Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

СъБИТИя Проведе се Втори научен конгрес на СРК ивА диМчевА Н а 13 и 14 октом- ври в парк-хо- тел „Москва“ се проведе втори- ят научен кон- грес на Столичната район- на колегия на БЗС. Към съ- битието проявиха интерес над 500 участници, сред кои- то 150 студенти по дентал- на медицина. в рамките на двата дни бяхме свидетели на интересни презентации на наши и международни лек- тори. 17 фирми изложители подкрепиха акредитираното от БЗС събитие. Д-р Р. Илиев откри кон- греса с лекция за директни- те естетични възстановява- ния. Бяха обсъдени характе- ристиките на цвета и стъп- ките за постигане на пред- видими естетични резулта- ти. Акцент на конгреса беше богатата пародонтологична програма с лекциите на доц. хр. Попова, доц. Е. Попова, д-р А. Йосифова и д-р жан- Франсоа Мишел. Лекциите им предизвикаха голям инте- рес от страна на аудитори- ята. Бяха изяснени различни пародонтологични проблеми. Доц. хр. Попова представи принципите в съставяне на лечебен план. Доц. Е. Попова запозна с темата за често трудните за диагностицира- не агресивни пародонтити. Д-р А. Йосифова показа на ау- диторията как пародонтал- ното лечение може да участ- ва в общия лечебен план и как то подпомага ендодонтско- то, протетичното и орто- донтското лечение. Д-р жан- Франсоа Мишел разкри съвре- менните приложения на пи- езоелектрическите системи, като демонстрира предназ- наченията на различните ви- дове накрайници и даде кон- кретни лечебни протоколи. Успоредно в зала „Киев“ д-р Б. владила от Румъния про- веде лекция за имплантира- не в дисталните участъци на максилата и синус-лифт. Д-р С. Йорданова от ФДМ– Пловдив представи модерна- та тема за приложението на Er:YAG лазерите в ортодон- тията. Следобед доц. К. яне- ва–Рибагина от ФДМ–София изнесе лекция за денталната ергономия. в неделя сутринта д-р С. Димитрова от ФДМ–Пловдив даде много отговори относно проблемните ситуации, кои- то срещаме по време на ен- додонтското лечение и реле- чение и какви са съвременни- те виждания в различните ситуации. Д-р М. янкова от ФДМ–София изнесе изчерпа- телна лекция за особености- те при взимане на качествен отпечатък от протезното поле при подвижно и непод- вижно протезиране. Проф. Р. Кабакчиева от ФДМ–София представи новостите в раз- витието на детската ден- тална медицина и съответ- ните променени схващания и лечебни подходи. Проф. х. Ки- сов от ФДМ–Пловдив запоз- на аудиторията с особенос- тите при коригиране на па- тологично или ятрогенно на- малена височина на долната трета на лицето. в конгреса участваха 12 постерни презентации. Ус- поредно на лекционната про- грама бяха проведени прак- тически курсове за директни възстановявания, нехирур- гично пародонтално лечение и синус-лифт. 18