Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

Н обеловата на- града в кате- гория физиоло- гия и медицина за 2012 г. е при- съдена на John B. Gurdon и Shinya Yamanaka за изследва- ния на стволови клетки. „Нобеловата награда е за приноса на двама учени, които са открили, че зрели специализирани клетки мо- гат да бъдат репрограмира- ни така, че да претърпят обратно развитие в незрели клетки, способни да се разви- ват до клетки от всички тъ- кани в тялото. Техните от- крития направиха революция в разбиранията ни за това, как клетките и организмите се развиват“, написа Нобело- вият комитет в института „Каролинска“. Локалният комитет за- пита по време на дискусион- ния панел как откритието ще повлияе на разисквания- та за моралната страна на изследванията със стволови клетки. „Ние имаме отворен научен дебат. Нобеловият комитет не участва толко- ва много в него, но ние, уче- ните, като отделни личнос- ти и лекари, участваме. въ- просът се развива според об- щия консенсус за това, как- во е приемливо за общество- то“, каза Ана Уедел, профе- сор и изследовател в инсти- тута „Каролинска“. „всяко велико откритие в биология- та, което има приложение за нуждите на хората, трябва да бъде обсъдено и всъщност това се прави. Опитваме се да допринесем за доброто на знанието.“ Gurdon е открил през 1962 г., че диференциацията на клетките е обратим про- цес. Той заменил ядро на не- зряла жабешка яйцеклетка с това на диференцирана чрев- на клетка. Модифицираната яйцеклетка се развила в нор- мална попова лъжичка. Изво- дът бил, че зрялата клетка също имала цялата необходи- ма информация, за да образу- ва всички клетки и тъкани на жабата. Yamanaka открива по- вече от 40 години по-късно, през 2006 г., как интактните зрели клетки при мишки мо- гат да бъдат репрограмира- ни така, че да се превърнат в незрели стволови клетки. Изненадващо, чрез повлиява- не само на няколко гена, той репрограмирал зрелите клет- ки до получаване на плурипо- тентни клетки, т.е. незре- ли клетки, които могат да се развият до всички типове клетки в тялото. Според Jonas Frisén, про- фесор и изследовател на стволови клетки в „Каро- линска“ и член на Нобелова- та асамблея, откритията на Gurdon и Yamanaka могат да доведат до откриване на „ключа“ на клетъчната био- логия. „Тук могат да се осъ- ществят две големи откри- тия. Едното е цялата наша концепция за това, как клет- ките са се самозаключили в специализираната си форма, SPI - Оригиналният спираловиден имплант Алфа Био бе първата компания, която разработи и въведе заострен имплант с ши- рока нарезна стъпка и нови характеристики, уникални за света на имплантоло- гията. Оригиналният спираловиден имплант е най-популярният и най-широко из- ползваният имплант на Алфа Био. Имплантолозите по света твърдят, че „Спирало- видният имплант осигурява висока първична стабилност и е лесен и удобен за употреба. Нищо чудно, че толкова много се опитаха да го имитират.” Те всички изглеждат еднакви докато не започнеш работа SPI - Оригиналният спираловиден имплант Алфа Био бе първата компания, която разработи и въведе заострен имплант с широка нарезна стъпка и нови характеристики, уникални за света на имплантологията. Оригиналният спираловиден имплант е най-популярният и най-широко използваният имплант на Алфа Био. Имплантолозите по света твърдят, че „Спираловидният имплант осигурява висока първична стабилност и е лесен и удобен за употреба. Нищо чудно, че толкова много се опитаха да го имитират.” Те всички изглеждат еднакви докато не започнеш работа SPI - Оригиналният спираловиден имплант Алфа Био бе първата компания, която разработи и въведе заострен имплант с широка нарезна стъпка и нови характеристики, уникални за света на имплантологията. Оригиналният спираловиден имплант е най-популярният и най-широко използваният имплант на Алфа Био. Имплантолозите по света твърдят, че „Спираловидният имплант осигурява висока първична стабилност и е лесен и удобен за употреба. Нищо чудно, че толкова много се опитаха да го имитират.” Те всички изглеждат еднакви докато не започнеш работа Нобеловата награда за медицина е присъдена на изследователи на стволови клетки DaviD lanDes въпреки че възстановя- ването на Норис надминава очакванията на хирурзите, той продължава да посещава контролни прегледи при ня- колко лекари, физиотерапев- ти и логопеди. Норис остава обезобразен след стрелба през 1997 г. Ос- вен че губи устните и носа си, челюстите му са поч- ти разрушени, оставяйки му много малка възможност за отваряне на устата. Възстановяването на пациента с трансплантирано лице надминава очакванията Dental tribune international Б АЛТИМОР, САЩ: 37-годишният па- циент, на кого- то бе направена най-екстензивна- та трансплантация на цяло лице досега, се възстановява повече от добре. Според док- торите пациентът е въз- становил нормални функции и може да се храни, да усе- ща вкус и мирис седем месе- ца след хирургичната интер- венция. Както Dental Tribune съобщи по-рано тази година, Ричард Лий Норис от хилс- вил, вирджиния, претър- пя 36-часова транспланта- ция на цялото лице в Меди- цинския център към Универ- ситета в Мериленд, която включваше двете челюсти, зъби, език, кожа и подлежа- щи нерви и мускули от скал- па до шията. Няколко дни след операци- ята с пациента започнаха да работят специализирани те- рапевти с цел да се възстано- ви функцията на новото му лице, език и челюсти. Рехаби- литационният екип работи с него, тренирайки нервите, които са запазени от лицето на донора, в опит да се укре- пят лицевите му мускули. От университета каз- ват, че Норис продължава да възстановява чувствител- ността на лицето си, може да се усмихва и да използва мимики. Двигателната функ- ция от дясната страна на лицето е около 80% възста- новена, а отляво – около 40%. „в последните 15 годи- ни живях откъснат, крией- ки се зад хирургическа мас- ка. Сега мога да изляза на- вън, без никой да се обръща, за да ме гледа. Сега мога да започна да изграждам новия живот, който ми бе дарен“, казва Норис. и за това, че всъщност е въз- можно този процес да се от- ключи и да се върне назад“, каза още той. „Другото ва- жно откритие е във връзка с приложението на тези от- крития. Резултатът е тех- нология за генериране на стволови клетки, от които могат да произлязат всички клетъчни типове в тялото, а това е изключителен прак- тически прогрес.“ Frisén спомена за невро- логични разстройства, кои- то биха могли да се излеку- ват като резултат от тези открития, като Паркинсоно- вата болест. „вече е възможно да взе- мем клетка от кожата на пациент и да обърнем разви- тието є до стволова клетка, а след това от последната могат да се получат нервни клетки“, обяснява още той. Успоредно с големия ин- терес за прилагането на ле- чебните методи при нервни болести, те могат да бъдат част от лечението на мно- го други – от порок на сър- цето до диабет. Frisén доба- ви, че все още е много рано да се каже точно кога транс- плантацията на клетки ще започне да се извършва при хората. Това е едно от при- ложенията, които благодаре- ние на откритията на Но- беловите лауреати за 2012 г. вече е теоретично възможно. „Засега наистина не е въз- можно да се каже. Ще про- следим клиничните проучва- ния в немного далечно бъде- ще. Невъзможно е да се каже дали и кога пациентите мо- гат да се възползват от кле- тъчна трансплантация“, каза той. Ричард Лий Норис – 114 дни след приложената екстензивна реконструк­ тивна лицева хирургия. (Photo courtesy of University of Maryland Medical Center, USA) НОвИНИ Двамата Нобелови лауреати – John Gurdon (вляво) и Shinya Yamanaka. 3