Anderzijds leven we in een tijdperk waarin de uiterlijke verzorging steeds verder aan be­ lang lijkt te winnen en de markt voor bleekbehandelingen, facings en orthodontie sterk groeit. Prof. dr. Joost Roeters (ACTA) verwacht dat dure cosmetische behandelingen de komende ja­ ren in Nederland minder vaak uitgevoerd zullen worden. De prominente hoogleraar in de ad­ hesieve tandheelkunde bena­ drukt echter dat esthetiek in de mondzorg een cruciale rol blijft vervullen. “Ook bij reguliere be­ handelingen komt esthetiek kij­ ken. Het is een leuke kant van de tandheelkunde, want je kunt met weinig invasieve ingrepen iemand ontzettend blij maken,” vertelt hij in deze editie van Den- “Veelbesproken rapport van NZa was ondeugdelijk” UTRECHT – De rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van juni 2012 was op meerde­ re punten “ondeugdelijk”, stelt de Vereniging van Arts en Auto (VvAA) in een brief aan minis­ ter Schippers van Volksgezond­ heid, Welzijn en Sport. De VvAA baseert zich op een door de ver­ eniging ondersteund onderzoek van onafhankelijk adviesbureau MSNP. Het rapport van de NZa, waarin werd gesuggereerd dat de mondzorgtarieven bijna 10% wa­ ren gestegen, leidde ertoe dat het experiment met vrije prijzen in de mondzorg al na een jaar werd be­ eindigd. Analyse van de gebruikte data biedt geen ondersteuning voor de door de NZa gepresenteerde re­ sultaten. Daarom is volgens de VvAA het experiment onterecht stopgezet. Voorzitter Rob Bar­ nasconi van de NMT is verbijs­ terd. “Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht. Als het ver­ trouwen in de NZa geheel weg­ valt, ontstaat er een groot pro­ bleem voor zowel patiënten als zorgverleners.” De NZa blijft ach­ ter de conclusies uit de Markt­ scan Mondzorg staan. Volgens adviesbureau MSNP zijn er fouten gemaakt bij drie van de vier onderzoeksstappen. In het rapport ‘Review Marktscan Mondzorg’ wordt gesteld dat de NZa is uitgegaan van de verzeker­ de declaraties, waardoor de jeugd­ mondzorg is oververtegenwoor­ digd. “Dit hoeft geen probleem te zijn, maar de behandel­ en kos­ tenstructuur van de jeugdmond­ zorg wijkt af van de mondzorg aan volwassenen,” aldus het rapport. Ook zijn bij het clusteren van losse declaratieregels zowel codes niet meegenomen (niet geteld) als sommige behandelingen niet goed geïdentificeerd. Hierdoor is volgens de NZa bijvoorbeeld bij de wortelkanaalbehandeling bij maar 26% van de patiënten loka­ le anesthesie toegepast. “We we­ ten echter allemaal dat een verdo­ ving bij zo’n behandeling eerder regel is dan uitzondering,” aldus Edwin Brugman, directeur van de VvAA, in De Telegraaf. Het rapport concludeert dat de NZa door de combinatie van te­ kortkomingen in de analyse een onjuist beeld heeft geschetst van de prijsontwikkeling in de mond­ zorg. De onbewerkte dataset van Famed, waarin zowel verzekerde als onverzekerde zorg vertegen­ woordigd is, geeft een duidelijk afwijkende prijsontwikkeling in de mondzorg weer. Daaruit blijkt dat een wortelkanaalbehandeling niet 40,6% duurder, maar juist 1,0% goedkoper is geworden. De prijs van vullingen is niet met 21,8% gestegen, maar met een prijsontwikkeling tussen 2,8% en 9,8%, afhankelijk van het wel of niet meetellen van de extra ‘gratis’ verdovingen. De NZa heeft in april een con­ ceptversie van het rapport ontvan­ gen en meldt dat de conclusies uit de Marktscan Mondzorg overeind blijven. “De conclusies die de on­ derzoeker trekt in het conceptrap­ port zijn wat de NZa betreft on­ volledig en onjuist.” Volgens de zorgautoriteit doet onderzoeker ir. Bas van den Heuvel van MSNP onjuiste aannames en is hij on­ duidelijk over de manier waarop hij zijn data selecteert en bewerkt. De NZa verklaart voor haar marktscan de uitkomsten op basis van de Vektis­data > lees verder op pagina 3 tal Tribune (zie pagina 4­6). Roeters vindt het “flauwekul” dat mondhygiënisten tegenwoor­ dig geen bleekbehandelingen meer mogen uitvoeren. Hij kan zich wel goed vinden in de ove­ rige nieuwe Europese wetgeving, die voorschrijft dat bleekmid­ delen maximaal 6% waterstof­ peroxide mogen bevatten. Hij is namelijk geen voorstander van in­office­bleaching. “Dat levert een snel, maar wel minder duur­ zaam resultaat op. Als je voor een bleekbehandeling gaat, kies dan de weg van de geleidelijk­ heid.” In deze weg is een belang­ rijke rol weggelegd voor thuisble­ ken. Bij het uitvoeren van een bleek­ behandeling is een goede kleur­ bepaling cruciaal. Daarom vindt u in dit nummer een interessant fragment uit het recent versche­ nen boek De essentie van kleur in de esthetische tandheelkunde. Hierin leest u over nieuwe tech­ nische mogelijkheden die u bij de kleurbepaling ter beschikking staan. ■ VAN DE REDACTIE UTRECHT – Het consumentenver­ trouwen in Nederland bevindt zich al enige tijd op een histo­ risch laag niveau. Hierdoor blij­ ven de bestedingen achter en dat is slecht nieuws voor de rijksbe­ groting en het bedrijfsleven. Ook de mondzorgbranche merkt dat de consument de hand op de knip houdt: in 2012 was al sprake van een omzetdaling en het heeft er alle schijn van dat de trend zich in 2013 doorzet. Kleurbepaling is een cruciale stap voor de indicatiestelling én het resultaat van een bleekbehandeling (zie pagina 8-9).