Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

РЕДАКЦИОННО International Imprint Офис България Licensing by Dental Tribune International Publisher Torsten Oemus Group Editor Daniel Zimmermann newsroom@dental-tribune.com +49 341 48 474 107 Clinical Editor Magda Wojtkiewicz Online Editor Yvonne Bachmann Editorial Assistance Claudia Duschek Copy Editors Sabrina Raaff Hans Motschmann Publisher/President/CEO Torsten Oemus Director of Finance & Controlling Dan Wunderlich Media Sales Managers Matthias Diessner Vera Baptist Peter Witteczek Maria Kaiser Marketing & Sales Services Nadine Parczyk License Inquiries Jörg Warschat Accounting Manuela Hunger Business Development Manager Bernhard Moldenhauer Executive Producer Gernot Meyer International Editorial Board Dr Nasser Barghi, USA – Ceramics Dr Karl Behr, Germany – Endodontics Dr George Freedman, Canada – Aesthetics Dr Howard Glazer, USA – Cariology Prof Dr I. Krejci, Switzerland – Conservative Dentistry Dr Edward Lynch, Ireland – Restorative Dr Ziv Mazor, Israel – Implantology Prof Dr Georg Meyer, Germany – Restorative Prof Dr Rudolph Slavicek, Austria – Function Dr Marius Steigmann, Germany – Implantology © 2012, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved. Dental Tribune makes every effort to report clinical information and manufacturer’s product news accurately, but cannot as- sume responsibility for the validity of prod- uct claims, or for typographical errors. The publishers also do not assume responsibility for product names or claims, or statements made by advertisers. Opinions expressed by authors are their own and may not reflect those of Dental Tribune International. Dental Tribune International Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany Tel.: +49 341 4 84 74 302 | Fax: +49 341 4 84 74 173 www.dental-tribune.com | info@dental- tribune.com Regional Offices Asia Pacific Dental Tribune Asia Pacific Limited Room A, 20/F, Harvard Commercial Building, 111 Thomson Road, Wanchai, Hong Kong Tel.: +852 3113 6177 | Fax +8523113 6199 The Americas Dental Tribune America 116 West 23rd Street, Ste. 500, New York, N.Y. 10011, USA Tel.: +1 212 244 7181 | Fax: +1 212 224 7185 Издава Dental Tribune България ЕООД София 1421, кв. „Лозенец“, ул. „Крум Попов“ 56-58 тел./факс: +359 2 416 71 73 office@dental-tribune.net www.dental-tribune.net www.dental-tribune.com Действителен собственик: Уляна винчева Предоставената информация е съгласно чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДП. Главен редактор Уляна винчева Отговорен редактор Ива Димчева Редактори д-р владимир Ашиков д-р Надежда Куюмджиева Дизайн и предпечат Антоанета волева Превод д-р Надежда Куюмджиева д-р Александър Апостолов Ива Димчева Коректор Галя христова Реклама Николина Илиева 0897 958 321 Автори в броя Ива Димчева, д-р Брет Е. Гилберт, д-р Амит Пател, д-р Рьоне Амалбер Калоян Пенчев, David Landes Печат: „Спектър“ АД Българското издание на Dental Tribune е част от групата Dental Tribune International – международно издание на 20 езика, разпространявано в над 55 държави. Съдържанието, преведено и публи- кувано в този брой от Dental Tribune International, Германия, е с авторското право на Dental Tribune International GmbH. всички права запазени. Публику- вано с разрешението на Dental Tribune International GmbH, Holbeinstr. 29, 04229, Лайпциг, Германия. възпроизвеждането по какъвто и да било начин и на какъв- то и да е език, изцяло или частично, без изричното писмено разрешение на Dental Tribune International GmbH и Dental Tribune България ЕООД е абсолютно заб- ранено. Dental Tribune е запазена марка на Dental Tribune International GmbH. Редакцията не носи отговорност за съ- държанието на публикуваните реклами в броя. Скъпи четящи, Акцент в броя, който държите, са новите технологии. Защото сме съглас- ни с мнението на една от интервюира- ните в броя личности, че „човек тряб- ва да следва промените в света, защо- то те се случват твърде бързо“ (виж интервюто на стр. 13 с д-р Алфредо Арагуес и д-р Антони Рахайел). А „кой- то не напредва всеки ден, всеки ден из- остава“ – би добавил Конфуций. Ето защо ви представяме разгово- ри по актуалната тема за широкото приложение на лазерите в дентална- та медицина с трима чужди автори- тети, които посетиха България и из- несоха лекции по време на различни на- учни прояви. Денталната фотография е тема, която става все по-популярна. Зъболе- карите, които са в крак с новите тен- денции, вече са наясно, че е задължи- телно да разполагат с качествен фо- тоапарат, за да заснемат ако не всич- ки случаи от своята практика, то поне сложните и интересните. в до- пълнение ще припомним думите на го- лемия Паскал Мание, който сподели в интервю, публикувано в предходен брой на в-к „Дентал Трибюн“, че фотоапара- тът е третото му око. Затова взехме решение в броя да намери своето мяс- то една изключително полезна и добре систематизирана статия на англий- ския автор Амит Пател, посветена на клиничната дигитална дентална фо- тография (стр. 9). Когато живеем и работим така, че да сме в час с всичко ново и актуал- но, да сме успешни и едновременно с това да сме изпълнили графика си, ни се налага да се справяме с един серио- зен проблем – недостига на време. Ка- къв е ефектът от липсата на време и наличието на стрес в работата, чете- те на стр. 12 в материала от рубрика „Мениджмънт“. Приятни и полезни минути с в-к „Дентал Трибюн”! От Редакцията Твоята усмивка е най-ценна за нас! Via G. Mameli, 50/52 35020 Albignasego (PD) - Italy Tel. +39 049 862 96 12 - 862 96 05 Fax +39 049 862 98 16 Il tuo sorriso è la nostra punta di diamante! Via G. Mameli, 50/52 35020 Albignasego (PD) - Italy Tel. +39 049 862 96 12 - 862 96 05 Fax +39 049 862 98 16 info@isomed.it - www.isomed.it Il tuo sorriso è la nostra punta di diamante! Via G. Mameli, 50/52 35020 Albignasego (PD) - Italy Tel. +39 049 862 96 12 - 862 96 05 Fax +39 049 862 98 16 info@isomed.it - www.isomed.it Il tuo sorriso è la nostra punta di diamante! Via G. Mameli, 50/52 35020 Albignasego (PD) - Italy Tel. +39 049 862 96 12 - 862 96 05 Fax +39 049 862 98 16 info@isomed.it - www.isomed.it Il tuo sorriso è la nostra punta di diamante! Via G. Mameli, 50/52 35020 Albignasego (PD) - Italy Tel. +39 049 862 96 12 - 862 96 05 Fax +39 049 862 98 16 info@isomed.it - www.isomed.it Il tuo sorriso è la nostra punta di diamante! Via G. Mameli, 50/52 35020 Albignasego (PD) - Italy Tel. +39 049 862 96 12 - 862 96 05 Fax +39 049 862 98 16 info@isomed.it - www.isomed.it Il tuo sorriso è la nostra punta di diamante! За контакти: д-р Илинов – 0889475887 illinov@yahoo.com 2