Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

ПРАКТИКА•ЕНДОДОНТИя Бизнес партньор за България - АЛБА ТМ 1233 София, ул. Клокотница 35-37, вх. Г Тел. /Факс: 02-9315434, 02-8320067 e-mail: carestream_albatm@abv.bg www.albatm-carestream.com NEW CS 8100 ИЗТЪНЧЕН УСЪВЪРШЕНСТВАН ВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕТЕ В ЕЖЕДНЕВНАТА ПРАКТИКА ПАНОРАМЕН АПАРАТ С УНИКАЛНА 2D+ ТЕХНОЛОГИЯ но способността му да на- влиза в денталните тубули и да се свързва с колагенните влакна13 . Освен това той е резистентен към калциевия хидроксид, поставен в канал- ната система, който е меж- динна вложка за подпомагане отстраняването на микро- организмите и техните про- дукти (като липополизахари- ди) от каналното простран- ство14,15 . Устойчивостта на E. faecalis към действието на калциевия хидроксид се дължи на способността му да изпомпва водородни йони чрез протонна помпа. водо- родните йони се свързват с хидроксидните йони от кал- циевия хидроксид и неутра- лизират високото рН16 . E. faecalis устоява на действие- то на калциевия хидроксид и чрез интегрирането си в за- щитната структура на био- филма. Защитата на бакте- риите в матрикса на биофил- ма възпрепятства контакта им с промивните течности и с медикаментите и подпома- га кооперирането между бак- териите за повишаване на преживяемостта им17,18 . На- личието на E. faecalis е добре документирано, но неговата роля в обострянето след ен- додонтско лечение предстои да бъде категорично доказа- на19 . Факторите, обуславя- щи неговата вирулентност, обаче хвърлят светлина вър- ху механизмите, благопри- ятстващи резистентност- та на бактериите, а наши- те клинични техники трябва да бъдат насочени към тях- ното елиминиране. ятрогенните факто- ри при първоначалното ко- реново лечение могат да бъ- дат причина за вътреканал- на бактериална инфекция. Те могат да включват перфо- рация, непълно почистване и механична обработка, неа- декватно разширение на ка- нала, пропуснати канали, об- разуване на праг, транспор- тиране на канала, свръхпре- париране, както и запушване на канала с отпилки или счу- пен инструмент. Неизползването или из- ползването на прекалено ма- лък обем от подходящ ири- гант, като натриев хипо- хлорит, е ятрогенна греш- ка. Установено е, че 6% на- триев хипохлорит има сил- но антимикробно действие и може да разтвори тъкани- те и да разруши бактериал- ния биофилм20,21 . Тези му ка- чества на иригант са идеал- ни за отстраняване на рези- дуалните бактерии и на ос- татъчните тъкани. Използ- ването на кофердам за изо- лиране на работното поле е стандарт в ендодонтско- то лечение. Неизползването му може да бъде една от ос- новните причини за неуспех от ендодонтското лечение. Следният случай илюстрира възможността да се ревизи- ра едно неуспешно ендодонт- ско лечение и да се постигне успешен оздравителен процес (фиг. 3a–в). клиничен приМер Неплътното коронарно възстановяване е честа при- чина за неуспех на ендодонт- ското лечение. Ненавремен- ното поставяне на ефектив- на херметична реставрация може да доведе до реконта- минация на кореново-канал- ната система вследствие на коронарно просмукване. Про- смукване под ръбовете на по- ставена коронка също може да е причина за навлизане- то и поселването на бакте- рии. Кариозните тъкани на зъб с проведено ендодонтско лечение са друг източник на бактериална контаминация. Структурното увреждане на зъба от травма, спукване или фрактура може да осигу- ри входна врата за бактери- ална инвазия в кореновия ка- нал. Нашите пациенти но- сят отговорност за лично- то си орално здраве и тряб- ва да използват ефективни техники за поддържане на орална хигиена. Пренебрег- ването є може да е причина за неуспех дори и на най-до- бре проведеното кореново-ка- нално и ресторативно лече- ние. С предизвикателствата, които поставя бактериална- та контаминация пред кли- ницистите, техниките, из- ползвани при релечението, трябва ефективно да елими- нират бактериите и субст- ратите за тяхното разви- тие. Използването на ден- тален микроскоп и ултразву- кови инструменти позволя- ва на денталните лекари да разкрият цялата анатомия на кореново-каналната сис- тема, за да осигурят пълно- то є почистване. Следният клиничен случай (фиг. 4a и б) илюстрира мащабите на ка- налното пространство, кое- то е оставено непочистено по време на първоначалното кореново лечение, като не е обработен адекватно медио- вестибуларният канал и не е локализиран и почистен вто- рият медио-вестибуларен ка- нал. Ендодонтските ултраз- вукови накрайници са високо- ефективни за отстраняване- то на изграждания, запълва- ния с пасти, на щифтове и на сребърни щифтове, как- то е демонстрирано на фигу- ра 5. Тези инструменти да- ват възможност да се съхра- ни кореновият дентин, като осигуряват превъзходна ви- димост под оперативния ми- кроскоп и значително подо- бряват успеха от релечени- ето на каналите (фиг. 6a–в). Източник на топлина като накрайника на System B (Axis, SybronEndo) е ефективен за отстраняването на гута- перча и на смолисти матери- али от коронарната трета. С ръчни и машинни канални инструменти могат да се отстраняват каналопълнеж- ни средства и да се обрабо- тят каналите до необходи- мата дължина. Съвременни- те NiTi машинни инструмен- ти са с висока еластичност и са устойчиви на фрактура, като позволяват безопасно и ефективно механично разши- рение на апикалната трета на кореновия канал, без да се променя естествената му морфология, която позволява ефективна иригация за дос- тигане на сложната апикал- на кореново-канална анато- мия, където бактериите са труднодостъпни за почист- ващите процедури. След като каналите са локализирани и препарирани, възможността за извършва- не на ефективно промиване е най-важната предпостав- ка за успеха на цялото ле- чение. Разтворът за промив- ки въздейства върху бакте- риите, които се стремим да отстраним. Независимо че натриевият хипохлорит е мощен и доказан антимик- робен агент и разтворител на тъкани22 , установено е, че 2% разтвор на хлорхекси- дин предотвратява адхези- ята на E. faecalis към ден- тина23 . EDTA 17% се използва често като ефективно сред- ство за отстраняване на размазания слой24 . Ето защо механичното почистване и инструментиране на кана- ла осигуряват път за след- ващите многократни ирига- ции с химични агенти в дъл- бочина на канала. Пасивното ултразвуково промиване позволява на кли- Фиг. 3a Фиг. 4a Фиг. 6a Фиг. 3b Фиг. 4b Фиг. 6b Фиг. 3c Фиг. 5 Фиг. 6c Фиг. 3a: Зъб #46 е със слаба сянка на периапикална лезия и с данни за незадоволителни почистване, механична обработка и обтуриране; фиг. 3b: Постоперативна рентгенография; фиг. 3c: Рентгенография при контрол­ ния преглед след тринадесет месеца. (Предоставена от д­р Брет Е. Гилберт); фиг. 4a: Зъб #16 е със слаба сян­ ка на периапикална лезия около медиовестибуларния апекс; фиг. 4b: Постоперативна рентгенография, показ­ ваща лечението на втория медиобукален канал и правилните дължини при релечение на дистобукалния и пала­ тиналния канал (Предоставена от д­р Брет Е. Гилберт); фиг. 5: Снимката показва превъзходната видимост и увеличение на пулпната камера с ултразвуков накрайник. (Предоставена от д­р Скот Бентковер, САЩ) Фиг. 6a: Зъб # 16 със сребърен щифт в медиалния корен и голям щифт в дисталния канал. Видима е голяма пе­ риапикална лезия като слаба сянка около дисталния канал; фиг. 6b: Постоперативна рентгенография; фиг. 6c: Рентгенография при контролния преглед след тринадесет месеца. (Предоставена от д­р д­р Брет Е. Гилберт) 7