Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

ПРАКТИКА•ЕНДОДОНТИя нициста да въведе разтвор за промивки в пулпната ка- мера и да го активира при движението му в апикална посока. Накрайникът IrriSafe от Satelec (Acteon; фиг. 7) е пасивeн ултразвуков инстру- мент, който се поставя във всеки канал и се движи дву- посочно във вертикално на- правление за три цикъла по 20 секунди. Установено е, че пасивната ултразвукова ири- гация промива латералните канали по-добре на 4.5 и 2 mm от работната дължина в сравнение със самостоятел- ното промиване със сприн- цовка25 . Демонстрирано е, че това пасивно ултразвуково промиване може да отстра- ни дентинови отпилки до 3 mm пред върха на накрайни- ка в апикална посока в прави или криви канали26 . Тези дан- ни показват, че ефективни- ят поток на ириганти може да помогне за почистването на зъби с промени във фор- мата на канала след първо- началното кореново лечение. Следният пример (фиг. 8a–c) със сребърен щифт, с голям щифт в дисталния ка- нал и с апикално транспор- тиране в медиалния корен демонстрира успешния оз- дравителен процес, настъпил след прелекуването с подхо- дяща дезинфекция на корено- во-каналната система. Този случай илюстрира причина- та прелекуването да е основ- ният терапевтичен избор при неуспех от ендодонтско- то лечение. След почистване- то и дезинфекцията на коре- ново-каналната система се използват подходящи мето- ди за запълване на канално- то пространство. Топлата вертикална техника, използ- ваща гутаперча или смола с подходящ сийлър, осигуря- ва цялостно запълване на до- бре почистените и оформени канали. Окончателното въз- становяване трябва да оси- гури подходящо запечатва- не на пулпната камера, за да се предотврати коронарното микропросмукване. Настоящите данни по- казват, че можем ефектив- но и успешно да прелекуваме зъби с предходно ендодонт- ско лечение. Доказателства- та от литературата показ- ват, че специфични бакте- рии, като E. faecalis, са спо- собни да преживеят в един вече обтуриран канал. Из- ползването на дентални ми- кроскопи, ултразвукови ин- струменти, ириганти, ма- шинни NiTi инструменти и подходящи обтуровъчни ма- териали подобрява възмож- ностите ни да постигнем добър оздравителен процес след релечението. Тъй като се стремим да съхраним ес- тествените зъби на наши- те пациенти, ендодонтско- то релечение трябва да бъде първи избор за пациентите с рецидив след кореново лече- ние. Пълен списък с библиографията е на разположение при издателя. Д­р Брет Е. Гилберт има посто- янна прак- тика, спе- циализирана в областта на ендодонтията, в Нил, Илинойс, САЩ. С него мо- жете да се свържете на: kingendo@kingendo.com. Информация за автора: Фиг. 7: Накрайникът IrriSafe от Satelec. (Предоставена от Acteon Group, France); фиг. 8a: Зъб #46 със сребърен щифт в медиалния канал и щифт в дисталния канал. При препарирането медиалният канал е транспортиран към медиалния. Вижда се слаба сянка на периапикална лезия; фиг. 8b: Постоперативна рентгенография; фиг. 8c: Контролен преглед след петнадесет месеца. (Предоставена от д­р Брет Е. Гилберт) Фиг. 7 Фиг. 8a Фиг. 8b Фиг. 8c 8