Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

ИНТЕРвю•ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА На първо място бихме искали да знаем от колко време използвате лазери в денталната си прак­ тика? Д­р А. Арагуес: От около седем години. Д­р А. Рахайел: Използ- вам ги точно от седем годи- ни. А колко време отнема на един дентален лекар, за да се научи да ги използ­ ва? Д­р А. Арагуес: Зави- си. За да използваш лазери в практиката си, се нуждаеш само от няколко дни, мно- го са лесни за употреба. Но след това трябва да изучиш приложенията, да знаеш как- во още можеш да правиш. На- пример при нас, в Испания, има магистърска степен с 2000 учебни часа върху рабо- тата с лазери. Магистратура за лазери? Д­р А. Арагуес: Да. Ако наистина искаш да знаеш, трябва да се научиш как да ги използваш... като шофира- нето е – искаш ли да караш бързо, или просто да стиг- неш от едно място до дру- го? Има разлика. Но използ- ването на лазери в ежеднев- ната практика за конвенцио- нално дентално лечение би ви отнело няколко дни или дори няколко часа. Д­р А. Рахайел: Ще спо- деля своя опит. Купих си апа- рата и не го докоснах цели шест месеца. Имах нужда от нещо, от конференция или от някой лектор, който да ми каже откъде да започна. И както Алфредо каза, прос- то имаш нужда от някой, който да ти даде основата. Като тренировките е – кол- кото повече ги практикуваш, толкова по-голям резултат имаш. Това, което казахме в лекциите си през изминалите два дни, е как да започнеш, какво ти дават тези апара- ти. Опитахме се да не дава- ме конкретни параметри, а да говорим така, че аудито- рията да разбере какво пред- ставляват тези машини, как работят, какво можем да очакваме от тях, за да зна- ем къде да ги прилагаме. И сега един голям въпрос – какви предимства на лазерите можете да из­ тъкнете в сравнение с конвенционалната тера­ пия? Д­р А. Арагуес: Имаме ли много време? (Смях.) Само споменете някол­ ко... Д­р А. Арагуес: хората говорят най-често за спесте- ното време. С лазери можете да съкратите много от кон- венционалните лечебни про- токоли. Понякога обаче те не са толкова бързи. в някои случаи те могат дори да от- немат повече време от кон- венционалните техники. Ето защо двата подхода трябва да се комбинират. Често се говори, че времето е най-го- лямото предимство на лазе- рите, но за мен не е така. Лечението с лазери е много по-комфортно за пациента. Постоперативният пери- од протича по-добре, когато провеждате лечението с ла- зери. Дори когато провежда- те конвенционална техника, можете да използвате лазер, за да подобрите резулта- тите. Можете да извърши- те конвенционална екстрак- ция на мъдрец и да използва- те лазер, за да стимулирате оздравяването и да получите неусложнен постоперативен период. С други думи не ста- ва въпрос само за времето, а за това, какво давате на пациента си. Друг момент е, че много колеги искат по-ви- соко заплащане, защото из- ползват лазери в лечение- то си. в моя случай аз пра- вя точно обратното. Аз взи- мам по-малко пари, защото ми отнема по-малко време и довежда до по-малко усложне- ния. Пациентът е наистина доволен, тъй като плаща по- малко. Аз съм наистина дово- лен, защото приемам повече пациенти на ден. Повече па- циенти идват в практиката ми, отколкото, ако работех само с конвенционална тех- ника. Ако трябва да посоча две предимства, ще обобщя така: по-добър начин на ра- бота за нас и по-добри резул- тати и по-добър постопера- тивен комфорт за пациента. Д­р А. Рахайел: Лазерите са плюс за вашата практи- ка, помагат ви да работите по-успешно и по-бързо. Прави- те нещата с лекота и има- те по-голям успех от лечени- ето. За пациентите интер- венциите са по-малко стресо- ви. Най-важното нещо, за ко- ето не говорим много, е, че откакто извършваме атрав- матична хирургия, използ- ваме по-малко лекарствени средства в края на лечение- то. Това е абсолютно предим- ство без странични ефекти. Как влияе употребата на лазер върху добрия имидж на практиката? Д­р А. Арагуес: Честно казано – влияе много! Никой днес не казва: „Аз съм дента- лен лекар, използващ упой- ки“, защото всеки ги използ- ва; или пък: „Аз съм дента- лен лекар, който използва турбина“, защото това се отнася за всеки. Като пио- нери, все още можем да ка- жем: „Ние сме лазерни ден- тални лекари“. Не сме първи- те, все още не са много хо- рата, които прилагат лазер- но лечение. Ето защо това е маркетингов фактор. Мно- го колеги казват: „Аз съм ла- зерен дентален лекар, зна- чи съм по-добър“. Това не е вярно. С лазерите вие може- те да опростите много про- цедури. Това не ви прави по- добър. вие продължавате да сте същият зъболекар, да ле- кувате същите неща, но пре- минавате по един друг път, който е по-различен както за вас, така и за пациента ви. Например, ако говорим за хирургична интервенция на окото... просто не мога да си представя да оперират окото ми със скалпел. Ако я направят с лазер, бих ка- зал: „Добре“. Не е заради лазе- ра, а защото не би ми харе- сало скалпел да се приближа- ва към окото ми. Ако си го- ворим за обезкосмяване, няма да си помислите за кола мас- ка, защото тя се прави мно- гократно и причинява болка. Ще си помислите за лазерна- та епилация. При зъбите е същото. Пациентът иска да получи лечение с лазер, защо- то вярва, че е по-добро. Кое е по­добре да прила­ гаме – лазерното избел­ ване или избелване, акти­ вирано със светлина? Мо­ жете ли да сравните ре­ зултатите? Д­р А. Рахайел: Обикно- вено обмислям плюсовете и минусите на всяко нещо, ко- ето правя. Лазерното избел- ване има по-малко странични ефекти, пациентът е по-мал- ко време с апликирания върху зъбите продукт, а процедура- та протича с по-малко отде- ляне на топлина. Избелване- то, активирано със светлина, продуцира повече топлина и съответно има повече стра- нични ефекти върху пулпата. Отнема повече време, така че може да абразира емайла. в края имаме един и същ ре- зултат. Но това е само види- мият резултат, а не истин- ският ефект. Имайки пред- вид какво се случва отвътре, смятам, че лазерите са по- малко вредни. Като външен видим ефект са еднакви, но лазерите са по-добър избор – те са по-бързи и по-щадящи. Колко често се нуждаем от анестезия, когато ле­ куваме с лазери? Д­р А. Арагуес: Зависи. Ако говорим за какъвто да е лазер, в много от случаи- те може да е нужно поста- вянето на анестезия. Ако обаче използвате ErCr лазе- ри за меки тъкани, можете да ги прилагате на практика за всичко, без да използвате упойка. Лично аз лекувам от години без анестезия. в някои случаи използвам упойки зара- ди липсата на време. Когато пациентът е с упойка, може- те да извършите лечението Д-р Алфредо Арагуес и д-р Антони Рахайел: Човек трябва да следва промените в света, защото те се случват твърде бързо интервю нА ивА диМчевА Денталните лазери: поглед към бъдещето екипът ни разговаря с авторитетни дентални лекари, прилагащи лазери в практиката си, и научи за техните възгледи и за това, защо си струва да се обърнем към модерните технологии Наличието на лазер не те прави непременно по-добър зъболекар от останалите. Но ако си добър професионалист и имаш лазер, е вече друго! „CaptekTM а а, а а а а , а а а а а а а а а а а .“ Robert A. Lowe, DDS, FAGD, FICD, FADI, FACD Б . „Б а “ 60, . В, . 6 С 1680 .: +359 2 8585 468 www.bistrevgroup.com Н В а а а - а а а Ва а - CAD/CAM Captek а а а Cr.Co . „We are proud that Bistrev Group Lab is a quality provider of CaptekTM in Europe.“ Nick Azzara, Pres./CEO of the Captek TM company Н а 5 и 6 октомври в гр. велико Търново, местност Арбанаси, екипът ни гостува на двудневен курс по лазерна дентална медицина, организиран от фирма Contact Medical International – Biolase. Гост-лектори бяха д-р Алфредо Арагуес от Испания и д-р Антони Рахайел от Ливан. в Арбанаси пристигнаха около 100 дентални лекари от цялата страна, които използват лазерната техноло- гия в своята дентална практика. Те свериха часовника си по те- мата с лектори и колеги. Лекциите и дискусиите бяха за прило- жението на лазерите в различните специалности на денталната медицина. След края на деловата програма екипът ни разговаря с двамата лектори отново за приложението на лазерите в ден- талната медицина. Защо д-р Алфредо Арагуес и Антони Рахайел не могат да си представят своята практика без употребата на лазер, четете в следващите редове. Д­р Антони Рахайел (вляво) и д­р Алфредо Арагуес 13