Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

ТЕхНОЛОГИИ Клинична дигитална дентална фотография д-р АМит пАтел, великобритАния В ъв време, когато пациентите по- ставят изклю- чително високи изисквания към денталните лекари, а съдеб- ното разрешаване на въз- никнали спорове е ежедне- вие, особено по отношение на козметичната дентална ме- дицина, необходимостта от съхраняване на подходяща- та документация придобива все по-голямо значение. Кли- ничната фотография е важен инструмент в общата прак- тика за документиране на проведеното лечение, особе- но при предявяване на висо- ки естетични и козметични изисквания от страна на па- циентите1 . в областта на клинична- та фотография и на акаде- мичните презентации през последните десет години на- стъпиха съществени проме- ни2 . в миналото презента- циите на диапозитиви бяха златният стандарт както в областта на общата, така и на денталната медицина. През изминалото десети- летие напредъкът в цифро- вата фотография, мултиме- дийните системи и компю- търните програми за диги- тални презентации предиз- вика революция в методите на обучение. Преди развитието на ци- фровата фотография заку- пуването на специализира- но 35-милиметрово дентал- но фотографско оборудване и аксесоари беше скъпа инвес- тиция, която си позволяваха най-често дентални лекари, увличащи се по фотография- та3 . С масовото разпростра- нение на дигиталните фото- апарати тяхната цена спад- на значително. Това ги на- прави по-достъпни за пове- чето дентални лекари в еже- дневната им практика. Ос- новните предимства на ци- фровата пред лентовата фо- тография са незабавното ви- зуализиране на заснетия об- раз, намалените разходи за проявяването му и относи- телно лесното боравене с ди- гиталните фотоапарати. Трудно е да сме постоян- но в крак с всекидневния тех- нологичен прогрес и не очак- вайте новият ви фотоапа- рат да е актуален десети- летия напред; само след ня- колко години той вече ще е морално остарял. С течение на времето и с усъвършенст- ването на нашите умения и познания в областта на ден- талната фотография въз- никва стремеж към подобря- ване на постигнатите от нас резултати. Ето защо ре- инвестирането в нови тех- нологии е част от предизви- кателството в търсене на съвършенството. Едно от най-големите предимства на цифровата фотография е възможност- та за незабавно визуализи- ране на заснетите снимки и за разнообразните начи- ни за тяхното редактиране, като подобряване на яркост- та и контраста, изрязване, промяна в нюанса и насите- ността, добавяне на текст и символи с помощта на спе- циални компютърни програ- ми. видове фотоАпАрАти Цифровите огледално-ре- флексни (digital single-lens reflex (DSLR)) фотоапарати са най-съвременните фото- апарати за полу- и професи- онално приложение (фиг. 1а и б). Напоследък повечето во- дещи производители на фо- тоапарати пуснаха на паза- ра достъпни DSLR фотоапа- рати, с чиято помощ посте- пенно бихме могли да при- добием и развием умения за клинична фотография и да повишим стандартите в сво- ята практика. DSLR фотоапаратите имат възможност за смяна на обективите, включително използването на макро- и те- леобективи, метрични обек- тиви и на допълнителни кръ- гови или двойни светкавици. Могат да се избират и фо- тоапарати с ръчна настрой- ка на фокуса или такива с автофокус. въпреки че съвре- менните фотоапарати имат възможност да контролират редица ключови параметри на експозицията и настрой- ките на светкавицата, те обикновено могат да бъдат зададени и ръчно. Тези фотоапарати поня- кога са скъпи и обемисти за приложение в клиничната фо- тография. На пазара се пред- лага достатъчен избор на ци- фрови фотоапарати от типа „насочи и снимай“, които са на разумна цена и които за- снемат отлични клинични фотографии дори и в макро- режим. Аз използвам Nikon Coolpix 4500 (фиг. 2 и 3) от 2003 година, който позволя- ва заснемане на макрофото- графии до 2 см от обекта и с който съм получавал много добри резултати (фиг. 6–14). Предимствата на фото- апаратите тип „насочи и снимай“ пред DSLR камерите са, че те са по-компактни и леки и работят добре при по- вечето клинични ситуации. Освен това нямат нужда от смяна на различни обективи. терМинолоГия нА цифровите фотоАпАрАти Дигиталните фотоапара- ти заснемат образите под формата на елементи, наре- чени пиксели. Един мегапик- сел е равен на един милион пиксела. Колкото повече пик- сели се съдържат в едно изоб- ражение, толкова по-голяма е разделителната способност (резолюция) на снимката. Ре- золюцията има значение ос- новно за размера на принти- ране и за подробностите от снимката, които могат да бъдат установени при визу- ализирането є върху монитор със 100% увеличение. Снимките с повече мега- пиксели дават по-добри ре- зултати при отпечатването им. Много любители и профе- сионални цифрови фотографи изрязват своите фотографии, като понякога драматично намаляват техния размер, за да се фокусират върху ключов елемент от снимката. Оче- видно колкото повече пиксе- ли има в една снимка, толко- ва повече тя може да бъде из- рязана, без да се влошава съ- ществено качеството на изо- бражението. Според мен шест мега- пиксела са достатъчни за из- ползване в клиничната диги- тална фотография. Те дават възможност за приложение на снимките за презентации пред пациентите и за лекции с помощта на компютър- ни програми като Microsoft PowerPoint (www.microsoft. com) или на общодостъпни програми в интернет като OpenOffice (www.openoffice. org) и да се принтират фо- тографии в задоволителен размер (300 x 450 мм) за пос- терни презентации. Снимките могат да бъ- дат съхранявани например на CompactFlash карта (CF карта) или на Secure Digital карта (SD карта). Съществу- ват различни видове файлове (RAW, JPEG и TIFF) за различ- ни цели. RAW файлът може да бъде сравнен с образа вър- ху експониран, но непроявен филмов кадър. С него фото- графът може да постигне максимално качество на об- раза в момента или по-къс- но, Този формат се използва най-вече в професионалната фотография. JPEG файлът е компресиран файл, който при запазване в паметта влоша- ва качеството си. Това пони- жава качество на фотогра- фиите и намалява обема на файла. За редица приложения обаче качеството на образа е повече от задоволително. По- малкият обем на файла уле- Фиг. 1a и б Canon EOS 40D 105 mm обектив с кръгова светкавица и двойна светкавица (SLR); фиг. 2 Nikon Coolpix 4500 (тип „насочи и снимай“); фиг. 3 Nikon Coolpix 4500 с кръгова светкавица („насочи и снимай“). Фиг. 4 Малката апертура дава широка дълбочина на рязкост; фиг. 5 Голямата апертура дава тясна дълбочина на рязкост. Фиг. 6 Фронтален изглед. Фиг. 1а Фиг. 4 Фиг. 5 Фиг. 6 Фиг. 1б Фиг. 2 Фиг. 3 Фиг. 7 Фиг. 11а Фиг. 11б Фиг. 12 Фиг. 13 Фиг. 8 Фиг. 9 Фиг. 10 Фиг.11a Изглед с огледало отдясно; фиг. 11б Дясна страна с ретрахирани устни и без огледало; фиг. 12 и 13 Черният фон подобрява качеството на снимките и подчертава транслуцентните зони на зъбите. Фиг. 7 Изглед с огледало отдясно; фиг. 8 Изглед с огледало отляво; фиг. 9 Оклузален изглед на горна зъбна дъга с огледало; фиг. 10 Оклузален изглед на долна зъбна дъга с огледало. 9