Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

ТЕМИ: • Описание на Системата на Cosmedent за полагане на композитни слоеве, създадена от Д-р Бъди Мопър (Dr. Buddy Mopper) • Възстановяванията Стъпка по Стъпка - Клас III, Клас IV, Клас V • Композитно фасетиране • Третиране на тъмно съзъбие • Поправки на композити • Поправки на порцелан • Техники на полиране • Тониране и опациране Студентите ползват 30% отстъпка от таксите за регистрация 15.10.2012 ТЕОРИЯ 8.30-17.30 Регистрация до 31.10.2012 150 лв. Регистрация до 15.11.2012 200 лв. 16.10.2012 ПРАКТИКА 14.30-17.30 Регистрация до 31.10.2012 350 лв. Регистрация до 15.11.2012 400 лв. За повече информация и регистрация: 0899 970922 Джулия Димитрова 15-16 ноември 2012 София, Рейнбоу Плаза в България БенетКохран представя продуктите на КОСМЕДЕНТ С подкрепата на: ва зависимостта между съ- трудничество на пациента и получените резултати. в контраст с препоръчвано- то от Hilgers, Scuzzo, Pisan, Takemoto предлагат акти- вирането на пружината на апарата под ъгъл около 40– 45° спрямо оста на разши- рителния винт (вместо 60°), което води до генериране на сила от 125 г. Що се отнася до необходимостта от дис- тализиране на моларите, ак- тивирането може да се пов- тори интраорално веднъж или два пъти по време на ле- чението. Пациентите се ин- структират да активират разширителния винт веднъж на всеки три дни за период от четири седмици. Като ос- новен принцип при пациен- ти с тенденция за кръсто- сана захапка при моларите се приема активирането на разширителния винт за пе- Фиг. 4 Двадесетгодишен мъж, лекуван с апарат Herbst в продължение на 10 месеца. На ядрено­магнитния резонанс се проследява ремоделиране­ то на темпоро­мандибуларната става. Очертанията показват проме­ ните в кондила и fossa glenoidalis. Фиг. 5 Оклузален изглед на моди­ фициран апарат Pendulum риод до 12 седмици в зави- симост от необходимостта от разширение. Пациентите носят апарата до постигане на първи зъбен клас. Отчете- ните резултати са 3–5 мм дистално придвижване и дис- тално наклоняване за пери- од от 3–6 месеца. Това прави Pendulum удобен и ефективен в ортодонтската практика. ортодонтски МинииМплАнти Технически характеристики От изключителна важ- ност е имплантът да бъде надежден и стабилен и да осигурява добро разпрос- транение на ортодонтския стрес. Миниимплантът не трябва да предизвика небла- гоприятна биологична реак- ция. Необходимо е процеду- рата по поставянето му да бъде минимално травматич- на, а също така лесноприло- жима за оператора. Мини- имплантът е изработен от титаниева сплав, а не от чист титан. Чистият ти- тан притежава по-добра би- осъвместимост, но не разпо- лага с достатъчна здрави- на. За да се увеличи биосъв- местимостта, повърхност- та на импланта е киселинно ецвана и обработена с пясъч- на струя. Приложение на ортодонт­ ските миниимпланти След завършване на лече- нието с Pendulum остава не- обходимостта от дистализи- ране на премоларите и офор- мяне на зъбната дъга във фронталния участък. Мини- импланти се поставят в об- ластта между първите гор- ни молари и вторите премо- лари. С помощта на ласти- ци се дистализират първона- чално вторият, а след това и първият премолар. Благо- дарение на възможностите на съвременната фиксирана техника и стабилната кост- на опора, предоставена от миниимплантите, фронтът бива коригиран до постига- нето на перфектна естети- ка и функция. ХирурГични подХоди Bilateral sagittal split osteotomy of mandible (BSSO), или двустранна са- гитална остеотомия с раз- деляне на мандибулата, е хирургически метод, използ- ван за корекция в сагитал- но, трансверзално и верти- кално направление на долна- та челюст. Целта на опера- цията е подобряване на оклу- зията, лицевата хармония и естетиката. Интраоралната генио­ пластика е манипулация за естетична корекция на лице- вия профил. Осъществява се едноетапно от специалист по орална или лицево-челюст- на хирургия. Първоначално се извършва остеотомия, след което полученият сегмент се фиксира в по-предна и нис- ка позиция. Гермектомията е съ- ществена стъпка при лече- ние, свързано с дистализи- ране на горните молари. Ос- вен че мъдреците компроме- тират дистализирането на горните молари, отстраня- ването на техните зароди- ши понижава темповете на сагитален растеж, което е търсен ефект при горноче- люстна протрузия. Средство на избор при ле- чение на клас II поради макси- ларна протрузия е насочва­ щата екстракция, която се назначава само от орто- донт. Като метод тя пред- лага спестяване на време и средства, улеснява лечение- то, прекъсва развитието на зъбно-челюстната деформа- ция. Недостатъците є са, че стеснява и скъсява челюсти- те, задълбочава оклузията, противопоказна е при хипо- дивергентен тип растеж. Фиг. 4 Фиг. 5