Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

ИНТЕРвю•ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Figure A Preoperative clinical view Предоперативен изглед Мекотъканна присадка Puros Dermis Figure B Puros Dermis surgically placed Оперативно поставен Puros Dermis Figure C 10-day postoperative: note excellent soft tissue integration 10 дни след операцията: забележете отличното съчетание с меката тъкан Figure D 30-day postoperative: note esthetic tissue blending and color match 30 дни след операцията: забележете естетичното сливане и цветово съвпадение -30%10х10 mm thick 0,8-1,8 *Промоцията е валидна до изчерпване на кличествата Какви предимства на ла­ зерите можете да посо­ чите в сравнение с кон­ венционалната терапия? По-малко болка (поч- ти винаги без използване- то на анестезия); липсата на постоперативна чувст- вителност и затруднен го- вор вследствие използването на упойки; това, че на паци- ентите не се налага да слу- шат звука на турбината и обратния наконечник и не усещат техните вибрации; по-бързият възстановите- лен период и бактерицидно- то действие. Кое е по­добре да се при­ лага: лазерно избелване или избелване, активира­ но със светлина? Може­ те ли да сравните резул­ татите? Не намирам предимства- та на лазерното избелване в сравнение с избелването, ак- тивирано със светлина. И с двете получавам еднакъв ре- зултат. Колко често използвате анестезия по време на лазерно лечение? Ако извършвам хирургич- на интервенция, винаги из- ползвам анестезия. При ка- витетна препарация бих ка- зал, че не се нуждая от нея в 65% от случаите. Какво според вас е мяс­ тото на конвенционална­ та кавитетна препара­ ция в сравнение с лазер­ ната? Навлизането на лазерите в денталната медицина поч- ти напълно измести конвен- ционалната ротационна ин- струментация в изработва- нето на кавитети. Какви предимства на ла­ зерите можете да посо­ чите в сферата на ендо­ донтията? Тази технология не може да ни помогне в разширяване- то на каналите, но с нейна помощ можем напълно да ги почистим и стерилизираме. Кои дентални специалности днес не можете да си представи­ те без лазери? Специалността, която днес не мога да си предста- вя без намесата на лазери- те, е оралната хирургия. в моята клиника се занимава- ме единствено с орална хи- рургия. Аз използвам лазери- те всеки ден, постоянно. Въвеждането на лазери­ те в ежедневната прак­ тика може да бъде скъ­ па инвестиция. Могат ли денталните лекари да очакват бърза възвръ­ щаемост на инвестиция­ та си? Трябва да се изясни: ла- зерът не може да превърне един лош дентален лекар в добър. Но ако сте добър спе- циалист и използвате лазер, можете да надградите спо- собностите си, да предоста- вите по-добра грижа на па- циентите си и да подобрите практиката си. Можете да работите по-малко и да пе- челите повече. Откакто за- почнах да използвам лазери в клиниката си, повиших це- ните с около 35%. Така ра- ботя по-малко и печеля пове- че. въвеждането на лазери в денталната практика също така ви позволява да разши- рите кръга от процедури, ко- ито извършвате. Това също води до повишаване на при- ходите. Има различни видове дентални лазери – все­ ки с различни индика­ ции и приложения. Как един дентален лекар може да избере вида ла­ зер и подходящата дъл­ жина на вълната, която да предостави най­голя­ ма функционалност, гъв­ кавост и безопасност? Радвам се, че ми задава- те този въпрос. По време на курсовете и семинарите, ко- ито изнасям по цял свят, винаги ми задават въпро- са: „Коя дължина на вълна- та да избера?“. Добрият ла- зерен дентален лекар умее да избира дължината на вълна- та според процедурата, ко- ято трябва да извърши. Не- възможно е да се извърш- ват всички процедури с една и съща дължина на вълна- та. Прилагането на дентал- ни лазери изисква обучение и опит. По време на курсовете, които водя, аз уча колегите как да съгласуват дължина- та на вълната с процедура- та, която им предстои. Раз- Д-р Ави Райханян: Разковничето на нещата е: обучение, обучение, обучение интервю нА ивА диМчевА С д-р Ави Райханян се срещнахме в рамките на Sofia Dental Meeting тази година, където той изнесе лекция на тема „Приложение на на Еr:YAG лазера Lite Touch в лазерно асистираната имплантология“. Той заедно с д-р Ноберто Берна от Италия направи клинична лазерна демонстрация, по време на която извърши френулотомия, пародонтален кюртаж и пре- парация на кариес, след което разкри импланти и направи имплантиране с Er:YAG Lite Touch лазер. С д-р Райханян разговаряхме за предимствата на лазерите в срав- нение с конвенционалната терапия. Д-р Райханян завършва Университета в Букурещ, Румъния, през 1988 г. Той участва в следдипломна програма към Отделението по лицево-челюстна хирургия в болницата „Рамбам“ в Израел. Член е на академичния състав към Института по продължаващо дентално обучение в хайфа, Израел. Понастоящем работи обща и ли- цево-челюстна хирургия в Нетания, Израел. Д-р Райханян внедрява денталните ла- зери в практиката си още през 2002 г. Той е член на Академията по лазерна ден- тална медицина и на Израелското общество по дентална имплантология. Той из- ползва в практиката си Er:YAG лазер (2940 nm), CO2 лазер (10 600 nm), диоден лазер (830 nm) и LLLT (810 nm). Д-р Райханян прави публикации и изнася лекции за ден- талните лазери по цял свят. Той бе глобален съветник на Lumenis в отдела за ден- тални лазери. Днес е изтъкнат специалист към компанията Syneron в отдела за дентални лазери. ковничето на нещата е: обу- чение, обучение, обучение. Трудно ли е за дентал­ ните лекари да свикнат с безконтактната рабо­ та с дентален лазер и да променят навиците си, свързани с досега използ­ ваните техники с ро­ тиращи инструменти и скалпели? При лазерните процедури няма тактил­ на обратна връзка. Първо трябва да се раз- бере, че лазерите не замест- ват изцяло ротиращите ин- струменти. в моята клини- ка аз все още използвам кон- венционалните методи, но все по-рядко. в курсовете ми аз показвам на бъдещите ла- зерни дентални лекари как да комбинират конвенцио- налните методи с лазерите. Отговорът на вашия въп- рос е „Да!“. Някои от коле- гите имат проблем с безкон- тактната работа. Ние им показваме как да оценяват разстоянието между върха на накрайника и прицелната тъкан. Отново обучение, обу- чение, обучение. Лазерните дентални тех­ нологии постоянно се развиват и подобряват. Кои са главните подобре­ ния, които са постигна­ ти през последните го­ дини? Най-големите подобрения са от страна на Syneron и техния продукт LiteTouch. Слабата страна на всички Er лазери е провеждащата част с фибровлакно. LiteTouch е единственият Er лазер в све- та без такава система, кое- то позволява лесна поддръж- ка от страна на денталния лекар и въртене на ръкох- ватката на 360°. 15