Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

ИНТЕРвю•ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА по-бързо. въпрос е на налич- но време, но като цяло може- те да лекувате поне в 80–90% от случаите без упойки. А в хирургията? Д­р А. Рахайел: Няма правило къде, кога и как да поставите анестезия. За- виси от пациента, това е най-важният фактор. Зави- си също така и от уменията на денталния лекар. Бих ка- зал, че в 60 до 70% от общи- те случаи анестезията не е необходима, а в останалите ще трябва да я използвате. Ето защо никога не обещава- ме лечение без упойки. Кои ситуации бихте по­ сочили като подходящи за биостимулация? Д­р А. Арагуес: На прак- тика всичко, което прави- те в устната кухина. Ако извършвате хирургична ин- тервенция, правите биости- мулация. Ако поставяте им- плантати, отново я прави- те. Ако екстрахирате, пак. Ако извършвате направлява- на тъканна или костна реге- нерация, отново я правите. Как ни помага тя в ор­ тодонтията? Д­р А. Арагуес: в орто- донтията можете да подпо- могнете решаването на раз- лични проблеми. Основно мо- жете да постигнете по-бър- зо придвижване на зъбите, което скъсява лечебния пери- од. Също така можете да на- малите усещането за болка – при всяко ажустиране на бре- кетите, при всяко поставя- не на междучелюстни ласти- ци. Боли, пациентът изпит- ва болка; тогава ние извърш- ваме биостимулация. Така ще намалите в голяма сте- пен болката. в пародонто- логията можете да намали- те количеството на бакте- риите, да редуцирате паро- донталните джобове, да по- добрите оздравителния про- цес. в ендодонтията елими- нирате бактериите и подо- брявате крайния лечебен ре- зултат. Прилагате биости- мулация навсякъде. Д­р А. Рахайел: Преди няколко години бях в САЩ. Там отворих едно списание и на първата страница видях заглавие: „Използвайте био- стимулация, за да възвърне- те растежа на косата си“. От това разбрах, че биости- мулацията е навсякъде и за всичко. Няма нужда да посоч- ваме индикации, тя е нався- къде. Какво е мястото на кон­ венционалната кавитет­ на препарация в сравне­ ние с лазерната? Д­р А. Рахайел: Можете да използвате лазер за пре- париране на всякакви видо- ве кавитети. Както обикно- вено казвам, винаги подби- райте случаите си. Мислете какво би ви коствало и как- ви са предимствата. За из- работване на минимално ин- вазивни кавитети от клас І и клас ІІ лазерите са много подходящи. Но ако трябва да правя реконструкция на це- лия зъб и мога да изработя кавитета за две минути, а с лазера би ми отнело 35 или 45 минути, какъв е смисълът да го използваме? Имаме пред- вид и това, че цената, която накрая ще заплати пациен- тът, е една и съща. А използ- ването на апарата, светли- ната, накрайниците и мое- то време... И така, подбира- ме индивидуално всеки случай – дали използването на лазер е оправдано или не и защо. Според това решаваме. Какви предимства на ла­ зерите бихте изтъкна­ ли в сферата на ендодон­ тията? Д­р А. Рахайел: Най-важ- ното нещо е да спрете да из- ползвате хипохлорит за пъл- на деконтаминация. Не е имало пълна ендодонтска де- контаминация преди лазери- те. хипохлоритът не успява да я направи. в последните 50 години се е търсел най-до- брият начин да се почисти ендодонтското простран- ство. А хипохлоритът прос- то не го прави. Той не дейст- ва преди 30-ата минута. Ние го използвахме, за да можем да кажем: „Чудесно, почис- тили сме“. Но за две минути той просто няма ефект. За разлика от лазерите. Кои дентални специал­ ности днес не можете да си представите без упо­ требата на лазери? Д­р А. Арагуес: Пародон- тология. Д­р А. Рахайел: хирур- гия. всичко, което касае ме- ките тъкани, днес е немисли- мо без помощта на лазерите. Д­р А. Арагуес: При твърдите тъкани е различ- но. Например в пародонто- логията, ако трябва да пра- вя костна присадка, може да използвам лазер, ако е нуж- но. Но при меките тъкани... просто не мога да си пред- ставя да направя френекто- мия без лазер. Не мога да си представя да извърша гинги- вектомия и гингивопластика без лазер. Не бих искал за из- върша пародонтална хирур- гия без лазер. Начинът, по който я правя с помощта на лазер за по-малко от 10 мину- ти без анестезия, просто не може да се сравни с нещо, ко- ето бих правил два часа. Ня- мам тежък възстановителен период с лазерите за разлика от конвенционалните техни- ки. Просто има някои неща, които аз самият не бих поз- волил да ми бъдат направени без лазер. И накрая, как си пред­ ставяте денталната ме­ дицина без лазери? Д­р А. Арагуес: Не си спомням подобно нещо! (Смее се.) Д­р А. Рахайел: Бих ви за- дал същия въпрос: спомняте ли си времето, когато интер- вютата са се записвали на диктофони с магнитна лен- та? Това не е приемливо днес, когато разполага- ме с тези iphones, с всички тези тех- нологии. И няма как да се върнем обратно в 1950 г. Човек трябва да следва промени- те в света, защо- то те се случват твърде бързо. Д­р А. Ара­ гуес: Преди годи- ни хората са перяли дрехите си на ръка в реката... сега не можете да си представите да правите това, нали? Има- те перална машина. Може- те да отидете и да изпере- те дрехите си в реката, но е по-добре да го направите с нещо, създадено за целта, без да коленичите на земята. Същото е. Лазерите са раз- работени и използвани през 60-те години, така че дори не са нещо ново. Едва сега започваме да ги използваме, почти 50 години по-късно. Те не са нова технология. Това е стара технология, но осъ- временена с цел постигане на по-добри резултати. веро- ятно не ги използвате, защо- то са скъпа техника, тряб- ва да отделите доста пари за тях. Но след като веднъж ги закупите, ще видите как те ще се изплатят без голе- ми трудности. Ще ги обикне- те, ще бъдете щастливи, че ги имате. Д­р А. Рахайел: Пробле- мът с денталните лекари днес е, че щом не могат да си позволят нещо, това не означава, че то е лошо и не трябва да го приемат. То на- истина е най-доброто, прос- то трябва да направите уси- лие да го имате. Практиката „Ако не мога да го имам, ще се боря срещу него“ е напъл- но погрешна. Ние, лазерните специалисти, сме възприема- ни като „онези, които искат да излязат извън традицион- ното“... Купете си лазер и ще говорим отново! (Смее се.) Д­р А. Арагуес: всъщ- ност, когато си говорим за дентална медицина, хората казват: „Лазери... не, това е за други неща“. На мно- го хора е прилагано лазерно лечение – пример е цветът на кожата на Майкъл Джек- сън. Не мога да си предста- вя и пластичната хирургия без лазери. При ринопласти- ката поне част от манипу- лацията се извършва с ла- зери. По отношение на бле- фаропластиката... ако види- те конвенционалния начин и начина, по който се прави с лазер, не бихте искали да ви приложат старите техни- ки. Ако имате белег, може- те да го отстраните с ла- зер само за две минути, уди- вително е. Ако нямате ла- зер, нямате отговор на мно- го проблеми. Има много раз- лични видове лазери, защото има много различни проблеми за лекуване. Например, ако си правите естетична процеду- ра, като аблативен пилинг на лицето, трябва да бъде- те без епидермис дълго вре- ме, а ако го правите с лазер, ще стане в едно посещение и ще излезете навън само с леко променен тен на лице- то, като след плаж. Кожата е само леко зачервена и не са използвани упойки. С други думи разликата е голяма, но все още са малко хората, ко- ито знаят, че това се отна- ся и за денталната медици- на. Ето защо дори днес нито докторите, нито пациенти- те търсят усилено лазерно- то лечение. Но ще го напра- вят. И ние ще ги очакваме. Благодаря ви за това ин­ тервю! The Dawson Academy: Logo & Tagline Sheet ©2008 The Dawson Academy КаК да поръчате? Обадете се в редакцията на в-к „Дентал Трибюн“ на тел. 02 416 71 73 или изпратете e-mail на office@dental-tribune.net. При заявка: 50% авансово плащане. „Дентал Трибюн България“ ЕООД – оторизиран представител на продуктите на Dawson Academy УчебниКът на питър доУсън п о ръ ч ай те с ега Този учебник използва интердисциплинарен подход, за да обясни произхода и възможните решения при много различни оклузални проблеми. Д-р Питър Е. Доусън ръководи читателя, осигурявайки балансирани обяснения на теорията и техниката. Той развенчава много при- добили популярност погрешни схващания чрез практическо дискутиране на техния произ- ход и на пропуските в аргументите, стоящи зад тях. Представени са различни страни на много философии, като читателят бива насочван към най-функционалното и естетично ре- шение при различните оклузални ситуации. Стотици цветни снимки, илюстрации и диагра- ми показват различни части от дъвкателната система, епидемиологията на оклузалните проблеми и процедурите за откриване на идеалната оклузия. Независимо дали читателите са общопрактикуващи зъболекари, специалисти или зъботехници, те ще установят, че тази книга е приложима за техните лечебни методи и философии. Цена: 293 лв. с ддс Функционална оклузия: от тМс до конструкция на усмивката доставка до 5 дни Срокът на доставка важи до изчерпване на наличностите. Най-важното нещо, за което не се говори много, е, че от- както извършваме атравма- тична хирургия, използваме по-малко лекарствени сред- ства в края на лечението. Лазерното избелване има по-малко странични ефекти, пациентът е по-малко време с апли- кирания върху зъбите продукт, а процедура- та протича с по-малко отделяне на топлина. 14