Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

ТЕхНОЛОГИИ Таблица III Препоръчителни цифрови огледално-рефлексни фотоапарати и техните настройки за интраорална фотография Фотоапарат Nikon DSLR Canon DSLR Nikon DSLR Светкавица Светкавица Nikon R1C1 Sigma кръгова светкавица или Canon кръгова светкавица Sigma кръгова светкавица Настройки на мощността TTL eTTL 1/4 Стойност на апертурата F22 F25 F25 Скорост на затвора 1/160 1/125 1/160 жен възможно най-перпенди- кулярно на оклузалното огле- дало (фиг. 9 и 10). Когато заснемате еди- нични зъби, един от начини- те да подобрите снимката е да използвате черен фон (кон- трастьор). Черният фон по- вишава качеството є и под- чертава транслуцентните зони на зъбите (фиг. 12 и 13). рентГеноГрАфии Заснемането на плакови рентгенографии може да се окаже трудна задача. Рент- генографският филм се по- ставя върху проектор, след което се фотографира. в по- вечето случаи полученият образ има сиво-зеленикав ню- анс. Това се дължи на флуо- ресцентната светлина от рентгенографския проектор, която трепти в съответ- ствие с честотата на елек- тричеството. в момента на заснемане флуоресцентната светлина може да трепти или не и така да повлияе на съвети зА дентАлнА фотоГрАфия - Използвайте ретрактори; - използвайте дентални фотографски огледала (използвайте духалката, за да отстраните замъгляването и слюнката); - ако снимката е прекалено ярка, увеличете f-числото (нама- лете размера на блендата); - ако снимката е прекалено тъмна, намалете f-числото (уве- личете размера на блендата); - снимайте колкото фотографии желаете, винаги можете да ги изтриете по-късно. Таблица I съвети зА дентАлни презентАции - Използвайте опцията за изрязване, за да отстраните ретракторите; - при прилагането на софтуер за презентации използвайте черен или бял фон за вашите фотографии; - не включвайте прекалено много преходни моменти, които може да са разсейващи за аудиторията; - в никакъв случай не използвайте звукови ефекти. Таблица II но да се снимат и талоните от разцветката до зъба при определяне на цвета, така че зъботехникът да полу- чи цялата налична информа- ция (фиг. 17). Снимките се из- пращат в зъботехническата лаборатория като JPEG или като OpenOffice Impress файл. Зъботехникът ще използ- ва снимките, за да придаде подходящия цвят и характе- ристики на конструкцията. Също така заснемам пред- и постоперативната ситуа- ция при всеки възстановите- лен и имплантологичен слу- чай и изпращам снимките до зъботехника, тъй като зъ- ботехниците рядко виждат крайния резултат от своя труд в устата на пациента. Използвам и друга общо- достъпна програма (GIMP) за обработка на снимките и да изрязвам от тях всички не- желани елементи, като на- пример ретрактори (фиг. 18 и 19; таблица III). Ако снимка- та не е успоредна с хоризон- талната равнина, чрез тази програма е възможно тя да ориентира правилно чрез оп- цията за ротиране. Снимка- та се записва и се прехвър- ля в програмата за презен- тации. зАключение Според закона на Мур след въвеждането на интегрални- те схеми броят на транзис- торите в микропроцесорите се удвоява всяка година. Спо- ред Мур тази тенденция ще се запази. Още докато тази статия е в печат, в цифро- вата фотография вече ще е постигнат нов напредък, но принципите на заснемане ще останат непроменени. Спаз- ването на прости правила за получаване на стандартни снимки ще позволи на всички цветовата характеристика на снимката (фиг. 14a). Има много сложни начини за преодоляване на отклоне- нията в цвета, но според нас два метода са най-лесни за приложение. Снимката може да бъде обработена и да се получи черно-бяло изображе- ние (фиг. 14б) с помощта на платени компютърни про- грами като Adobe Photoshop (www.adobe.com) или софту- ер със свободен достъп като GIMP (www.gimp.org). втори- ят по-лесен метод е да се на- строи самият дигитален фо- тоапарат да заснема черно- бели образи (фиг. 15). софтуер зА презентАции За презентации аз лично използвам пакета OpenOffice. На практика той е еднакъв с пакета Microsoft Office; един- ствената разлика е, че може- те да съхранявате докумен- ти във всеки наличен формат, като тези, използвани от Microsoft Word и Google Docs. OpenOffice предлага програма, наречена Impress, която е ек- вивалентна на PowerPoint. Аз предпочитам да използвам черен или бял фон за моите слайдове, на който по-добре изпъкват снимките (фиг. 16; таблица II). Тези презентации се из- ползват както с образова- телна цел при контакта с пациентите, така и за де- монстрации при лекции. Ос- вен това смятам, че е полез- Д­р Амит Пател e специалист по пародон- тология и импланто- логия, Ден- тална болница в Бир- мингам. Почетен клини- чен лектор в Училище- то по дентална медици- на към Университета в Бирмингам. Информация за автора: членове на денталния екип да постигат добро качест- во на фотографиите. важно предимство на цифровата дентална фотография е въз- можността снимките да се прегледат и редактират. Интересно е да се спо- мене, че докато пишех тази статия, през февруари 2011 година в Барселона се про- веде Световният конгрес по мобилни технологии. На това събитие бяха представени много таблети (фиг. 20), чи- ето използване в ежедневна- та практика е важно сред- ство за обучение на пациен- тите. Техните снимки могат да бъдат съхранени в памет- та на устройството и прех- върлени в програма за пре- зентации, което улеснява ко- муникацията с пациентите. Така таблетите могат да бъдат използвани от дентал- ния екип за обучение на па- циентите. Трябва да се знае, че денталната фотография е съществена част от дентал- ната медицина, намираща приложение не само за архи- виране, но и за демонстраци- онни и образователни цели. Бележка на редакцията: Пълен спи­ сък с библиографията е на разполо­ жение при издателя. Фиг. 18 Фиг. 19 Фиг. 20 Фиг. 20 Таблетите могат да бъдат полезно обучително средство при разговора с пациентите. Фиг. 18 Изрязване на снимки с помощта на GIMP; фиг. 19 Изрязаната с помощта на GIMP снимка без ретрак­ торите. 11