Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

ОРТОДОНТИя К ато проблем с широко орто- донтско, ден- тално и социал- но значение, ле- чението на клас II зъбно-че- люстни деформации нала- га търсенето и намиране- то на съвременни високо- ефективни методи и сред- ства. Клас II зъбно-челюстни деформации следва да не се разглежда само като анома- лия в сагитално направление, тъй като тя може да засяга също трансверзалната и хо- ризонталната равнина. Из- следвания на McNamara по- казват, че в сагитална рав- нина по-голямата част от клас II ЗЧД се проявяват като мандибуларна ретру- зия, а не като максиларна протрузия. Затова при по- вечето пациенти, лекува- ни без екстракции, се уста- ОрганизатОр: С пОдкрепата на: 2013 Шесто издание Националният дентален конкурс „Усмивка на годината“ ще отличи за пореден път постиженията на българските зъболекари и зъботехници. КонКурсът е • проект на в-к „Дентал Трибюн“ – най-сериозното дентално издание, по немски лиценз, с 10-годишна ис- тория; • подкрепен от всички професионални организации в сферата на денталната естетика в България; • отворена платформа за участие на всички български дентални специалисти; • единственото светско събитие в бранша; • широко отразен на страниците на специализира- ните издания – в-к „Дентал Трибюн“, сп. Cosmetic Dentistry, в-к Today – бизнес гайда на „Булмедика/ Булдентал“, и списанието за пациента на зъболекаря My Smile. Така достига до аудитория от 10 000 души; • отразен с репортажи в национални телевизии. Церемония по награждаването: 16 май 2013 г. (вторият ден на изложението „Булмедика/Булдентал“) Очаквани гости: 300 души Краен срок за кандидатстване: 10 април 2013 г. Изисквания за участие на: www.usmivkanagodinata.com Журито Авторитетно жури, съставено от български и световни имена в сфе- рата на денталната естетика. Категориите • Комплексно естетично възстановяване • Композитни възстановявания • Керамични възстановявания • Червена естетика • Oртодонтски случай • Имплантологичен случай Големият победител ще бъде автоматично номиниран в международния конкурс Dental Tribune Awards 2013, организиран от Dental Tribune International. чаСт От: бертета. Тогава се пости- га ортопедичен ефект. Сили- те, чрез които се въздейства, трябва да бъдат прекъснати, а големината им да варира в рамките на 200–900 г Като клинични ефекти от лечение- то с Headgear могат да се по- сочат блокиране растежа на горната челюст напред, на- клоняване на спиналната (па- латиналната) равнина, про- мяна на оклузалната равни- на, набиване, изтегляне и ро- тация на горните молари. Апарат Twin Block (фиг. 2) Апаратът Twin Block може чрез насочващо изпиля- ване да направлява движени- ята на зъбите и техния про- бив. Развитието и оформяне- то на зъбната дъга могат да протичат съвместно с кори- гиране на съотношенията на оклузията във вертикална и сагитална посока. Наклоне- ната равнина помага за ко- рекция на дълбоката захап- ка. Тя може да носи елемен- ти, които спомагат за раз- витието на зъбната дъга в трансверзална и сагитална посока. в трансверзална посо- ка се поставя винт за разши- рение в горната или долната челюст. За решаване на са- гиталния растеж се предла- га промяна в дизайна с винт за дистализиране едностран- но или двустранно. възмож- но е да се включат канюли за екстраорален апарат. Ос- вен винтове се ползват раз- лични модифицирани пружи- ни за протрудиране на фрон- та. През целия лечебен пери- од наклонените повърхности не се изпиляват, а се запаз- ват като триъгълни клинче- та, поддържащи оклузията. Twin Block – модификация на Mahony • Промяна на позицията на наклонената повърхност – от областта на премолари- те се измества в областта на канините, което улеснява пробива не само на молари- те, но и на всички дистални зъби; • наклонът на наклонената повърхност спрямо хоризон- талната равнина се променя от 45° на 70°, като по този начин се намалява възмож- ността от рецидив, свързан с ретрузия на мандибулата; • долната пластинка при- тежава две куки от вида C- claps, разположени около по- следните молари, куки от вида Delta-claps за долните канини и еднораменни точко- видни куки в областта на фронталните зъби; горната пластинка включва куки от вида Delta-claps за първите постоянни молари и еднора- менни точковидни куки меж- ду премоларите и/или премо- лара и канина; • поставяне на оклузална повърхност върху долните резци, което спомага лечени- ето на дълбока захапка; • дълбоки нарези по оклузал- ните повърхности, улеснява- щи дъвченето с апарата; • горната пластинка при- тежава два разширителни винта (вместо един при Twin Block на Clark). интрАорАлни фиксирАни функционАлни АпАрАти зА МедиАлизирАне нА долнАтА челюст: Апарат Herbst (фиг. 3) Лечението с Herbst на юноши и млади пациенти е с доказан успех. При тях е ус- тановено, че настъпва ремо- делиране на кондила и fossa glenoidalis (фиг. 4). в проуч- ване на Ruf и Pancherz се съ- поставят зъбноскелетните и лицевите ефекти, получени при билатералната сагитал- на остеотомия, гениопласти- ка и лечение с хербст. Резул- татите показват, че при корекция на клас II успева- емостта и предвидимост- та на лечението с хербст не отстъпват на ортогнатна- та хирургия. Като заключе- ние се отбелязва, че хербст е мощен инструмент за безек- стракционно лечение на клас II малоклузии и по този на- чин може да се използва като алтернатива на ортогнат- ната хирургия. интрАорАлни фиксирАни АпАрАти зА дистАлизирАне нА МолАри Апарат Pendulum (фиг. 5) в сравнение с екстра- оралните апарати при ин- траоралните се намаля- Съвременни средства за оптимизиране на лечението на втори клас зъбно-челюстни деформации резюме на наградена студентска разработка кАлоян пенчев На 15 септември 2012 г. по време на честването на 20-ата годишнина от създаването на Българското орто- донтско общество (БОО) в хотел „Шератон“ бе връчена наградата „Проф. Мутафчиев“ за най-добра студентска разработка за 2012 г. Името на победителя е Калоян Пен- чев от гр. велико Търново, който в момента е стажант в шести курс във Факултета по дентална медицина – гр. София. Темата на разработките тази година бе „Съвре- менни средства за оптимизиране на лечението на втори клас зъбно-челюстни деформации“. Ежегодната проява е с награден фонд 1000 лв. в следващите редове можете да прочетете кратко резюме на удостоената с награда раз- работка. Пълният текст ще бъде поместен на страни- ците на списание „Ортодонтски преглед“. новява подобряване на лице- вия профил. При клас II ЗЧД често съпътстваща анома- лия в трансверзално направ- ление е компресията. Тези случаи налагат разширява- не. Друг проблем при клас II е, че вертикалната равнина също може да бъде засегна- та, което нарушава пропор- ционалността на трите ли- цеви етажа, скелетния клас и профила. Накратко, голя- ма част от пациентите с клас II имат нужда от лече- ние, включващо медиализира- не на долната челюст, горно- челюстна експанзия и верти- кален контрол. снеМАеМи функционАлни АпАрАти зА корекция нА втори клАс зъбно- челюстни дефорМАции: Апарат Headgear (фиг. 1) Препоръчваното време за прилагане на екстраорални апарати е периодът на ран- ното смесено съзъбие и пу- Фиг. 1 Aпарат Headgear с шийна опора, лечение с фиксирана техника. Фиг. 2 Twin Block за отворена захапка с вестибуларна дъга за горните и долните фронтални зъби. Фиг. 3 Aпарат Herbst Фиг. 1 Фиг. 3 Фиг. 2 16