Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

рът на здравеопазването Де- сислава Атанасова в своето приветствие при откриване- то на форума. в рамките на изложбата бяха представени експонати на над 100 фирми от 12 дър- жави, като, както подчерта и самата министър Атанасо- ва, сред тях 20 на брой са вър- ховите изделия. „Това е значи- телно постижение и доказва, че България е добра дестина- ция за бизнес проекти“, зая- ви още Десислава Атанасова. Според нея „представя- нето на най-съвременните и значими технологии и про- дукти ще допринесе за обно- вяването на материалната база на здравните заведения, за подобряване на лечението и за развитие на здравния туризъм в България“. Изложението скъсява пътя на иновациите до ле- карските кабинети, под- черта в словото си при от- криването главният дирек- тор на Международен пана- ир–Пловдив Иван Соколов. С това се обяснява 5-процент- ният ръст на директни- те изложители и увеличени- ето на ангажираните площи с 11%. Близо 20% от участ- ниците са дошли за първи път или са се завърнали след кратко прекъсване. От създаването на из- ложбата до сега фирмите от нашия бранш винаги са тук, заяви Маргарита Тотева, председател на Асоциацията на денталните дилъри в Бъл- гария (АДДБ). Дентални услуги в Бъл- гария ползват клиенти от Гърция, Италия, Германия, Швейцария и други държави, но се надяваме, че тази тен- денция ще се развие по-бързо и по-организирано през след- ващите години, прогнозира д-р Нелия Михайлова, замест- ник-председател на Асоциа- цията на денталните мени- джъри в България (АДМБ), по време на пресконференцията по откриването на медицин- ското изложение. У нас вече има клъстер „Здравен тури- зъм“, който обхваща туропе- ратори, хотелиери, медици и застрахователна компания, и работи по европейски про- ект, аргументира се тя. Както винаги по време на изложения посетители- те можеха да видят топиз- делия в областта на меди- цинската техника и болнич- ното обзавеждане, оборудва- нето на дентални кабинети и зъботехнически лаборато- рии, съоръжения и химика- ли за дезинфекция, препара- ти за профилактика и хиги- ена на устната кухина, кон- сумативи и материали за ме- дицината, стоматологията и зъботехниката, прибори и инструментариум, помощни средства за инвалиди. съпътствАщАтА проГрАМА – вАжен жокер зА всяко изложение, изпълни своятА зАдАчА и този път в деловата програма НОвИНИ Dental Tribune стартира студентска кампания за 2013 г. П рез 2013 година специализирани- те издания в-к Dental Tribune, сп. Cosmetic Dentistry и сп. My Smile ще бъдат достъпни за студен- ти на промоционална цена с -40% отстъпка. Тази линия е заложена в новата абона- ментна кампания за 2013 г. на издателство „Дентал Три- бюн България“ ЕООД. Информация за инициа- тивата, която дава възмож- ност на студентите да че- тат още преди дипломиране- то си професионалните ден- тални издания на световно ниво, вече е разпространена във факултетите по дентал- на медицина в София, Пловдив и варна. Част от новата по- литика на издателството по отношение на студентите е и предоставянето на без- платни пакетни абонамен- ти по повод студентски про- моции и други мероприятия. Първата активност от този род бе реализирана по вре- ме на промоцията на випуск 2012 във ФДМ–варна в начало- то на октомври, когато пър- вите 5 студенти с най-висок общ успех получиха награда годишен пакетен абонамент за трите издания на „Дентал Трибюн България“ ЕООД. Ето и имената на наг­ радените: 1. Полина Асенова велчева от варна; 2. Камелия Евгениева Георги- ева от варна; 3. Десислава Михайлова Мур- тева от Пазарджик; 4. Гергана Йорданова Ивано- ва от варна; 5. Антония Пламенова Пома- кова от варна. Повече информация за студент­ ската абонаментна кампания виж­ те на www.dental­tribune.net продължава от стр. 1 Министърът на здравеопазването, д­р Борислав Мила­ нов – председател на УС на БЗС, и бизнесменът Георги Гергов разглеждат една от иновациите, представени на изложението на щанда на фирма „Дентакон“. Министър Атанасова е приветствана от г­жа Бла­ говеста Алексова – изпълнителен директор на фирма „МиПлант“. „Медикус, Денто, Галения“ с 5% ръст на изложителите дентален кабинет“ бе при- съдена на д-р Ели Бацелова, дентален кабинет „Д-р Ели Бацелова“, Пловдив. Д-р Со- фия Буджева – клиника „Бур- гасдент“, Бургас, получи от- личието „Мениджър на ден- тална клиника“. Бяха разда- дени и наградите „Мениджър на зъботехническа лабора- тория с персонал до трима души“, „Мениджър на зъботе- хническа лаборатория с пер- сонал над трима души“, „Бъл- гарска зъботехническа лабо- ратория с европейски изме- рения и технологии“, както и много допълнителни грамо- ти и отличия. За първи път от името на Асоциацията на дентал- ните мениджъри в България бе връчен призът „Ключ към успеха“. Негов носител ста- на д-р Михаил Далемски от София. Наградата за „Екипен дентален мениджмънт“ по- лучи екипът на дентален ка- бинет „Д-р Борислав Михов“, Сливен, и зъботехническа ла- боратория „Станидент“ – Стоян христов, Сливен. По традиция официална- та церемония по награжда- ването се състоя във виен- ския павилион на Междуна- родния панаир. на изложението бе включен Седми научен симпозиум на БЗС, както и Седми между- народен конгрес по възста- новителна дентална медици- на на тема „Естетиката в ежедневната практика – де- финиции на успеха“. в рамките на съпът- стващата програма на „Ме- дикус, Денто, Галения 2012“ бяха наградени и победите- лите в четвъртия конкурс „Мениджър на дентална практика“. Той се организи- ра от Асоциацията на ден- талните мениджъри в Бъл- гария, в. „Стоматологичен свят“ и Асоциацията на ден- талните дилъри в България, а претендентите се състе- заваха в четири категории – мениджмънт на клиника, на кабинет, на зъботехни- ческа лаборатория и екипен мениджмънт от стомато- лог и зъботехник, като по- следният раздел се въвежда за първи път. Голямата награда спече- ли д-р Спаска Фезова от Бла- гоевград, която закупила и превърнала в ултрамодерен комплекс последния етаж на денталната поликлиника в града. Наградата „Мениджър на 5